Search result for

richest

(30 entries)
(0.0288 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -richest-, *richest*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
richest (vt) ปรุงแต่ง, เสริมเติมแต่ง,
See also: S. add, includ, decoration, , A. decrese, destroy, ,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What could you want with the sole heir to the richest landowner in England?หรือว่าเพียงเพราะเขาเป็นบุตรคนเดียว ของเจ้าของที่ดินอันร่ำรวยที่สุดในอังกฤษ? The Other Boleyn Girl (2008)
He is the richest in our country because he's been feeding on this goldmine.เขาเป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศของเรา เพราะว่าเขาพบขุมทรัพย์ที่เหมืองทองนี่. Episode #1.5 (2008)
He's a high time tycoon in our country. The richest and most bankable tycoon.เขาเป็นไทคูนในเวลาที่เหมาะสมของประเทศเรา รวยที่สุดและมีเงินฝากธนาคารมากที่สุด. Episode #1.9 (2008)
Today, half the world's wealth is in the hands of the richest 2% of the population.วันนี้, ครึ่งหนึ่งของทรัพยากรโลก อยู่ในมือของคนรวยที่สุด ซึ่งคิดเป็น 2% ของประชากรโลก Home (2009)
Everyone, from richest to poorest, can make a contribution.ทุกคน, จากรวยที่สุดถึงจนที่สุด, สามารถช่วยเหลือกันได้ Home (2009)
Qatar, one of the richest states, has opened up to the best universities.การ์ต้า, หนึ่งในรัฐที่รวยที่สุด ได้เปิดมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด Home (2009)
You already know who this is, right? [World's Richest Youngsters]คนนี้พี่รู้จักว่าเขาเป็นใครแล้วใช่มั๊ย Episode #1.1 (2009)
MARRIED TO THE RICHEST MAN SEE, THAT'S THE THING, MOMพวกนั้นเป็นความฝันของแม่ ไม่ใช่ของหนู Valley Girls (2009)
Their damn village happens to be resting on the richest unobtanium deposit within 200 klicks in any direction.ไอ้หมู่บ้านเฮงซวยนั่น ดันมาตั้งอยู่ตรงกลาง ที่ที่ อันอ๊อบเทเนี่ยมฝังอยู่ แล้วกินพื้นที่ไปอีก 200 กม. Avatar (2009)
One of his later mature works, this Piano Sonata, No. 3... was among his richest, densest and most grandiose.เปียโนโซนาต้า หมายเลข 3 เป็นงานที่สมบูรณ์ที่สุดของโชแปง... เป็นหนึ่งในเพลงที่หลากหลาย หนักแน่น แลัยิ่งใหญ่ที่สุด Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Richest man in the Republic.ชายที่รวยที่สุดในสาธารณรัฐ Whore (2010)
The richest men in New York come here.อภิมหาเศรษฐีของนิวยอร์ก มาที่นี่ Need to Know (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
richestHe is said have been the richest man in town then.
richestHe is said to have been the richest man in the village.
richestHe is the richest man on earth.
richestIt is said that he is the richest man in the world.
richestMy wife spends money as if I were the richest man in town.
richestPeople say that he is the richest man in this town.
richestPeople say that Japan is the richest country in the world.
richestThat man is the richest whose pleasures are the cheapest.
richestThere is Mr James who they say is the richest man in the village.
richestThe richest man cannot buy everything.
richestThe richest man cannot buy true love.
richestThe richest man in the world cannot buy everything.

CMU English Pronouncing Dictionary
RICHEST    R IH1 CH AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
richest    (j) (r i1 ch i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
長者番付[ちょうじゃばんづけ, choujabanduke] (n) list of the richest people; list of the very highest income earners; billionaire's list [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
首富[shǒu fù, ㄕㄡˇ ㄈㄨˋ, ] richest individual; top millionaire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rich \Rich\, (r[i^]ch), a. [Compar. {Richer}; superl.
   {Richest}.] [OE. riche, AS. r[imac]ce rich, powerful; akin to
   OS. r[imac]ki, D. rijk, G. reich, OHG. r[imac]hhi, Icel.
   r[imac]kr, Sw. rik, Dan. rig, Goth. reiks; from a word
   meaning, ruler, king, probably borrowed from Celtic, and akin
   to L. rex, regis, king, regere to guide, rule. [root]283. See
   {Right}, and cf. {Derrick}, {Enrich}, {Rajah}, {Riches},
   {Royal}.]
   1. Having an abundance of material possessions; possessed of
    a large amount of property; well supplied with land,
    goods, or money; wealthy; opulent; affluent; -- opposed to
    {poor}. "Rich merchants." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The rich [person] hath many friends. --Prov. xiv.
                          20.
    [1913 Webster]
 
       As a thief, bent to unhoard the cash
       Of some rich burgher.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, in general, well supplied; abounding; abundant;
    copious; bountiful; as, a rich treasury; a rich
    entertainment; a rich crop.
    [1913 Webster]
 
       If life be short, it shall be glorious;
       Each minute shall be rich in some great action.
                          --Rowe.
    [1913 Webster]
 
       The gorgeous East with richest hand
       Showers on her kings barbaric pearl and gold.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Yielding large returns; productive or fertile; fruitful;
    as, rich soil or land; a rich mine.
    [1913 Webster]
 
   4. Composed of valuable or costly materials or ingredients;
    procured at great outlay; highly valued; precious;
    sumptuous; costly; as, a rich dress; rich silk or fur;
    rich presents.
    [1913 Webster]
 
       Like to rich and various gems.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Abounding in agreeable or nutritive qualities; --
    especially applied to articles of food or drink which are
    high-seasoned or abound in oleaginous ingredients, or are
    sweet, luscious, and high-flavored; as, a rich dish; rich
    cream or soup; rich pastry; rich wine or fruit.
    [1913 Webster]
 
       Sauces and rich spices are fetched from India.
                          --Baker.
    [1913 Webster]
 
   6. Not faint or delicate; vivid; as, a rich color.
    [1913 Webster]
 
   7. Full of sweet and harmonius sounds; as, a rich voice; rich
    music.
    [1913 Webster]
 
   8. Abounding in beauty; gorgeous; as, a rich landscape; rich
    scenery.
    [1913 Webster]
 
   9. Abounding in humor; exciting amusement; entertaining; as,
    the scene was a rich one; a rich incident or character.
    [Colloq.] --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   Note: Rich is sometimes used in the formation of
      self-explaining compounds; as, rich-fleeced,
      rich-jeweled, rich-laden, rich-stained.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Wealthy; affluent; opulent; ample; copious; abundant;
     plentiful; fruitful; costly; sumptuous; precious;
     generous; luscious.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top