ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

royalties

R OY1 AH0 L T IY0 Z   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -royalties-, *royalties*, royaltie , royalty
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those who are royalties and those around royalties often find themselves in situations whereby nothing make sense.คนในราชวงศ์และคนรอบ ๆ ตัวคนในราชวงศ์น่ะมักจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไร้ความหมายแบบนี้เสมอละ Episode #1.1 (2006)
You have no right to the royalties of my invention to give away.ท่านไม่มีสิทธิ์ยกส่วนแบ่ง ที่ได้จากสิ่งประดิษฐ์ของฉันให้คนอื่น Dragonball: Evolution (2009)
We're just going to tell her she should have a smaller share of the royalties because it is clear she can't put in the 40 hours a week you and I are spending on it.เราจะบอกเธอว่า เธอจะได้แชร์น้อยกว่า เพราะเธอไม่สามารถให้เวลากับมัน40ชมต่อสัปดาห์เหมือนพวกเรา Julie & Julia (2009)
I'm prepared to offer up to $10,000 an acre for three years, plus 17.5% royalties on any resources we locate and are able to extract.ผมเตรียมเสนอให้คุณ10,000 เหรียญ ต่อเอเคอร์ สำหรับระยะเวลา 3 ปี รวมทั้งเงินส่วนแบ่งจากค่าทรัพยากร ที่เราขุดพบอีก 17.5% If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
There's no way I'm signing away my royalties to you.ไม่มีทางที่ผมจะทำงานให้คุณ It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
I ought to charge you royalties for headlines like that.ฉันควรจะเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่คุณ สำหรับพาดหัวเช่น. The Iceman (2012)
I can't possibly spend all the royalties from my father's works, so I don't work, and have spent nearly my whole life reading books.เงินส่วนแบ่งจากยอดขายหนังสือคุณพ่อ มีมากจนใช้ไม่มีวันหมด ฉันจึงไม่ได้ทำงาน และใช้เวลา เกือบทั้งชีวิตอ่านหนังสือค่ะ Appeal (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินค่าลิขสิทธิ์[n. exp.] (ngoen khā likkhasit) EN: royalties   FR: royalties [fpl] (anglic.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ROYALTIES R OY1 AH0 L T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
royalties (n) rˈɔɪəltɪz (r oi1 @ l t i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
著作権使用料[ちょさくけんしようりょう, chosakukenshiyouryou] (n) royalties [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Royalty \Roy"al*ty\, n.; pl. {Royalties}. [OF. roialt['e],
   royault['e], F. royaut['e]. See {Royal}, and cf. {Regality}.]
   1. The state of being royal; the condition or quality of a
    royal person; kingship; kingly office; sovereignty.
    [1913 Webster]
 
       Royalty by birth was the sweetest way of majesty.
                          --Holyday.
    [1913 Webster]
 
   2. The person of a king or sovereign; majesty; as, in the
    presence of royalty.
    [1913 Webster]
 
       For thus his royalty doth speak.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. An emblem of royalty; -- usually in the plural, meaning
    regalia. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Wherefore do I assume
       These royalties, and not refuse to reign? --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Kingliness; spirit of regal authority.
    [1913 Webster]
 
       In his royalty of nature
       Reigns that which would be fear'd.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Domain; province; sphere. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   6. That which is due to a sovereign, as a seigniorage on gold
    and silver coined at the mint, metals taken from mines,
    etc.; the tax exacted in lieu of such share; imperiality.
    [1913 Webster]
 
   7. A share of the product or profit (as of a mine, forest,
    etc.), reserved by the owner for permitting another to use
    the property.
    [1913 Webster]
 
   8. Hence (Com.), a duty paid by a manufacturer to the owner
    of a patent or a copyright at a certain rate for each
    article manufactured; or, a percentage paid to the owner
    of an article by one who hires the use of it.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top