Search result for

recruiting

(28 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recruiting-, *recruiting*, recruit
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recruitingการสรรหา [TU Subject Heading]
Recruiting and enlistmentการสรรหาและการเกณฑ์ทหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
we're not recruiting for the boy scouts.- เราไม่ได้ต้องการคนซื่อบื้อ Spies Like Us (1985)
With respect, Rinpoche... if your intention is to stop the Chinese from recruiting political allies... then demanding that they stop trying to bribe monks... is not the most effective tactic.ด้วยความเคารพ ท่านรินโปเช หากความตั้งใจของท่านคือการ หยุดยั้งไม่ให้จีนรวบรวมพันธมิตรการเมือง การรับสั่งให้พวกนั้นหยุด ให้สินบนพระสงฆ์ Seven Years in Tibet (1997)
We're recruiting. Who is recruiting?ใครเกณฑ์คน The Pianist (2002)
I've set up front companies that are executive recruiting firms.ผมตั้งบริษัทบังหน้า อ้างว่าเป็นบริษัทจัดหาผู้บริหาร The Corporation (2003)
I'll locate your employees and I will tell them that I'm calling from Acme Recruiting Agency and that I've got a job that pays them considerably more than what they're paying.ผมจะติดต่อไปถึงตัวลูกจ้างในบริษัทของคุณ และบอกพวกเขาว่าผมโทรมาจาก เอเจนซีจัดหาผู้บริหารแอคเน่ The Corporation (2003)
Recruiting new ballet dancersการคัดเลือกนักบัลเล่ต์ Spin Kick (2004)
He blew up a recruiting station, couple of soldiers got killed.เขาวางระเบิดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน มีทหาร 2-3 ถูกฆ่าเสียชีวิต Mr. Monk and the Blackout (2004)
He's like the schoolyard bully recruiting a good underling-- he'll be protective of Richard.เขาเป็นเหมือนพวกนักเลงในโรงเรียน คอยสรรหาลูกน้องดี ๆ เขาเป็นผู้คุ้มกันริชาร์ด Extreme Aggressor (2005)
Shimokitazawa Sharehouse Recruiting men only! Prime location!บ้านพักรวม ชิโมคิตะซาวะ\ต้องการสมาชิกใหม่เพศชายเท่านั้น\ทำเลดีเริ่ด! Episode #1.1 (2006)
Recruiting men only!ต้องการสมาชิกใหม่เพศชายเท่านั้น หรืออันที่จริง เขารับเฉพาะเพศชายเพราะต้องการเน้นเป็นพิเศษ Episode #1.1 (2006)
Well, Makise's now recruiting Izaki's gang!ถ้า,มากิเสะก็ดึงแก็งอิซากิมาด้วยดิ! Crows Zero (2007)
I mean feds don't bother recruiting somebody, guarding them with undercover agents, unless you're super-good At sometthing?พวกนี้ไม่ส่งสายลับ มาคุ้มครองคนกระจอกหรอก นายต้องมีกึ๋น Chuck Versus the Sandworm (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recruitingOur basketball team is recruiting tall boys.

CMU English Pronouncing Dictionary
RECRUITING    R AH0 K R UW1 T IH0 NG
RECRUITING    R IY0 K R UW1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recruiting    (v) (r i1 k r uu1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
招聘协调人[zhāo pìn xié tiáo rén, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄖㄣˊ, / 調] recruiting coordinator [Add to Longdo]
招聘机构[zhāo pìn jī gòu, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] recruiting agency [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘッドハンティング[, heddohanteingu] (n) head-hunting; recruiting professionals from other companies [Add to Longdo]
縁故募集[えんこぼしゅう, enkoboshuu] (n) (1) recruiting (inviting application for) through personal connections; (2) private (stock) offering (subscription) [Add to Longdo]
青田刈り[あおたがり, aotagari] (n) (1) harvesting rice while it is still green; (2) (sens) recruiting students before a company is allowed to [Add to Longdo]
青田買い[あおたがい, aotagai] (n) (1) speculatively buying a rice harvest, while the fields are still green; (2) recruiting of students before a company is allowed to; (P) [Add to Longdo]
募集[ぼしゅう, boshuu] (n,vs) recruiting; taking applications; (P) [Add to Longdo]
募集費[ぼしゅうひ, boshuuhi] (n) recruiting expenses [Add to Longdo]
募兵[ぼへい, bohei] (n,vs) (military) recruiting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recruit \Re*cruit"\ (r?*kr?t"), v. t. [imp. & p. p. {Recruited};
   p. pr. & vb. n. {Recruiting}.] [F. recruter, corrupted (under
   influence of recrue recruiting, recruit, from recro[^i]/tre,
   p. p. recr[^u], to grow again) from an older recluter,
   properly, to patch, to mend (a garment); pref. re- + OF. clut
   piece, piece of cloth; cf. Icel. kl[=u]tr kerchief, E.
   clout.]
   1. To repair by fresh supplies, as anything wasted; to remedy
    lack or deficiency in; as, food recruits the flesh; fresh
    air and exercise recruit the spirits.
    [1913 Webster]
 
       Her cheeks glow the brighter, recruiting their
       color.                --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to restore the wasted vigor of; to renew in
    strength or health; to reinvigorate.
    [1913 Webster]
 
   3. To supply with new men, as an army; to fill up or make up
    by enlistment; as, he recruited two regiments; the army
    was recruited for a campaign; also, to muster; to enlist;
    as, he recruited fifty men. --M. Arnold.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top