Search result for

ritual

(71 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ritual-, *ritual*.
English-Thai: Longdo Dictionary
spiritualist(n) คนทรง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ritual    [N] พิธีกรรม, Syn. ceremony, observance
ritual    [ADJ] เกี่ยวกับพิธีกรรม, See also: โอ่อ่า, ฟู่ฟ่า, Syn. ceremonial, conventional
ritualise    [VI] ทำพิธีทางศาสนา, Syn. celebrate
ritualise    [VT] ทำพิธีทางศาสนา, Syn. celebrate
ritualism    [N] การศึกษาเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา
ritualize    [VI] ทำพิธีทางศาสนา, Syn. celebrate
ritualize    [VT] ทำพิธีทางศาสนา, Syn. celebrate
ritualistic    [ADJ] เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา, Syn. formal, ceremonial
ritualistically    [ADV] โดยพิธีทางศาสนา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ritualsพิธีกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ritualA sacred ritual took place in the magnificent temple.
ritualThe sacred ritual took place after being postponed twice.
ritualThe ritual of Japanese Shintoism.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ritual(ริช'ชวล) n.,adj. พิธีศาสนา,พิธีบูชา,พิธีการ,พิธี,หนังสือพิธีศาสนา,หนังสือพิธีกรรม
ritualism(ริช'ชวลลิสซึม) n. ลัทธิยึดถือพิธีศาสนา,การใช้พิธีในทางศาสนา, Syn. ritual
spiritual(สพี'ริชวล) adj. เกี่ยวกับจิตวิญญาณ,เกี่ยวกับวิญญาณ,เกี่ยวกับใจ,เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ,เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด n. เพลงศาสนา (โดยเฉพาะของนิโกรในภาคใต้ของอเมริกา) ,เรื่องราวที่เกี่ยวกับสำนักศาสนา., See also: spiritualness n

English-Thai: Nontri Dictionary
ritual(adj) เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา,เกี่ยวกับพิธีการ
ritual(n) พิธีทางศาสนา,พิธีการ
spiritual(adj) ทางพระ,ทางใจ,ภายใน,ในทางศาสนา,เกี่ยวกับใจ
spiritualism(n) ลัทธิเชื่อผี
spiritualist(n) ผู้เชื่อเรื่องภูติผีปีศาจ
spirituality(n) ความเชื่อเรื่องจิตและวิญญาณ
spiritualize(vt) ทำให้เป็นเรื่องจิตและวิญญาณ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรรมพิธี    [N] rite, See also: ritual, ceremony, Syn. กรรพิธี, พิธีการ, Example: สถานที่ท้องสนามหลวงควรสงวนไว้สำหรับการประกอบกรรมพิธีต่างๆ ทางราชการ, Count unit: พิธี
พิธี    [N] custom, See also: ritual, Syn. แบบแผน, ธรรมเนียม, Example: โบราณมีพิธีสาบานตัวและการให้สัญญาณด้วยมือที่เป็นแบบฉบับโดยเฉพาะ, Thai definition: การกำหนดขั้นตอนต่างๆ ตามแบบอย่างหรือตามธรรมเนียม
พิธีกร    [N] master of ceremonies, See also: ritualist, host, Syn. โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ, Example: งานวันนี้เธอได้รับเชิญให้มาเป็นพิธีกรตั้งแต่เริ่มจนจบงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ดำเนินการในพิธี, ผู้ดำเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิทธิ[n.] (itthi) EN: supernormal power ; sacred power ; spiritual power   FR: pouvoir surnaturel [m] ; magie [f]
มโนมัย[adj.] (manōmai) EN: spiritual   
พิธี[n.] (phithī) EN: ceremony ; rite ; ritual ; custom ; formality   FR: cérémonie [f] ; rite [m] ; rituel [m] ; cérémonial [m]
พิธีกรรม[n.] (phithīkam) EN: rite ; worship ; ritual ; ceremony ; service   FR: rite [m] ; culte [m]
พิธีกร[n.] (phithīkøn) EN: master of ceremonies ; ritualist ; host ; moderator   FR: maître de cérémonie [m]
พระศักดิ์สิทธิ์[n.] (phrasaksit) EN: monk believed to have spiritual power ; amulet believed to have spiritual power   
ผู้นำทางจิตวิญญาณ[n. exp.] (phūnamthāng jit winyān) EN: spiritualist   
ทรงเจ้า[v.] (songjao = songjāo) EN: be incarcerated with spirits ; perform a ceremony of a ceremony spiritual incarcerated ; to be possessed by spirits ; sorcerer's dance to exorcise evil spirits   
ทางจิตใจ[adj.] (thāng jitjai) EN: spiritual ; mental   
วัฒนธรรมทางจิตใจ[n. exp.] (watthanatham thāng jitjai) EN: spiritual culture ; non material culture   

CMU English Pronouncing Dictionary
RITUAL    R IH1 CH UW0 AH0 L
RITUALS    R IH1 CH UW0 AH0 L Z
RITUALISTIC    R IH2 CH UW0 AH0 L IH1 S T IH0 K
RITUALISTICALLY    R IH2 CH UW0 AH0 L IH1 S T IH0 K AH0 L IY0
RITUALISTICALLY    R IH2 CH UW0 AH0 L IH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ritual    (n) (r i1 ch u@ l)
rituals    (n) (r i1 ch u@ l z)
ritualism    (n) (r i1 ch u@ l i z @ m)
ritualist    (n) (r i1 ch u@ l i s t)
ritualists    (n) (r i1 ch u@ l i s t s)
ritualistic    (j) (r i2 ch u@ l i1 s t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kultschacht {m}ritual shaft [Add to Longdo]
Ritual {n}; Kult {m}ritual [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
イナウ[, inau] (n) inaw (ritual wood shaving stick used in Ainu prayers to the spiritual world.) (ain [Add to Longdo]
スピリチュアリズム[, supirichuarizumu] (n) spiritualism [Add to Longdo]
スピリチュアリティ;スピリチャリティー(ik)[, supirichuaritei ; supiricharitei-(ik)] (n) spirituality [Add to Longdo]
スピリチュアル[, supirichuaru] (adj-na) (1) spiritual; (n) (2) religious song; spiritual [Add to Longdo]
ニグロスピリチュアル[, nigurosupirichuaru] (n) Negro spiritual [Add to Longdo]
ブラックスピリチュアルズ[, burakkusupirichuaruzu] (n) black spirituals [Add to Longdo]
安心立命[あんしんりつめい;あんじんりゅうめい;あんじんりゅうみょう;あんじんりつめい, anshinritsumei ; anjinryuumei ; anjinryuumyou ; anjinritsumei] (n,vs) spiritual peace and enlightenment; keeping an unperturbed mind through faith [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拜堂[bài táng, ㄅㄞˋ ㄊㄤˊ, ] ritual kneeling to heaven and earth by bride and groom in a old-fashioned wedding ceremony; same as 拜天地 [Add to Longdo]
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] ritual bonfire [Add to Longdo]
祭器[jì qì, ㄐㄧˋ ㄑㄧˋ, ] ritual dishes; sacrificial vessels [Add to Longdo]
礼器[lǐ qì, ㄌㄧˇ ㄑㄧˋ, / ] ritual dishes; sacrificial vessels [Add to Longdo]
纸钱[zhǐ qián, ㄓˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] ritual money made of paper burnt for the Gods or the dead [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ritual \Rit"u*al\, a.[L. ritualis, fr. ritus a rite: cf. F.
   rituel.]
   Of or pertaining to rites or ritual; as, ritual service or
   sacrifices; the ritual law.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ritual \Rit"u*al\, n. [Cf. F. rituel.]
   1. A prescribed form of performing divine service in a
    particular church or communion; as, the Jewish ritual.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, the code of ceremonies observed by an organization;
    as, the ritual of the freemasons.
    [1913 Webster]
 
   3. A book containing the rites to be observed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ritual
   adj 1: of or relating to or characteristic of religious rituals;
       "ritual killing"
   2: of or relating to or employed in social rites or rituals; "a
     ritual dance of Haiti"; "sedate little colonial tribe with
     its ritual tea parties"- Nadine Gordimer
   n 1: any customary observance or practice [syn: {ritual},
      {rite}]
   2: the prescribed procedure for conducting religious ceremonies
   3: stereotyped behavior

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 ritual
   ritual
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 ritual
   agenda; appointment book
   ritual
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Ritual [riːtuːaːl] (n) , s.(n )
   ritual
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top