ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

registering

R EH1 JH IH0 S T ER0 IH0 NG   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -registering-, *registering*, register
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a buoy registering a 13-degree drop in ocean temperature.ทุ่นตัวหนึ่งบอกว่า อุณหภูมิน้ำทะเลลดลง 13 องศา The Day After Tomorrow (2004)
Are you registering as a couple or as a single?คุณลงเรียนแบบคู่หรือเดี่ยวคะ Shall We Dance (2004)
Emiri, you are so concentrated on registering your Korean friend?เอมิลี่ เธอดูสนใจแต่เรื่องติดต่อเพื่อนชาวเกาหลีของเธอนะ One Missed Call Final (2006)
I'm registering riot Codes everywhere.ตรวจพบสัญญาณจลาจลทุกที่เลย Appleseed Ex Machina (2007)
Ell, are you sure you're okay registering for a wedding here at the Buy More?แอล คุณโอเคมั้ย ที่ต้องมาซื้อของ งานแต่งงาน ที่บายมอร์น่ะ Chuck Versus the Sensei (2008)
The computers aren't registering half the things they're supposed to.คอมพิวเตอร์ไม่ได้บันทึก ครึ่งนึงที่มันควรจะทำ Earth (2009)
He's not registering on any of the sensors --ไม่มีตัวจับสัญญานใดๆ จับภาพเขาได้ Static (2010)
Jenny and I, we're still registering for the wedding.เจนนี่กับผม เรายังคง ลงทะเบียนสำหรับงานแต่งงาน Head Case (2011)
We spent five hours last night at Macy's registering for gifts.เพื่อลงทะเบียนของขวัญ The Wiggly Finger Catalyst (2011)
It's already in the registering process.เราได้ข้อมูลการลงทะเบียนมาแล้วครับ Episode #1.1 (2011)
Jack, who's currently registering a 6 on the freak-o-meter.แจ๊ค, ผู้ซึ่งเพิ่งลงบันทึกเวลาเมื่อตอน 6 โมง บนเครื่องวัดความวิตถาร\ และฉันตอน 9โมง Forgiveness (2012)
Are you registering for school?เธอจะไปลงทะเบียนเรียนเหรอ? Big Hero 6 (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
REGISTERING R EH1 JH IH0 S T ER0 IH0 NG
REGISTERING R EH1 JH IH0 S T R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
registering (v) rˈɛʤɪstərɪŋ (r e1 jh i s t @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
自記温度計[じきおんどけい, jikiondokei] (n) self-registering thermometer [Add to Longdo]
自記湿度計[じきしつどけい, jikishitsudokei] (n) self-registering hygrometer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Registering \Reg"is*ter*ing\, a.
   Recording; -- applied to instruments; having an apparatus
   which registers; as, a registering thermometer. See
   {Recording}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Register \Reg"is*ter\ (r[e^]j"[i^]s*t[~e]r), v. t. [imp. & p. p.
   {Registere} (-t?rd); p. pr. & vb. n. {Registering}.] [Cf. F.
   regisrer, exregistrer, LL. registrare. See {Register}, n.]
   1. To enter in a register; to record formally and distinctly,
    as for future use or service.
    [1913 Webster]
 
   2. To enroll; to enter in a list.
    [1913 Webster]
 
       Such follow him as shall be registered. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Securities) To enter the name of the owner of (a share of
    stock, a bond, or other security) in a register, or record
    book. A registered security is transferable only on the
    written assignment of the owner of record and on surrender
    of his bond, stock certificate, or the like.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Registered letter}, a letter, the address of which is, on
    payment of a special fee, registered in the post office
    and the transmission and delivery of which are attended to
    with particular care.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top