Search result for

rommels

(94 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rommels-, *rommels*, rommel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rommels มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rommels*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chiari-Frommel Syndromeกลุ่มอาการคิเอริ-ฟรอมเมล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Aren't you supposed to be in africa fighting rommel?ตอนนี้ต้องไปอยู่แอฟริกา.. สู้กับกองกำลังของรอมเมลไม่ใช่เหรอ? Melbourne (2010)
And after two years of chasing Rommel through the North African desert, they were deployed to Patton's Third Army in Europe.และหลังจากสองปี ของการขับไล่รอมเมล ให้พ้นจากทะเลทรายแอฟริกันเหนือ พวกเขาถูกเคลื่อนพลไปยังแพลทตั้น กองทัพที่สามของยุโรป The Notebook (2004)
Drums.Trommeln. Zombie (1979)
Listen to those drums!Hör nur, diese Trommeln. The Villain (1979)
I don't know which is worse, him or those damn drums.Ich weiß nicht, was mich mehr nervt: er oder diese verdammten Trommeln. The Villain (1979)
Because at night, Indians too busy pounding on those dumb drums!Nachts haben Indianer keine Zeit, weil sie immer die verdammten Trommeln schlagen müssen. The Villain (1979)
royal printing office, registered post, taxes solitary confinement, dungeons and catacombs, umbrellas, casino, shooting gallery, war museum, zoo, portraits of ancestors, the king's studio, the king's hostel, the gallows, the royal barber,Trompeten, Bürsten, Trommeln, die Gendarmerie, die Waschräume, bewaffnete Truppen, die Druckerei, Siegelbriefe, Steuern, der offene Vollzug, das Burgverlies, Troddeln und Totschläger, Sonnen- und Regenschirme, das Kasino, The King and the Mockingbird (1980)
I told myself in a low voice that I shouldn't be afraid... that it was dangerous to become afraid... to start panicking, to try to find a way out... to cry or shout or pound the walls.Ich sagte mir mit halblauter Stimme, dass ich keine Angst haben solle. Das einzig Gefährliche ist, Angst zu bekommen, von Panik ergriffen zu werden, herauszukommen versuchen, zu weinen oder zu schreien oder gegen die Wände zu trommeln. From the Life of the Marionettes (1980)
Let Rommel's panzer grenadiers march behind those tanks.Rommels Panzergrenadiere sollen dahinter herlaufen. The Big Red One (1980)
Our brilliant generals had figured... that Rommel's push would come at a place called Speava... so they massed most of the Allied forces over there.ZAB: Unsere brillanten Generäle dachten sich, Rommels Vorstoß würde an einem Ort namens Siwa erfolgen, also zogen sie dort den Großteil der Alliierten zusammen. The Big Red One (1980)
Rommel had caught us with our pants down.Rommel erwischte uns mit runtergelassenen Hosen. The Big Red One (1980)
- We ran Rommel right out of Africa.- Wir haben Rommel vertrieben. The Big Red One (1980)
I've been thinking, maybe the person who makes the drum noise lives there and then comes here to pray.Vielleicht lebt dort die Person, die die Trommelgeräusche macht, und sie kommt hierher zum Beten. The Blue Lagoon (1980)
The drum people.Die Trommelleute. The Blue Lagoon (1980)
It was the same with the drum people.Genauso war es bei den Trommelleuten. The Blue Lagoon (1980)
After a quarrel with her husband, Romanese slept in the family car, and at about six in the morning, she was woken by rain drumming on the car roof.Nach einem Streit mit ihrem Mann schlief Romanese im Familienauto, und etwa gegen sechs Uhr morgens weckte sie der Regen auf, der gegen das Autodach trommelte. The Falls (1980)
Razors, you round 'em all up and you get 'em moving, fast.Razors, du trommelst alle zusammen und trittst ihnen in den Arsch. The Long Good Friday (1980)
Summoned by the drums to fight"... nicht. Die Trommel schlug zum Streite, Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
Which is to say, he rode a cycle around in a wooden barrel at speeds reaching up to and surpassing a mile a minute.Das heißt, er fuhr in einer großen runden Holztrommel umher, und das mit bis zu 100 km/h. The Pearls (1981)
- Well, sir one night the show was tied up in Oklahoma and just as Jesse Roy was going like 60 a twister struck and it lifted him right up out of that barrel.- Na ja, eines Abends hatte die Show in Oklahoma festgemacht, und gerade als Jesse Roy so richtig aufgedreht hatte, kam ein Tornado angefegt und wehte ihn aus seiner TrommelThe Pearls (1981)
If I survived Rommel, I can survive an excruciating evening with Matheson.Ich habe Rommel überlebt. Ein Abend mit Matheson wird mich auch nicht umbringen. An American Werewolf in London (1981)
[ARTHUR IMITATING DRUMS](ARTHUR AHMT TROMMELN NACH) Arthur (1981)
We'll do this ourselves.Los, trommele ein paar Leute zusammen! Dark Night of the Scarecrow (1981)
I won't say a word or ask any questions, but get out!Ich werde das Hotel nicht zusammen trommeln! Aber jetzt raus! The Professional (1981)
I wouldn't drum for that row, not for any money.Ich würde nicht für diese Reihe trommeln, nicht für irgendwelches Geld. Do You Remember Dolly Bell? (1981)
- Gun will play drums.Waffe spielt Trommeln. Do You Remember Dolly Bell? (1981)
Have you assembled the necessary support personnel?Haben Sie das nötige Personal zusammengetrommelt? Alle sind bereit. Just My Bill (1982)
you only know who your true friends are when you are in trouble. A true friend offers you help in no time.Etwas weniger erfolgreich endete das Trommelsolo des alten Drchlík. Stav nouze (1983)
I've been dreaming about a drum like this ever since I was born! I'll never forget what you did for me!So eine Trommel einmal zu besitzen, davon habe ich mein Leben lang geträumt. Stav nouze (1983)
I left because of the drum.Ich war mit der TrommelStav nouze (1983)
That would mean Mr. Dürchlich, for example, wouldn't have a drum by now.Das würde bedeuten, Herr Drchlík hat kein Loch in die Trommel getreten. Stav nouze (1983)
Let's see who's the lucky one?(Trommelwirbel) Sólo pro návstevníky (1983)
- Where's Dürchlich?- Ich denke, Drchlík trommelt. Sólo pro návstevníky (1983)
Now I can throw it away! You completely wrecked it!Die schöne Fußtrommel, warum habe ich Sie nur rangelassen. Sólo pro návstevníky (1983)
To buy a new drum.Für die TrommelSólo pro návstevníky (1983)
But if we get you food for two days... long enough for us to get around the valley, get to the other pickers, get them together... will you stick with it?Wenn wir euch Essen für 2 Tage beschaffen und in der Zeit die anderen Pflücker im Tal zusammentrommeln, macht ihr dann weiter? Labor Pains (1983)
Drum up interest in the picture.- Die Werbetrommel gerührt. Steeling the Show (1983)
So, what do you say we make this our little secret, huh?Das Trommeln und Steinedrehen und Verkünden... To Stop a Steele (1983)
[DRUM ROLLS](TROMMELWIRBEL) Service Above and Beyond (1983)
- What's the tam-tam say?- Was sagt die TrommelL'Africain (1983)
Cue drum roll.Einsatz des Trommelwirbels. The Dresser (1983)
And I am fed nothing but muffled funeral drums!Und ich bekomme nichts als gedämpfte Beerdigungstrommeln! The Dresser (1983)
You like to hear the drums, don't you?Du magst es, wenn ich trommele, während du frisst. Dark Habits (1983)
Pretty much. I've got to find a few new customers.Im Moment nicht, müsste mal die Reklametrommel rühren! Le marginal (1983)
Now you got to get the group together right now.Wir müssen alle zusammentrommeln. The Star Chamber (1983)
It probably hit an empty chamber.War wohl eine Kugel zu wenig in der TrommelStill Smokin (1983)
Gather up a search party. We're going to look for it.Trommeln Sie eine Suchpartie zusammen. In Plane Sight (1984)
Street drumsStraßentrommelBeat Street (1984)
Speed drumsSchnelle TrommelBeat Street (1984)
Street drumsStraßentrommelBeat Street (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่นพึมพำ[v. exp.] (bon pheumpham) FR: grommeler ; bougonner

CMU English Pronouncing Dictionary
ROMMEL    R AA1 M AH0 L
FROMMELT    F R AA1 M EH0 L T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bremstrommel {f}brake drum [Add to Longdo]
Federkabeltrommel {f}cable reeling drum [Add to Longdo]
Kabeltrommel {f}cable drum [Add to Longdo]
Kabeltrommel {f}cable reel [Add to Longdo]
Linksgewinde {n} (Seiltrommel)left-hand groove [Add to Longdo]
Magnettrommel {f}magnetic drum [Add to Longdo]
Maultrommel {f} [mus.]Jew's harp [Add to Longdo]
Mischtrommel {f}pug mill [Add to Longdo]
Motorkabeltrommel {f}motorized cable reeling drum [Add to Longdo]
Rechtsgewinde {n} (Seiltrommel)right-hand groove [Add to Longdo]
Seiltrommel {f} | gerillte Seiltrommelhoisting drum; rope drum | rope drum with grooves [Add to Longdo]
Tamburin {n}; Schellentrommel {f} [mus.] | Tamburine {pl}tambourine | tambourines [Add to Longdo]
Trommelschreiber {m}drum recorder [Add to Longdo]
Trommel {f} [mus.] | die Trommel rühren (für etw.) | die Trommel schlagen; trommeln | Große Trommel {f}; Basstrommel {f} | Kleine Trommel {f}drum | to beat the big drum (for sth.) | to beat the drum | bass drum | snare drum [Add to Longdo]
Trommel {f}cylinder; barrel [Add to Longdo]
Trommel {f} des Revolversclip [Add to Longdo]
Trommelfell {n} [anat.]eardrum; tympanic membrane [Add to Longdo]
Trommelfell {n}drumhead [Add to Longdo]
Trommelfeuer {n}; Sperrfeuer {n}barrage [mil.] [Add to Longdo]
Trommelgalvanik {f} [techn.]barrel plating [Add to Longdo]
Trommelgeschwindigkeit {f}drum speed [Add to Longdo]
Trommellänge {f}drum length [Add to Longdo]
Trommelmühle {f}tumbling mill [Add to Longdo]
Trommelprüfstand {m}roller drum test rig [Add to Longdo]
Trommelschlag {m} [mus.]drumbeat [Add to Longdo]
Trommelstock {m}; Trommelschlägel {m}; Trommelschlegel {m} [mus.] | Trommelstöcke {pl}; Trommelschlägel {pl}; Trommelschlegel {pl}drumstick | drumsticks [Add to Longdo]
Trommelwirbel {m} [mus.]drum roll [Add to Longdo]
Trommelwirbel {m}rataplan [Add to Longdo]
Wirbel {m} (Trommel)roll (of drums) [Add to Longdo]
getrommeltdrummed [Add to Longdo]
trommelnddrumming [Add to Longdo]
trommeltdrums [Add to Longdo]
zusammentrommelnto drum up [Add to Longdo]
Parazentese {f}; Trommelfellschnitt {m} [med.]paracentesis [Add to Longdo]
Trommelralle {f} [ornith.]Wallace's rail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トロンメル[, toronmeru] (n) trommel [Add to Longdo]
回転篩[かいてんぶるい, kaitenburui] (n) trommel [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
太鼓[たいこ, taiko] Trommel [Add to Longdo]
[つづみ, tsudumi] Handtrommel [Add to Longdo]
鼓膜[こまく, komaku] Trommelfell [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top