Search result for

rockne

(99 entries)
(1.9424 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rockne-, *rockne*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rockne มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rockne*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Lyophilisation {f}; Gefriertrocknen {n} (n) การถูกแช่แข็งแบบแห้ง
See also: S. dry freezing,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some type of dried grass.Getrocknetes Gras. Space Croppers (1980)
Things are pretty thin since the creek turned into a trickle.Es sieht schlecht aus, seitdem der Fluss fast ausgetrocknet ist. Space Croppers (1980)
Besides, we shouldn't even be thinking about this until we try sinking a well to the water table.Und warum sollen wir die Saat in den Boden bringen, sie wird vertrocknen solange wir kein Wasser haben. Space Croppers (1980)
And now the sun has dried everything.Die Sonne hatjetzt alles getrocknet. Oblomov (1980)
The dry skin that's so rough, even though I put cream on it every night.Die Haut, die austrocknet und so schrecklich rau wird, obwohl ich sie jeden Abend eincreme. From the Life of the Marionettes (1980)
Dinner is in half hour.Trocknen Sie sich erst mal ein bisschen ab und in einer halben Stunde gibt es was zu essen. The Taming of the Scoundrel (1980)
Dry off.Trockne dich ab. The Taming of the Scoundrel (1980)
Get this place dried out and painted up.Das Gebäude soll ausgetrocknet und gestrichen werden. Brubaker (1980)
In this dry overflow gully, Wrallis Fallanway began his post-VUE life after three hours of artificial resuscitation.In dieser ausgetrockneten Überlauf- rinne begann Wrallis Fallanway sein Leben nach dem GUE mit künstlicher Wiederbelebung. The Falls (1980)
Thanks to the VUE, Cisgatten was obliged to wear rubber gloves to stop his hands from drying out.Dank dem GUE war Cisgatten gezwungen, Handschuhe zu tragen, damit seine Hände nicht austrockneten. The Falls (1980)
Admitted to hospital suffering from exposure, congested lungs, shock and a rapidly developing skin eczema, Ashile Fallko was slow to recover as he was slow to dry out.Mit Unterkühlung, Lungenkongestion, Schock und sich rasch entwickelnden Haut- ekzemen ins Krankenhaus gebracht, erholte sich Ashile Fallko nur langsam, trocknete nur langsam aus. The Falls (1980)
Now why don't you dry up? Go get some coffee.Trockne die Tränen, trink Kaffee. Foxes (1980)
Now, we've got dried peaches, dried apricots dried raisins and dried prunes.Getrocknete Aprikosen und Pfirsiche Rosinen und Pflaumen. The Shining (1980)
It's the tobacco that counts, my boy, outer leaf, filler properly rolled and dried, and where it's from.Auf den Tabak kommt es an, alter Junge! Oberblatt, Unterblatt, richtig gewickelt und richtig getrocknet, und woher. Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
- This stuff is never gonna get dry.- Das Zeug wird nie trocknen. The Carousel (1981)
I'm so parched, you could strike a match on my lips.Man könnte Streichhölzer an mir anzünden, so ausgetrocknet bin ich. The Indiscretion (1981)
Well, they need to dry.Sie müssen trocknen. The Revel (1981)
You boys gonna start this thing or just sit there and wait for that paint to dry?Wollt ihr dem Hobel den Gang blasen oder warten, bis die Farbe trocknet? The Cannonball Run (1981)
Sounds like Knute Rockne before a big game. Doesn't he, Ricky?Hört sich an wie Knute Rockne vor einem großen Spiel, oder? Ghost Story (1981)
You sound like Knute Rockne.Du redest wie Knute RockneGhost Story (1981)
No, no Cocoa. She's a sinambulator.- Vertrockneter Momo will schlafen. Buddy Goes West (1981)
And then we're gonna dry the meat for traveling.Und dann trocknen wir das Fleisch. Stripes (1981)
So he sticks him in a laundry dryer over at Lincoln Heights.Also hat er ihn in einen Wäschetrockner gesteckt. True Confessions (1981)
To dry my tears I have oft implored you;Zu trocknen meine Zähren hab ich euch oft gemüht; Lohengrin (1982)
Without their help, we'd be in deep trouble, dried out by Herb Bremen.Ohne ihre Hilfe säßen wir tief in Schwierigkeiten, ausgetrocknet von Herb Bremen. Not a Drop to Drink (1982)
Ladies and gentlemen, the Führer!3 kleine Zwiebeln, getrocknete Rosinen, Salz werden getaucht in Wodka. 6 Gewürznelken und Zimt... Ace of Aces (1982)
Dry me.Trocknen Sie mich ab. Blade Runner (1982)
It looks good.Trockne Dich ab! Bomber (1982)
This area... used as a place for drying linen... will be left as asked for, on an arrangement... made between the draughtsman and the laundress... who will take full responsibility... for the disposition of the linen.Dieser Bereich, der zum Trocknen von Bettwäsche benutzt wird, ist zu belassen, entsprechend der Übereinkunft zwischen dem Zeichner und der Wäscherin, die die volle Verantwortung für die Anordnung der Wäsche übernehmen wird. The Draughtsman's Contract (1982)
He/she dries off at night and a morning you wake up without grain.Die trocknet sie über Nacht aus und morgens wachst du ohne Pickel auf. The State of Things (1982)
- Do you promise you won't peek?- Das trocknet doch. Aber du darfst nicht schauen. Po nás potopa (1983)
But the Central World Brain has made a mistake when sending their money. A mistake of 100 years. The banknotes are out of date.Die Besucher hatten mit dem Trocknen der Banknoten aus dem Teich viel zu tun. Prozrazení (1983)
I'll sabotage the blow dryer the blow dryer at the hairdresser's so that she has a stroke my mammy, my mammyIch werde den Haartrockner des Friseurs kurzschließen! Sie wird viel Kopfweh kriegen, meine Mama! Dracula of Exarcheia (1983)
-This is the fast-drying paint, B.A.?- Ist das die schnell trocknende Farbe, B.A.? The Taxicab Wars (1983)
And all I have to do is wait... till that place dries up and blows away.Ich brauche nur zu warten, bis dieser Ort ausgetrocknet ist und weggeweht wird. Water, Water Everywhere (1983)
Vinegar will take that right out... as long as you get to it before it dries.Das geht mit Essig raus, bevor es trocknet. A Steele at Any Price (1983)
I think if I were to go to Nairobi for a week you probably wouldn't even notice until your plants needed to be watered.Wenn ich für eine Woche nach Nairobi ginge, würdest du das bestimmt erst merken, wenn all deine Pflanzen vertrocknen. Saved by the Bells (1983)
They're the same, you won't have to worry about matching when they come out of the dryer.Sind alles die gleichen, du musst nie wieder nach den passenden suchen, - wenn sie aus dem Trockner kommen. The Long Christmas Eve (1983)
All right, her name is Betty Bodeen and, uh, it looks like it had something to do with dangerous hair dryers.In Ordnung, ihr Name ist Betty Bodeen und es scheint etwas mit gefährlichen Haartrocknern zu tun gehabt haben. There Goes the Neighborhood (1983)
Hair dryers.Haartrockner. There Goes the Neighborhood (1983)
Hair dryer.Haartrockner. There Goes the Neighborhood (1983)
Hair dryers.Haartrockner. There Goes the Neighborhood (1983)
Not only did a murdered woman mention hair dryers but those were her husband's dying words.Davon abgesehen, dass eine ermordete Frau Haartrockner erwähnte, waren das auch die letzten Worte ihres sterbenden Mannes. There Goes the Neighborhood (1983)
I'm the one who noticed Betty Bodeen's hair dryer.Ich habe den Rauch an Betty Bodeens Haartrockner bemerkt. There Goes the Neighborhood (1983)
But out in the garage, she's got boxes and boxes of those hair dryers.Aber draußen in der Garage hat sie eine Menge Kisten voller Haartrockner. There Goes the Neighborhood (1983)
What was in those hair dryers, anyway?Was war in diesen Haartrocknern drin? There Goes the Neighborhood (1983)
If you give them no water, then they dry up and you can't sketch them.Wenn du ihnen kein Wasser gibst, dann vertrocknen sie und du kannst sie nicht zeichnen. Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
I was only wearing only a towel, my swimsuit was drying downstairs.Ich trug nur ein Handtuch, mein Bikini trocknete unten. Pauline at the Beach (1983)
He carried me in this hut and when I woke up the next morning, I was undressed, and he put my clothes out to dry.Als ich morgens in der Hütte aufwachte, hatte ich nichts an, er hatte meine Sachen zum Trocknen aufgehängt. Premiers désirs (1983)
All of her clothes were drying upstairs.Ihre Kleider hingen da zum Trocknen. Risky Business (1983)

CMU English Pronouncing Dictionary
ROCKNE    R AA1 K N IY0
BROCKNER    B R AA1 K N ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
trocknen(vt) |trocknete, hat getrocknet| ทำให้แห้ง, ทำให้หายเปียกชื้น เช่น Wie trocknet man die Wäsche hier? ผู้คนที่นี่ทำให้ผ้าแห้งอย่างไรหรือ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablauf {m}; Entwässern {n}; Abfließen {n}; Austrocknen {n} | Abläufe {pl}drain | drains [Add to Longdo]
Föhn {m}; Fön {m} [alt]; Haartrockner {m}hair dryer; dryer; drier [Add to Longdo]
Gastrockner {m}gas dryer [Add to Longdo]
Händetrockner {m}dryer; drier (for hands) [Add to Longdo]
Hordentrockner {m}tray dryer [Add to Longdo]
Lyophilisation {f}; Gefriertrocknen {n}dry freezing [Add to Longdo]
Lyophilisator {m}; Gefriertrockner {m}dry freezer [Add to Longdo]
Schnelltrocknen {n}forced drying [Add to Longdo]
Trocknen {n} | beschleunigtes Trocknendrying | accelerated drying [Add to Longdo]
Trockner {m}; Trockenofen {m}kiln [Add to Longdo]
Wäschetrockner {m}dryer; drier [Add to Longdo]
abtrocknen; trocknen | abtrocknend; trocknend | abgetrocknet; getrocknetto dry | drying | dried [Add to Longdo]
abtrocknen; abwischento wipe [Add to Longdo]
abtrocknen; abreiben | abtrocknend; abreibend | abgetrocknet; abgeriebento towel | towelling | towelled [Add to Longdo]
sich abtrocknento towel oneself [Add to Longdo]
ausgetrocknetseared [Add to Longdo]
austrocknen; leer werdento run dry [Add to Longdo]
austrocknento dry out; to dehydrate [Add to Longdo]
austrocknendsearing [Add to Longdo]
dörren; trocknento dry [Add to Longdo]
getrocknetdehumidified [Add to Longdo]
getrocknetdried [Add to Longdo]
nicht getrocknetundried [Add to Longdo]
getrocknethard cured [Add to Longdo]
getrocknettoweled [Add to Longdo]
luftgetrocknet {adj}air-seasoned [Add to Longdo]
lufttrocknen | luftgetrocknetto air dry | air-dried [Add to Longdo]
lyophilisieren; gefriertrocknen | lyophilisiert; geriergetrocknetto lyophilisate; to freeze-dry | dry frozen [Add to Longdo]
trocknen; abtrocknen; dörren | trocknend | trocknetto dry | drying | dries [Add to Longdo]
trocknendtoweling [Add to Longdo]
trocknen | trocknend | trocknetto dehumidify | dehumidifying | dehumidifies [Add to Longdo]
verblühen; verdorren; vertrocknen; welken | verblühend; verdorrend; vertrocknend; welkend | verblüht; verdorrt; vertrocknet; gewelkt | verblühtto wither | withering | withered | withers [Add to Longdo]
vertrocknen | vertrocknend | vertrocknetto dry out | drying out | dried out [Add to Longdo]
vertrocknen; austrocknento go out [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乾かす[かわかす, kawakasu] trocknen (tr) [Add to Longdo]
乾く[かわく, kawaku] trocknen, austrocknen, trocken_werden [Add to Longdo]
乾燥[かんそう, kansou] -trocknen, austrocknen, trocken_werden [Add to Longdo]
乾燥器[かんそうき, kansouki] Trockenapparat, Trockner [Add to Longdo]
削り節[けずりぶし, kezuribushi] geriebener (getrockneter) Blaufisch [Add to Longdo]
干す[ほす, hosu] trocknen, austrinken [Add to Longdo]
枯らす[からす, karasu] trocknen, trocknen_lassen [Add to Longdo]
枯渇[こかつ, kokatsu] austrocknen, vertrocknen, erschoepft_sein [Add to Longdo]
河原[かわら, kawara] ausgetrocknetes_Flussbett [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top