หรือคุณหมายถึง remißes?
Search result for

remisses

(224 entries)
(0.0317 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remisses-, *remisses*, remisse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา remisses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *remisses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remise[VT] ยอมให้อภัย, See also: ยอมยกโทษให้
remiss[ADJ] สะเพร่า, See also: ไม่ระมัดระวัง, เลินเล่อ, ประมาท, Syn. careless lax, negligent
premise[N] หลักฐาน, See also: ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมติฐาน, Syn. proposition, assumption
premise[VT] เสนอล่วงหน้า, See also: อ้างหลักฐาน, บรรยาย, เสนอสมมติฐาน, Syn. preface
premise[VI] เสนอสมมติฐาน, Syn. presuppose, suppose
premiss[N] หลักฐาน, See also: ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมติฐาน, Syn. premises, testimony, support
premises[N] ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, Syn. bounds, land, property
remission[N] การผ่อนคลาย, See also: การบรรเทา, Syn. abatement, lessening, release
remissible[ADJ] ซึ่งยอมให้อภัย, See also: ซึ่งยอมยกโทษให้, Syn. excusable
in extremis[ADV] ใกล้ตาย (ภาษาละติน), See also: ขั้นสุดท้าย, ตอนปลาย
see someone off the premises[IDM] กำจัด, See also: ขับไล่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extremist(อิคซฺทรี'มิสทฺ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) พวกหัวรุนแรง,ผู้นิยมวิธีการที่รุนแรง, Syn. fanatic
premise(เพรม'มิส) n. หลักฐาน,ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมุติฐาน, See also: premises ที่ดินที่รวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง,สถานที่. vt. เสนอล่วงหน้า,อ้างหลักฐาน,บรรยาย,เสนอสมมุติฐาน. vi. เสนอสมมุติฐาน, Syn. assumption
remiss(รีมิส') adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ,ประมาท,เมินเฉย,บกพร่อง,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา, See also: remissness n., Syn. lax ###A. careful
remissible(รีมิส'ซะเบิล) adj. ยกโทษให้ได้,ยกหนี้ได้,เลิกล้มได้,ผ่อนคลายได้,ยกเว้นภาษีได้, See also: remissibility n.
remission(รีมิช'เชิน) n. การอภัยโทษ,การให้อภัย,การยกหนี้,การยกเว้นภาษี,การบรรเทา,การลดน้อยลง,การปลดหนี้, See also: remissive adj. remissiveness n., Syn. pardon,amnesty,abatement

English-Thai: Nontri Dictionary
extremist(n) พวกหัวรุนแรง
premise(n) หลักฐาน,สถานที่,สมมุติฐาน,ข้อสนับสนุน
premise(vt) อ้างหลักฐาน,เสนอล่วงหน้า,บรรยาย
remiss(adj) บกพร่อง,สะเพร่า,เฉื่อยชา,เกียจคร้าน
remission(n) การลดหย่อน,การหลุดพ้น,การอภัยโทษ,การละเว้น
remissness(n) ความเมินเฉย,ความสะเพร่า,ความเกียจคร้าน,ความบกพร่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
premise; premissข้อตั้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premiseข้อตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premiseข้อตั้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
premise, major; premiss, majorข้อตั้งหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premise, minor; premiss, minorข้อตั้งรอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premisesบริเวณสถานที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premiss; premiseข้อตั้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premiss, major; premise, majorข้อตั้งหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premiss, minor; premise, minorข้อตั้งรอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
licensing of premisesใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายสุรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recovery of premisesการได้คืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remission๑. การทุเลา, การสงบ๒. ระยะโรคทุเลา, ระยะโรคสงบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remission๑. การลดหนี้, การปลดหนี้๒. การลดโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
remission๑. การลดหนี้, การปลดหนี้ (ก. แพ่ง)๒. การลดโทษ, การยกโทษ (ก. อาญา)๓. การย้อนสำนวนไปยังศาลล่าง (ก. วิ.) [ดู remand ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
major premise; major premissข้อตั้งหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
major premiseข้อตั้งหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
major premiss; major premiseข้อตั้งหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
minor premise; minor premissข้อตั้งรอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
minor premiseข้อตั้งรอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
CPE (customer premises equipment)ซีพีอี (อุปกรณ์ในสถานที่ลูกค้า) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
customer premises equipment (CPE)อุปกรณ์ในสถานที่ลูกค้า (ซีพีอี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
domestic premisesบริเวณเคหสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extremismคตินิยมสุดขีด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
in extremisระยะตรีทูต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inviolability of the Mission Premisesคือความละเมิดมิได้จากสถานที่ของคณะผู้แทน หมายความว่า บ้านของตัวแทนทางการทูต รวมทั้งสถานที่อื่น ๆ ที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการทูต รวมถึงตึกรามใด ๆ ที่ผู้แทนทางการทูตใช้ดำเนินงานทางการทูตในตำแหน่งที่ของเขา ไม่ว่าสถานที่นั้น ๆ จะเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลของเขาหรือเป็นของเขาเอง หรือแม้แต่เป็นสถานที่ที่ให้ตัวแทนทางการทูตเช่า เหล่านี้จะได้รับความคุ้มกัน (Immunity) ทั้งสิ้น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด โดยเฉพาะเจ้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่เก็บภาษี หรือเจ้าหน้าที่ศาล จะเข้าไปในที่อยู่หรือทำเนียบของผู้แทนทางการทูตมิได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมให้กระทำเช่นนั้นอย่างไรก็ดี หากเกิดอาชญากรรมขึ้นภายในสถานที่ของคณะผู้แทน หรือในที่อยู่ของตัวแทนทางการทูต โดยบุคคลซึ่งมิได้อุปโภคความละเมิดมิได้ ตัวแทนทางการทูตผู้นั้นจะต้องมอบตัวอาชญากรดังกล่าวให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นตาม ที่ขอร้อง กล่าวโดยทั่วไป ตัวแทนทางการทูตจะยอมให้ที่พักพิงในสถานทูตแก่อาชญากรใด ๆ ไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่เห็นว่าอาชญากรผู้นั้นตกอยู่ในอันตรายที่จะถูกฆ่าจากฝูงชน ที่ใช้ความรุนแรง ก็จะยอมให้เข้าไปพักพิงได้เป็นกรณีพิเศษในเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้กล่าวไว้ในข้อ 22 ดังนี้ ?1. สถานที่ของคณะผู้แทนจะถูกละเมิดมิได้ ตัวแทนของรัฐผู้รับไม่อาจเข้าไปในสถานที่นั้นได้ เว้นแต่ด้วนความยินยอมของหัวหน้าคณะผู้แทน 2. รัฐผู้รับมีหน้าที่พิเศษที่จะดำเนินการทั้งมวลที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสถานที่ของคณะผู้แทนจากการบุกรุกหรือความเสียหายใด ๆ และที่จะป้องกันการรบกวนใด ๆ ต่อความสงบสุขของคณะผู้แทน หรือการทำให้เสื่อมเสียเกียรติ 3. สถานที่ของคณะผู้แทน เครื่องตกแต่ง และทรัพย์สินอื่นของคณะผู้แทนในสถานที่นั้น ตลอดจนพาหนะในการขนส่งของคณะผู้แทน ให้ได้รับความคุ้มกันจาการค้น การเรียกเกณฑ์ การอายัด หรือการบังคับคดี ? [การทูต]
premises of the missionสถานที่ของคณะผู้แทน คือ อาคารหรือส่วนของอาคารและที่ดินซึ่งอาคารตั้งอยู่ ซึ่งใช้เพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนโดยไม่คำนึงถึงกรรมสิทธิ์ รวมถึงที่อยู่ของหัวหน้าคณะผู้แทนด้วย [การทูต]
Bone Marrow Remissionการรักษาไขกระดูก,ไขกระดูกเป็นปกติ [การแพทย์]
Exacerbation and Remissionการดำเนินของโรคเป็นๆหายๆ,อาการดำเนินของโรคเป็นๆหายๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sorry, but they're prohibited to leave the premises.เสียใจค่ะ แต่ Heartbreak Library (2008)
Get ready to be ripped off boys Collect your paychecks, and leave the premises in orderly manor.เตรียมโดนไถกันได้เลย พรรคพวก Death Race (2008)
"You have two hours to collect your belongings and leave the premises."คุณมีเวลา 2 ชั่วโมง ที่จะเก็บข้าวของย้ายออกจากที่นี่ The House Bunny (2008)
That man with a scar is an extremist using that as his cover.ผู้ชายที่มีแผลเป็นนั่นนะ เป็นพวกหัวรุนแรงสุดโต่งเลย โดยใช้กลุ่มบังหน้า Death Note: L Change the World (2008)
Our whole existence here is based on this great premise that we're special and superior to the whole thing.การดำรงอยู่ทั้งหมดของเราที่นี่จะขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งที่ยอดเยี่ยมนี้ ว่าเราพิเศษและเหนือกว่าสิ่งที่ทั้ง Revolutionary Road (2008)
I know that I would be remiss if I didn't mention Jennifer Schecter,ฉันรุ้ว่าฉันคงสะเพร่า ถ้าฉันไม่กล่าวถึงเจนนิเฟอร์ แช็คเตอร์ Loyal and True (2008)
What about the extremist Web sites he was visiting?แล้วเกี่ยวกับเว็บพวกหัวรุนแรง ที่เค้าเคยเข้าละ? Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Ma'am, am I to understand that you've left the White House premises without Secret Service protection?ท่านครับ คุณทำให้ผมเข้าใจว่า คุณออกจากทำเนียบขาวไป โดยไม่มี รปภ คุ้มกัน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Attention, security, we found an intruder on the premises.ตั้งใจฟังให้ดี, รปภ.ของเรา พบผู้บุกรุกเข้ามาในนี้ Chuck Versus the Best Friend (2009)
Repeat, we found an intruder on the premises.ย้ำ, เราพบผู้บุกรุกเข้ามาในนี้ Chuck Versus the Best Friend (2009)
You will be under 24-hour supervision, and you will not leave these premises.คุณจะอยุ่ภายใต้การเฝ้าระวัง 24 ชม. และคุณจะไม่สามารถออกจากบริเวณนี้ได้ The Fourth Kind (2009)
I want everybody inside, outside going through these premises top to bottom.ฉันต้องการทุกคน ข้างใน ข้างนอก มาทางนี้จากบนลงล่าง The Fourth Kind (2009)
Jesse Bruce Pinkman pursuant to Section 47-8-1 3 of the New Mexico Real Property Code you are hereby given notice to vacate the premises listed as 9809 Margo, Albuquerque, 871 04.ของนิวเม็กซิโก หมายเลขผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ย้ายออกไป ตามสถานที่ที่ระบุไว้ 9809 มาร์โก Down (2009)
And you're showing signs of remission.และแสดงผลอาการของคุณทุเลาลง 4 Days Out (2009)
I want to clarify. There are some misconceptions about what remission signifies.มีความเข้าใจผิดบางอย่าง เกี่ยวกับอาการทุเลาลง 4 Days Out (2009)
To classify someone as in remission, we only need to determine that the tumor hasn't grown.ซึ่งจำแนกประเภทจากผู้ป่วยที่อาการทุเลาลง เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ให้เนื้องอกมีขนาดโตขึ้น 4 Days Out (2009)
Technically speaking, a tumor can remain the exact same size it was before and the patient could still be in remission.เนื้องอกจะยังอยู่ขนาดคงที่ ขนาดเท่าเดิมกับเมื่อก่อน และผู้ป่วย อาการลุเลาลดลงเรื่อยๆได้อีก 4 Days Out (2009)
smoking on the premises, setting fire to the premises, consumption of alcohol on the premises, consumption of drugs on the premises, consumption of pornography on the premises, teacher abuse, glue abuse, self abuse,ก่อไฟในพื้นที่ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ เสพยาในพื้นที่ ดูหนังโป๊/ภาพโป๊ในพื้นที่ Everyone (2009)
sexual intercourse with any other student, teacher or animal or combination of the above including oral sex and/or use of sex toys, on the premises.มีเพศสัมพันธ์กันระหว่างนักเรียน, อาจารย์, สัตว์ หรือทั้งหมดที่กล่าวมารวมกัน รวมทั้งการใช้ปาก, อุปกรณ์ Everyone (2009)
Their leadership camps are overflowing with self-righteous extremists, all willing and ready to die for their cause.ค่ายผู้นำของพวกเขาก็ขยายตัว ไปด้วยพวกหัวรุนแรง ยินดีและพร้อมที่จะสละชีวิต เพื่อเป้าหมาย Release Me (2009)
Mr. Shue, I am sorry to report That we've all been remiss About completing our assignment this week.คุณชูส์ครับ ผมเสียใจที่ต้องบอกว่า พวกเราทำงานที่ได้รับมอบไม่สำเร็จ Mash-Up (2009)
- No weapon on the premises.- ไม่มีอาวุธ ในสถานที่หรอ? Living the Dream (2009)
Yeah, I know. It sounds like a reality show premise. Uh...ใช่ ฉันรู้ ฟังดูเหมือนรายการเรียลลิตี้เลยนะ อ่า.. Reversals of Fortune (2009)
- You've been waiting for remission. - Yeah.แต่ดูเหมือนว่ามันคงจะต้อง Tainted Obligation (2009)
We have a warrant to search your premises.เรามีหมายค้นบ้านของคุณ Dude, Where's My Groom? (2009)
Well, the FBI believes that you snuck onto the premises to record a second video.เอาล่ะทาง FBI เชื่อว่าคุณ ได้ลักลอบเข้าในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อบันทึกภาพวีดีโอในครั้งที่สอง The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
And vacate the premises by sunday.และออกจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในวันอาทิตย์ The Eyes Have It (2009)
It's too late to buy into the premise.ก็สายเกินจะมาเออออด้วย The Pirate Solution (2009)
I mean, the premise alone is priceless.เอาไปเสนอที่อื่นเขาคิดไม่ถูกกันแบบนี้หรอก Home Economics (2009)
I've been in remission since the middle of august. But lily didn't come home till october.เขา้อภัยให้ฉันตั้งแต่กลางเดือนสิงหา แต่ลิลลี่ไม่ได้มาบ้านจนถึงตุลา The Treasure of Serena Madre (2009)
About when her mother went into remission?เกี่ยวกับเวลาที่แม่ของเธอรักษาตัวอยู่ The Treasure of Serena Madre (2009)
Your new premises, when you moving in?คุณจะย้ายออกไปเมื่อไหร่? Sherlock Holmes (2009)
And no way in hell is he gonna let this move forward. But understand, these extremists will do...ไม่มีทางที่เค้าจะยอมให้มันเกิดขึ้น You Don't Know Jack (2010)
Suspect not on premises.ผู้ต้องสงสัยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ You Don't Know Jack (2010)
I'm not here for that. I've been authorised by Director Fury to use any means necessary to keep you on premises.ผมเปล่ามาทำตรงนั้น แต่ได้รับคำสั่ง ผ.อ.ฟิวรี่ Iron Man 2 (2010)
Never underestimate the power of extremists like Marianne.อย่าประเมินอำนาจของ พวกหัวรุนแรงอย่างมาเรียแอนต่ำเกินไป Easy A (2010)
- ...and a search warrant for the premises.- และนี่คือหมายค้นบ้านหลังนี้ The Next Three Days (2010)
Russell Edgington is an extremist and a terrorist, but that's not because he is a vampire.รัสเซล เอดจิงตัน เป็นพวกหัวรุนแรงและผู้ก่อการร้าย แต่ไม่ใช่เพราะว่า เขาเป็นแวมไพร์ I Smell a Rat (2010)
It's because he is an extremist and a terrorist.เป็นเพราะว่าเขาเป็นพวก หัวรุนแรงและผู้ก่อการร้าย I Smell a Rat (2010)
Warden Parks, we're here to escort you from the premises.พัศดีสวนสาธารณะ เรา'ท้ายพาคุณจากสถานที่ Death Race 2 (2010)
And now, if you don't mind, Your Grace, we need the premises.สงครามกำลังจะมา คุณกลับทำให้ ประเทศนี้ถูกปกครองโดยกษัตริย์ที่พูดไม่ได้ The King's Speech (2010)
My men and I will observe... and no one enters or leaves the premises.ใครเข้า หรือ ออก โดยไม่ได้รับอนุญาติ งั้นตอนนี้ คุณก็เพิ่งจะลักพาตัว แลปและคนของฉัน บางทีคุณอาจจะบอกฉันได้ว่าเพราะอะไร The Proof in the Pudding (2010)
So I'm gonna leave the premises.ดังนั้น ผมมีสิทธิ์ The Proof in the Pudding (2010)
Even extremists canแม้ผู้มีแนวคิดสุดโต่ง Voyage of Temptation (2010)
Then, by the almighty and merciful God, I grant you pardon, absolution and remission of your sins.ดังนั้น ด้วยอำนาจสิ่งศักสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า และความเมตตาของพ่อ พ่อยกโทษให้ลูก ยกโทษให้ ให้พ้นจากบาป และล้างบาปของลูก Oiled (2010)
Mr. bass, you need to vacate the premises... immediately.คุณแบส ผมเกรงว่าคุณจะต้องออกจากที่นี่ทันทีครับ The Empire Strikes Jack (2010)
They could have a child-care facility on the premises as a cover.พวกเขาอาจมีสถาน รับเลี้ยงเด็กที่ถูกต้องเป็นฉากบังหน้า Mosley Lane (2010)
It's a resident premise.มันเป็นข้อสมมุติน่ะ Communication Studies (2010)
I question your premise.ถามหน่อยเถอะ The Pants Alternative (2010)
Rush Limbaugh is a right-wing extremist.รัช ลิมบอก์เอียงขวาสุดโต่ง Excellence in Broadcasting (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remisLife is the art of drawing sufficient conclusions from insufficient premises.
remisWe should understand the underlying premises.
remisYou ought to think over whether the premise is valid or not.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดลาวาศอก[V] decrease adamant, See also: give quarter, give remission, give let up, Syn. ผ่อนปรน, อ่อนข้อ, Example: แต่ละคนต่างยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมลดลาวาศอกให้กัน จึงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นในที่สุด, Thai definition: เพลาลง, ผ่อนให้เบาหรือน้อยลง
หละหลวม[V] be careless, See also: be heedless, be reckless, be negligent, be remiss, Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ, ไม่รัดกุม, Ant. ถ้วนถี่, รัดกุม, Example: การปกครองของเขาหละหลวมในเรื่องการร่างกฎหมาย
ละเลย[V] neglect, See also: ignore, overlook, be remiss, omit, Ant. ใส่ใจ, เอาใจใส่, Example: เราเน้นความรู้ความเชี่ยวชาญมาก จนกระทั่งละเลยตัวแปรอื่นๆ ไป, Thai definition: ไม่ทำหรือไม่เอาใจใส่ด้วยถือว่าไม่สำคัญ
ปล่อยทิ้ง[V] neglect, See also: skimp, omit, be remiss, Syn. ละเลย, Example: เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับตาและโรคตาไม่ควรปล่อยทิ้งไว้หรือรักษาเองควรรีบไปหาแพทย์ทันที
เผลอ[V] be careless, See also: remiss, be negligent, be reckless, be absent-minded, Syn. ประมาท, เลินเล่อ, Example: หากพวกเราเผลอเข้าไปใกล้สัตว์พวกนี้เมื่อไหร่ก็จะมีอันตรายทันที, Thai definition: ไม่ระมัดระวัง
เผอเรอ[V] be careless, See also: remiss, be negligent, be reckless, be absent-minded, Syn. เผลอไผล, เผลอ, เลินเล่อ, Example: เขาเผอเรอในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนั้น, Thai definition: ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทํา
หย่อนยาน[ADJ] flabby, See also: flaccid, lax, remiss, Syn. ยาน, หย่อน, Ant. ตึง, Example: ลุงถอดเสื้อออกเผยให้เห็นแผงอกเปล่าเปลือยและมัดกล้ามที่เริ่มหย่อนยานไปตามวัย, Thai definition: ห้อยย้อยลง
ประมาท[V] be careless, See also: be remiss, be negligent, be imprudent, be inattentive, be rash, Syn. สะเพร่า, เลินเล่อ, Ant. ระมัดระวัง, Example: ในการทำงานหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใด เราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราลดราคา[n. exp.] (attrā lot rākhā) FR: taux de remise [m]
บกพร่อง[v.] (bokphrøng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss   
หายเหนื่อย[v. exp.] (hāi neūay) EN: give definition ; define   FR: être remis de sa fatigue
ห้องเก็บของ[n.] (hǿng kep khøng) EN: storeroom ; closet   FR: remise [f] ; réserve [f] ; magasin [m]
การลดหนี้[n. exp.] (kān lot nī) EN: remission   
การลดราคา[n. exp.] (kān lot rākhā) EN: price reduction ; mark-down   FR: remise [f] ; rabais [m] ; ristourne [f]
การลดโทษ[n. exp.] (kān lot thōt) EN: remission   
การสั่น[n.] (kān san) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver   FR: tremblement [m] ; vibration [f] ; frémissement [m]
คนที่มีความคิดเห็นรุนแรง [n. exp.] (khon thī mī khwām khithen runraēng) EN: extremist   FR: extrémiste [m, f]
ละเลย[v.] (laloēi) EN: neglect ; ignore ; overlook ; be remiss ; omit   FR: négliger ; abandonner ; omettre ; ignorer
หละหลวม[v.] (lalūam) EN: be careless ; be heedless ; be reckless ; be negligent ; be remiss ; lax ; be loose   FR: être négligent ; être désordonné
เลินเล่อ[v.] (loēnloē) EN: be careless ; be heedless ; be remiss ; be negligent   FR: être négligent ; être insouciant
เผลอ[v.] (phloē) EN: be careless ; remiss ; be negligent ; be reckless ; be absent-minded   FR: être négligent ; être insouciant
ปล่อยทิ้ง[v. exp.] (plǿi thing) EN: neglect ; skimp ; omit ; be remiss   
ส่วนลด[n.] (suanlot) EN: discount ; reduction ; rebate   FR: remise [f] ; escompte [m] ; réduction [f] ; rabais [m] ; ristourne [f]
ที่ดินและอาคาร[n. exp.] (thīdin lae ākhān) EN: premises   
หย่อนยาน[adj.] (yǿnyān) EN: flabby ; flaccid ; lax ; remiss   

CMU English Pronouncing Dictionary
REMIS    R EY1 M IY0 Z
REMISS    R IY0 M IH1 S
PREMISE    P R EH1 M AH0 S
PREMISED    P R EH1 M AH0 S T
REMISSES    R IY0 M IH1 S AH0 Z
PREMISES    P R EH1 M AH0 S AH0 Z
REMISSION    R IY0 M IH1 SH AH0 N
EXTREMISM    EH2 K S T R EH1 M IH2 Z AH0 M
EXTREMIST    IH0 K S T R IY1 M AH0 S T
EXTREMISM    EH2 K S T R IY1 M IH2 Z AH0 M
EXTREMISTS    IH0 K S T R IY1 M AH0 S
EXTREMISTS    IH0 K S T R IY1 M AH0 S S
EXTREMISTS    IH0 K S T R IY1 M AH0 S T S
REMISSIONS    R IY0 M IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remiss    (j) (r i1 m i1 s)
premise    (v) (p r e1 m i s)
premiss    (v) (p r e1 m i s)
premised    (v) (p r e1 m i s t)
premises    (v) (p r e1 m i s i z)
extremist    (n) (i1 k s t r ii1 m i s t)
premising    (v) (p r e1 m i s i ng)
premissed    (v) (p r e1 m i s t)
premisses    (v) (p r e1 m i s i z)
remission    (n) (r i1 m i1 sh @ n)
extremists    (n) (i1 k s t r ii1 m i s t s)
premissing    (v) (p r e1 m i s i ng)
remissions    (n) (r i1 m i1 sh @ n z)
remissness    (n) (r i1 m i1 s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebsstätte {f}industrial premises [Add to Longdo]
Gebührenbefreiung {f}remission [Add to Longdo]
Gelände {n} | im Gelände | außerhalb des Geländes befindlichsite; ground; premises | off-road | off-site [Add to Longdo]
Geschäftsräume {f}; Werksgelände {n}business premises [Add to Longdo]
Geschäftsräume mietento take a lease on business premises [Add to Longdo]
Gewerberäume {pl}; gewerbliche Räume; gewerblich genutzte Räumebusiness premises [Add to Longdo]
Grundstück {n}; Haus nebst Nebengebäude; Lokal {n}; Räumlichkeiten {pl}premises [Add to Longdo]
Hausgrundstück {m}premises [Add to Longdo]
Hinsicht {f}; Beziehung {f} | in dieser Hinsicht | in gewisser Hinsicht; gewissermaßen | in jeder Hinsicht | in jeder Hinsicht; im Grunde | in vieler Hinsicht | in Hinsicht auf das eben Erwähnterespect | in this respect; in this regard | in a sense; in a way | in every respect; in all respects; in every sense | in a manner of speaking | in many respects | in these premises [Add to Longdo]
Lässigkeit {f}remissness [Add to Longdo]
Linksextremismus {m}left-wing extremism [Add to Longdo]
Linksextremist {m}left-wing extremist [Add to Longdo]
Lokal {n}; Geschäftslokal {n}; Laden {m}premise; premises [Add to Longdo]
an Ort und Stelle; auf dem Grundstück; im Hause; im Lokalon the premises [Add to Longdo]
Prämisse {f}; Voraussetzung {f}premise [Add to Longdo]
Rechtsextremismus {m}right-wing extremism [Add to Longdo]
Rechtsextremist {m}right-wing extremist [Add to Longdo]
Rechtsradikale {m,f}; Rechtsradikalerright wing extremist [Add to Longdo]
Remis {n} (Schach)draw [Add to Longdo]
Schanklokal {n}licensed premise [Add to Longdo]
Sekundäremission {f}secondary emission [Add to Longdo]
Straferlass {m}remission of punishment [Add to Longdo]
Vergebung {f} | Vergebungen {pl}remission | remissions [Add to Longdo]
im Vorstehendenin the premises [Add to Longdo]
auf etw. basierento be premised on sth. [Add to Longdo]
erlässlichremissible [Add to Longdo]
lässigremiss [Add to Longdo]
lässig {adv}remissly [Add to Longdo]
trägeremiss [Add to Longdo]
voraussetzendpremising [Add to Longdo]
Remission {f} [med.]remission [Add to Longdo]
i.H. : im Hauseon the premises [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イスラム過激主義[イスラムかげきしゅぎ, isuramu kagekishugi] (n) Islamic extremism [Add to Longdo]
ガサ入れ;がさ入れ[ガサいれ(ガサ入れ);がさいれ(がさ入れ), gasa ire ( gasa ire ); gasaire ( gasa ire )] (n,vs) (sl) (がさ derives from a reversal of さがす) (See 捜す・1) premises search; household search [Add to Longdo]
屋敷(P);邸(P)[やしき, yashiki] (n) residence; estate; grounds; premises; mansion; (P) [Add to Longdo]
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] (n) {comp} customer premises equipment; CPE [Add to Longdo]
家宅[かたく, kataku] (n) domicile; premises; (P) [Add to Longdo]
家宅捜査[かたくそうさ, katakusousa] (n) (col) (See 家宅捜索) premises search; household search [Add to Longdo]
家宅捜索[かたくそうさく, katakusousaku] (n) premises search; household search [Add to Longdo]
過激思想[かげきしそう, kagekishisou] (n) extremism; radical belief [Add to Longdo]
過激主義[かげきしゅぎ, kagekishugi] (n) extremism; radicalism [Add to Longdo]
過激派[かげきは, kagekiha] (n) radical party; extremists [Add to Longdo]
緩解[かんかい, kankai] (n,vs) relief (remission) (of pain, symptoms) [Add to Longdo]
減免[げんめん, genmen] (n,vs) reduction and exemption (e.g. taxes); mitigation and remission (e.g. in criminal law); (P) [Add to Longdo]
構外[こうがい, kougai] (n) off grounds; outside the premises [Add to Longdo]
構内[こうない, kounai] (n,adj-no) premises; grounds; campus; in-house; (P) [Add to Longdo]
最左翼[さいさよく, saisayoku] (n) ultra-left; ultra-left extremists [Add to Longdo]
赦免[しゃめん, shamen] (n,vs) remission; (P) [Add to Longdo]
小前提[しょうぜんてい, shouzentei] (n) minor premise [Add to Longdo]
場外[じょうがい, jougai] (n) outside the hall or stadium; off the premises; (P) [Add to Longdo]
前提[ぜんてい, zentei] (n) preamble; premise; reason; prerequisite; condition; assumption; hypothesis; given; (P) [Add to Longdo]
前提技術[ぜんていぎじゅつ, zenteigijutsu] (n) underlying technology; technical premise; precursor technology [Add to Longdo]
大前提[だいぜんてい, daizentei] (n) major premise; principle; (P) [Add to Longdo]
邸内[ていない, teinai] (n) grounds; premises; (P) [Add to Longdo]
入構[にゅうこう, nyuukou] (n,vs) act of entrance (to a facility); entering (premises) [Add to Longdo]
敷地内[しきちない, shikichinai] (n) premises [Add to Longdo]
門外不出[もんがいふしゅつ, mongaifushutsu] (n,adj-no) (treasuring something by) never taking (it) off the premises [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分子[fèn zǐ, ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] members of a class or group; political elements (such as intellectuals or extremists); part [Add to Longdo]
前提[qián tí, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ, ] premise; precondition; prerequisite [Add to Longdo]
懈怠[xiè dài, ㄒㄧㄝˋ ㄉㄞˋ, ] slack; lazy; remiss [Add to Longdo]
极端分子[jí duān fèn zǐ, ㄐㄧˊ ㄉㄨㄢ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] extremist [Add to Longdo]
激进[jī jìn, ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ, / ] radical; extreme; extremist [Add to Longdo]
激进分子[jī jìn fèn zǐ, ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] radicals; extremists [Add to Longdo]
激进武装[jī jìn wǔ zhuāng, ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ ˇ ㄓㄨㄤ, / ] armed extremists [Add to Longdo]
激进武装分子[jī jìn wǔ zhuāng fèn zǐ, ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ ˇ ㄓㄨㄤ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] armed extremists [Add to Longdo]
用户端设备[yòng hù duān shè bèi, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄢ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] customer premise equipment; CPE [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top