ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resurgence

R IY0 S ER1 JH AH0 N S   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resurgence-, *resurgence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resurgence[N] การฟื้นคืน, See also: การกลับสู่สภาพ, Syn. recovery

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resurgence; riseจุดธารผุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This new resurgence is wholly different.แต่ปรากฏการณ์ครั้งนี้ต่างออกไป Signs (2002)
Handing me a pamphlet on the resurgence of gonorrhea?-การให้หนังสือเล่มเล็กๆ เกี่ยวกับการรักษาโรคหนองใน... A Vision's Just a Vision (2008)
♪ Stargate Universe 2x10 ♪ Resurgence Original Air Date on November 30, 2010Stargate Universe S02 Episode10 "ResurgenceResurgence (2010)
Mayor's concerned about a resurgence in organized crime.ท่านนายกเทศมนตรี กังวลเรื่องการกลับมา ของขบวนการอาชญากรรม Endgame (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
RESURGENCE R IY0 S ER1 JH AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resurgence (n) rˈɪsˈɜːʳʤəns (r i1 s @@1 jh @ n s)
resurgences (n) rˈɪsˈɜːʳʤənsɪz (r i1 s @@1 jh @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
中興[ちゅうこう, chuukou] (n,vs) restoration; revival; resurgence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resurgence \Re*sur"gence\, n.
   The act of rising again; resurrection.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resurgence
   n 1: bringing again into activity and prominence; "the revival
      of trade"; "a revival of a neglected play by Moliere"; "the
      Gothic revival in architecture" [syn: {revival},
      {resurgence}, {revitalization}, {revitalisation},
      {revivification}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top