ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rosado

R AH0 S AA1 D OW0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rosado-, *rosado*
Possible hiragana form: ろさど
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rosado มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rosado*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Inmate Rosado from D block was discovered unresponsive in a running shower with full thickness burns over 80% of his body."Insasse Rosado aus Block D wurde bewusstlos unter der laufenden Dusche gefunden, mit schwersten Verbrennungen an 80 % des Körpers. Litchfield's Got Talent (2017)
Oye, Rosado...Hey, RosadoThe Reverse Midas Touch (2017)
Rosado, Hernandez, bring the boxes back in, and you're done for the day.Rosado, Hernandez, holt die Kisten herein, dann seid ihr für heute fertig. The Reverse Midas Touch (2017)
Rosado and his merry band of bitches swiped my radio yesterday.Rosado und seine fröhliche Truppe haben mein Radio gemopst. The Reverse Midas Touch (2017)
Right there is good, Rosado.Hier abstellen, RosadoThe Reverse Midas Touch (2017)
Find Rosado. He's the heavy hitter there.Finden Sie Rosado, er ist dort der Boss. Episode #1.5 (2017)
LIEUTENANT ROSADO HEAD OF GUATEMALA ARMYLEUTNANT ROSADO MILITÄRCHEF Episode #1.5 (2017)
Chapo, Rosado is asking for more money.- Rosado will mehr Geld. Episode #1.6 (2017)
I have the men Rosado asked for.Ich habe die Männer, die Rosado wollte. Episode #1.6 (2017)
Rosado and Herrerías will wait for you in the Panamericano Hotel.Rosado und Herrerías erwarten Sie heute im Panamericano. Episode #1.6 (2017)
From Lieutenant Rosado.Ich bin Leutnant RosadoEpisode #1.6 (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSADO    R AH0 S AA1 D OW0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

  rosado
   pink(rozkolora)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top