Search result for

rina

(54 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rina-, *rina*
Possible hiragana form: りな
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acarinaเป็นสัตว์พวกหมัดไร
ballerina(แบลละรี'นะ) n. นักเต้นระบำบาเล่ท์หญิง
brinal(บริง'จอล) n. มะเขือ
carina(คะไร'นะ) n. ส่วนที่คล้ายกระดูกของเรือ,สันหลัง,แผ่นหลัง, See also: carinal adj. ดูcarina -pl. carinas,carinae
carinateadj. มีรูปคล้ายกระดูกงูเรือ-
crinal(ไคร'นัล) adj. เกี่ยวกับผม
doctrinaire(ดอคทระแนร์) adj. หัวรั้น,ดันทุรัง,ถือแต่หลัก,เป็นเพียงทฤษฎี,ซึ่งปฏิบัติไม่ได้,n. คนหัวรั้น
doctrinal(ดอค'ทรินัล) adj. เกี่ยวกับทฤษฎี,เกี่ยวกับคำสั่งสอน,เกี่ยวกับลัทธิหรือศาสนา., See also: doctrinality n. ดูdoctrinal
indoctrinate(อินดอค'ทริเนท) vt. ปลูกฝังความเชื่อ,สอนให้ซึมซาบ., See also: indoctrination n. indoctrinator n., Syn. instruct,inculcate
marina(มะรี'นะ) n. ที่จอดเรือสำหรับซ่อมและบริการเรือเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
Czarina(n) มเหสีพระเจ้าซาร์
indoctrination(n) การสั่งสอน,การอบรม,การปลูกฝัง
peregrination(n) การเดินทางด้วยเท้า
urinal(n) กระโถนปัสสาวะ,ที่ปัสสาวะ
veterinarian(n) สัตวแพทย์
veterinary(adj) เกี่ยวกับสัตวแพทย์,เกี่ยวกับโรคของสัตว์
veterinary(n) สัตวแพทย์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Debbie Rinaldi, the stupid love of my dumb-ass wasted life.เด็บบี้ รีนัลดี้ รักโง่ๆสมัยผมมีชีวิต Something to Watch Over Me (2011)
Officer Rinaldi here.จนท.ริ เนลดิ อยู่ที่นี่ เปลี่ยน Pilot (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rinaRina is in the home economics club, generally dressmaking.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine   FR: se soulager ; uriner
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์[n. exp.] (chang sǿm khømphiutoē ) FR: réparateur d'orinateur [m]
จาริก[v.] (jārik) EN: make a pilgrimage   FR: faire un pèlerinage
จาริกบุญ[n. exp.] (jārik bun) FR: pèlerinage [m]
เก็บดอกไม้[v. exp.] (kep døkmāi) EN: urinate   FR: uriner
กระเพาะปัสสาวะ[n.] (kraphǿ patsāwa) EN: urinary bladder ; bladder   FR: vessie [f]
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ[org.] (Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt) EN: Srinakharinwirot Unversity   FR: université Srinakharinwirot [f]
หมัก[v.] (mak) EN: salt ; pickle ; corn ; marinate   FR: saler (pour conserver) ; mariner
หมักไว้[v.] (mak wai) EN: marinate   FR: mariner
นางระบำ[n.] (nāng-rabam) EN: ballet dancer ; ballerina ; dancing girl   FR: danseuse [f] ; ballerine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RINA    R IY1 N AH0
RINAS    R AY1 N AH0 Z
RINARD    R IH1 N ER0 D
RINALDI    R IY0 N AA1 L D IY0
RINALDO    R AH0 N AA1 L D OW0
RINAUDO    R IY0 N AO1 D OW0

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
リナックス[りなっくす, rinakkusu] (n) ระบบปฏิบัติการลินุกซ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
Pバルブ[ピーバルブ, pi-barubu] (n) P-valve; urinal built into a diver's dry suit [Add to Longdo]
ありなさい[, arinasai] (exp) please be .... [Add to Longdo]
おしっこ[, oshikko] (n) (1) (col) wee-wee; pee-pee; number one; (vs) (2) to urinate; (P) [Add to Longdo]
お帰りなさい(P);御帰りなさい[おかえりなさい, okaerinasai] (int) welcome home; (P) [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
しっこ[, shikko] (n) (1) (col) (See おしっこ) wee-wee; pee-pee; number one; (vs) (2) to urinate [Add to Longdo]
すすり泣く;啜り泣く;啜りなく[すすりなく, susurinaku] (v5k,vi) to sob [Add to Longdo]
ちり鍋[ちりなべ, chirinabe] (n) dish of fish (meat, etc.), tofu, vegetables boiled together and served with ponzu dipping sauce; pot used to cook such a dish [Add to Longdo]
どぶ漬[どぶづけ, dobuduke] (n) drenching; soaking; marinating [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
処理内容[しょりないよう, shorinaiyou] processing details [Add to Longdo]
ターボリナックス[たーぼりなっくす, ta-borinakkusu] Turbo Linux [Add to Longdo]
バインリナックス[ばいんりなっくす, bainrinakkusu] Vine Linux [Add to Longdo]
リナックス[りなっくす, rinakkusu] Linux [Add to Longdo]
レッドハットリナックス[れっどはっとりなっくす, reddohattorinakkusu] RedHat Linux [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  skate
  
  1. tırpana, rina, vatoz, (zool.) Raja batis
  2. folya balığı. skatefish kırk ambar, (zool.) Raja batis .gray skate tırpana, (zool.) Raja batis.
  
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top