ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rosato

R OW0 Z AA1 T OW0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rosato-, *rosato*
Possible hiragana form: ろさと
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rosato มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rosato*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Isn't this a lovely shade of pink.Oh, ist das nicht ein wundervoller Rosaton? Operation Petticoat (1959)
Clemenza promised the Rosato brothers three territories after he died.Clemenza versprach den Rosatos drei Bezirke nach seinem Tod. The Godfather: Part II (1974)
The Rosato brothers are taking hostages.Die Rosatos nehmen sogar Geiseln. The Godfather: Part II (1974)
I want those Rosatos dead!Ich will die Rosatos töten! The Godfather: Part II (1974)
Frank Pentangeli asked my permission to get rid of the Rosato brothers.Frank Pentangeli ist zu mir gekommen, er will die Rosatos umlegen. The Godfather: Part II (1974)
Settle these troubles with the Rosato brothers.Versöhn dich zuerst einmal mit den Rosatos. The Godfather: Part II (1974)
If Hyman Roth sees that I interceded in this, in the Rosato brothers' favour he'll think his relationship with me is still good.Wenn Hyman Roth sieht, dass ich zugunsten der Rosatos eingreife denkt er, dass unsere Freundschaft ungetrübt ist. The Godfather: Part II (1974)
Pentangeli is going to accept the Rosato brothers' deal.Pentangeli wird ein Geschäft mit den Rosatos machen. The Godfather: Part II (1974)
- The Rosato brothers.- Die Rosatos. The Godfather: Part II (1974)
When Frankie went to make a deal with the Rosato brothers they tried to kill him.Frankie wollte sich mit den Rosatos aussöhnen. Die wollten ihn umbringen. The Godfather: Part II (1974)
Roth and the Rosatos are on the run.Roth und die Rosatos sind geschlagen. The Godfather: Part II (1974)
The Rosato Brothers.Die Rosato-Brüder. City Slickers II: The Legend of Curly's Gold (1994)
It's Rosato.Sondern RosatoThe Labours of Hercules (2013)
I mean, especially in this shade of pink.Ich meine, besonders in diesem Rosaton. Prayer for the Dying (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSATO    R OW0 Z AA1 T OW0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top