ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reconciled

R EH1 K AH0 N S AY2 L D   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reconciled-, *reconciled*, reconcil, reconcile
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I never expected Mr Bingley would renew his addresses. I am quite reconciled to that.ฉันไม่เคยหวังว่าคุณบิงลี่ย์จะมาเริ่มต้นใหม่ ในการพูดคุยกับฉันอีก ฉันค่อนข้างจะเคยชินกับมันแล้วล่ะ Episode #1.5 (1995)
They're usually nothing incriminating, but a lot of people have accounts they haven't reconciled - things they're just not ready to share.ส่วนมากไม่มีอะไรพัวพันหรอก แต่คนหลายคนมีบัญชี ที่ยังไม่ได้ไกล่เกลี่ย สิ่งของที่พวกเขายังไม่พร้อมจะแบ่งให้ใคร Shall We Dance (2004)
In fact, I may well have reconciled thousand's of years of theological disparities.ที่จริงผมอาจอนุมานความแตกต่าง ของทฤษฎีนับพันๆปีได้ด้วยซ้ำไป Sherlock Holmes (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reconciledAt last they were reconciled.
reconciledHe was reconciled to his fate.
reconciledI reconciled myself to the loss.
reconciledShe became reconciled him with her friend.
reconciledShe reconciled herself to living there.
reconciledThe management and the union were reconciled.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ญาติดี[V] reconciled after estrangement, See also: be an friendly terms, Syn. เป็นมิตร, คืนดี, Ant. โกรธ, Example: ผมไม่อยากญาติดีกับเขา, Thai definition: เป็นมิตรกันดังเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ;
ปรองดอง[v.] (prøngdøng) EN: harmonize ; be reconciled ; be in harmony ; compromise ; come to terms ; be in concord   FR: concilier ; harmoniser
ญาติดี[n. exp.] (yāt dī) EN: reconciled after estrangement ; be an friendly terms   FR: être en bons termes

CMU English Pronouncing Dictionary
RECONCILED R EH1 K AH0 N S AY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reconciled (v) rˈɛkənsaɪld (r e1 k @ n s ai l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄩˋ, ] reconciled; smooth, #30,357 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp,v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled [Add to Longdo]
融和を図る;融和をはかる[ゆうわをはかる, yuuwawohakaru] (exp,v5r) to try to be reconciled (with); to take measures to bring about reconciliation [Add to Longdo]
縒りを戻す;よりを戻す[よりをもどす, yoriwomodosu] (exp,v5s) to get back together again; to be reconciled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reconcile \Rec"on*cile`\ (-s?l`), v. t. [imp. & p. p.
   {Reconciled} (-s?ld`); p. pr. & vb. n. {Reconciling}.] [F.
   r['e]concilier, L. reconciliare; pref. re- re- + conciliare
   to bring together, to unite. See {Conciliate}.]
   1. To cause to be friendly again; to conciliate anew; to
    restore to friendship; to bring back to harmony; to cause
    to be no longer at variance; as, to reconcile persons who
    have quarreled.
    [1913 Webster]
 
       Propitious now and reconciled by prayer. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The church [if defiled] is interdicted till it be
       reconciled [i.e., restored to sanctity] by the
       bishop.                --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       We pray you . . . be ye reconciled to God. --2 Cor.
                          v. 20.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring to acquiescence, content, or quiet submission;
    as, to reconcile one's self to affictions.
    [1913 Webster]
 
   3. To make consistent or congruous; to bring to agreement or
    suitableness; -- followed by with or to.
    [1913 Webster]
 
       The great men among the ancients understood how to
       reconcile manual labor with affairs of state.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Some figures monstrous and misshaped appear,
       Considered singly, or beheld too near;
       Which, but proportioned to their light or place,
       Due distance reconciles to form and grace. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To adjust; to settle; as, to reconcile differences.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To reunite; conciliate; placate; propitiate; pacify;
     appease.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reconciled
   adj 1: made compatible or consistent

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top