ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quit?

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quit?-, *quit?*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-You wanna quit? -We're too far out. You wanna quit?นายจะเลิกแล้วรึ เราออกมาไกลเกินไปแล้ว นายจะยอมแพ้แล้วงั้นสิ Gattaca (1997)
Quit? Are you sure?ลาออกรึ แน่ใจแล้วเหรอ The Devil Wears Prada (2006)
Then why didn't you quit? ! You knew I wanted you gone, yet you stayed.แล้วทำไมเข้าไม่ถอนตัวไป เจ้ารู้ข้าพยายามกำจัดเจ้า แต่เจ้าก็ยังอยู่ต่อ Kung Fu Panda (2008)
Didn't you say she quit? Why is she here?อะไรเนี่ย เธอลาออกไปแล้วไม่ใช่หรอ ทำไมเธอกลับมาล่ะ Episode #1.2 (2010)
- Guys, I don't know. Should we quit? - Yeah, definitely.- เราเลิกแผนมั้ย Horrible Bosses (2011)
He quit? Why?เขาลาออกเหรอ ทำไม Mr. Right (2015)
What'd you quit? Just a couple of normal girls here.คุณอาจสั่งไม่ได้แล้ว Office Christmas Party (2016)

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guitguit \Guit"guit`\, n. [So called from its note.] (Zool.)
   One of several species of small tropical American birds of
   the family {C[oe]rebid[ae]}, allied to the creepers; --
   called also {quit}. See {Quit}.
   [1913 Webster] gulae

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quit \Quit\, v. i.
   To go away; to depart; to stop doing a thing; to cease.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quit \Quit\, v. t. [imp. & p. p. {Quit} or {Quitted}; p. pr. &
   vb. n. {Quitting}.] [OE. quiten, OF. quiter, quitier,
   cuitier, F. quitter, to acquit, quit, LL. quietare, fr. L.
   quietare to calm, to quiet, fr. quietus quiet. See {Quiet},
   a., and cf. {Quit}, a., {Quite}, {Acquit}, {Requite}.]
   1. To set at rest; to free, as from anything harmful or
    oppressive; to relieve; to clear; to liberate. [R.]
    [1913 Webster]
 
       To quit you of this fear, you have already looked
       Death in the face; what have you found so terrible
       in it?                --Wake.
    [1913 Webster]
 
   2. To release from obligation, accusation, penalty, or the
    like; to absolve; to acquit.
    [1913 Webster]
 
       There may no gold them quyte.     --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       God will relent, and quit thee all his debt.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To discharge, as an obligation or duty; to meet and
    satisfy, as a claim or debt; to make payment for or of; to
    requite; to repay.
    [1913 Webster]
 
       The blissful martyr quyte you your meed. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Enkindle all the sparks of nature
       To quit this horrid act.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Before that judge that quits each soul his hire.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   4. To meet the claims upon, or expectations entertained of;
    to conduct; to acquit; -- used reflexively.
    [1913 Webster]
 
       Be strong, and quit yourselves like men. --1 Sam.
                          iv. 9.
    [1913 Webster]
 
       Samson hath quit himself
       Like Samson.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To carry through; to go through to the end. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Never worthy prince a day did quit
       With greater hazard and with more renown. --Daniel.
    [1913 Webster]
 
   6. To have done with; to cease from; to stop; hence, to
    depart from; to leave; to forsake; as, to quit work; to
    quit the place; to quit jesting.
    [1913 Webster]
 
       Such a superficial way of examining is to quit truth
       for appearance.            --Locke.
    [1913 Webster]
 
   {To quit cost}, to pay; to reimburse.
 
   {To quit scores}, to make even; to clear mutually from
    demands.
    [1913 Webster]
 
       Does not the earth quit scores with all the elements
       in the noble fruits that issue from it? --South.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To leave; relinquish; resign; abandon; forsake;
     surrender; discharge; requite.
 
   Usage: {Quit}, {Leave}. Leave is a general term, signifying
      merely an act of departure; quit implies a going
      without intention of return, a final and absolute
      abandonment.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quit \Quit\ (kw[i^]t), n. (Zool.)
   Any one of numerous species of small passerine birds native
   of tropical America. See {Banana quit}, under {Banana}, and
   {Guitguit}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quit \Quit\ (kw[i^]t), a. [OE. quite, OF. quite, F. quitte. See
   {Quit}, v., {Quiet}.]
   Released from obligation, charge, penalty, etc.; free; clear;
   absolved; acquitted. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      The owner of the ox shall be quit.    --Ex. xxi. 28.
   [1913 Webster]
 
   Note: This word is sometimes used in the form quits,
      colloquially; as, to be quits with one, that is, to
      have made mutual satisfaction of demands with him; to
      be even with him; hence, as an exclamation: Quits! we
      are even, or on equal terms. "To cry quits with the
      commons in their complaints." --Fuller.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top