Search result for

quakerly

(60 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quakerly-, *quakerly*, quaker
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา quakerly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *quakerly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Quaker[N] สมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
Quakerly[ADV] เป็นสมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
Quakerish[ADJ] ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
Quakerism[N] การเป็นสมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quaker(เคว'เคอะ) n. สมาชิกสมาคมReligious Society of Friendsในอังกฤษเป็นสมาคมที่เคร่งศาสนา. -Quakerish adj. -Quakerism n. -Quakerly adj.,adv.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quakersคเวคเกอส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think you frame the question to him as a Quaker.ผมว่าเราจุดประำกายคำถามให้เขา เหมือนพวกเคร่งศาสนา Frost/Nixon (2008)
"How do you feel as a Quaker about annihilating an entire people?"เหมือนพวกเคร่งศาสนา พวกล้มล้างคนทั้งหมดรึ? Frost/Nixon (2008)
"Now, Henry, I'm a Quaker. You're a Jew."เอาล่ะ เฮนรี่ ผมมันเคร่งศาสนา ส่วนคุณเป็นยิว Frost/Nixon (2008)
Stop a bullet like a soft wank against a Quaker girl.กันกระสุน เช่นปกป้องแรงปะทะอย่างนุ่มนวล One Minute (2010)
And she ripped into his torso, like a gerbil shredding a quaker oats box, sending chunks of viscera and an aerosol mist of blood all over the skanky concubine.ที่กินแวมไพร์ที่เห็นแก่ตัวเป็นอาหาร แล้วหล่อนก็ฉีกร่างเขา เหมือนหนูเกอร์บิลฉีกกล่อง Quaker Oats ตับไตไส้พุงไปคนละทิศละทาง Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
The daughter of a Quaker went missing.ลูกสาวของนายคนเคร่งศาสนาหายตัวไป Seven Psychopaths (2012)
The killer accepted such an idea as beautiful, for he knew that at least in Hell the Quaker would not be there.นักฆ่ายอมรับนับถือว่าเป็นเรื่องที่สวยงาม มันรู้ว่าอย่างน้อยในนรก จะไม่มีเควกเกอร์อยู่ที่นั่น Seven Psychopaths (2012)
And the last thing that the killer ever saw was the Quaker take out a cut-throat razor, put it to his own throat, and slice.สิ่งสุดท้ายที่ฆาตกรได้เห็นคือ เควกเกอร์หยิบมีดโกนออกมา จ่อที่คอตัวเอง แล้วเฉือน Seven Psychopaths (2012)
Kaya, that Quaker story,คาย่า เรื่องเควกเกอร์นั่น Seven Psychopaths (2012)
It's more of a Hell story. It's all about this Quaker psychopath.มันเป็นเรื่องนรกเสียมากกว่า ทั้งหมดเกี่ยวกับคนโรคจิตผู้เคร่งศาสนา Seven Psychopaths (2012)
You don't got a gun, do you, Quaker?นายไม่มีปืนใช่มั้ย พ่อคนเคร่งศาสนา? Seven Psychopaths (2012)
We had to whack that Quaker guy.เราต้องเก็บไอ้คนเคร่งศาสนา Seven Psychopaths (2012)
Dana, I realize you're new here, but Quaker meeting has rules.ดาน่า ครูรู้ว่าเธอเพิ่งมาใหม่ แต่เรามีกฎนะจ๊ะ The Smile (2012)
A nurse from the local Quaker community requests an audience.ผู้หมวดครับ มีพยาบาลจากสมาคมเควคเกอร์ ร้องขอเข้าร่วมฟังด้วยครับ The Sin Eater (2013)
I am a Quaker, sir.ดิฉันเป็นเควคเกอร์ค่ะ The Sin Eater (2013)
QUAKER WELLS HEAD OF OPERATIONS CIA LONDON."เควกเกอร์ เวลล์ หัวหน้าปฏิบัติการซีไอเอ ลอนดอน" Criminal (2016)
-It is Quaker.- เควกเกอร์นะ Criminal (2016)
Quaker. - Copy.- เควกเกอร์ Criminal (2016)
Meanwhile, he's starvin', 'cause every time he tries to get a bite to eat, the only blue plate special they're servin'... is North Atlantic scrod with Quaker State.ถ้าเขาหิวก็มีคนเอาอาหารจานพิเศษ มาเสิร์ฟนั่นก็คือปลาตายในแอตแลนติค กับบริษัทแควกเกอร์สเตท Good Will Hunting (1997)
Born a Quaker, he was nevertheless...Born a Quaker, he was nevertheless... . Maid in Manhattan (2002)
No, make that Quaker State.Nein... Besser noch Quaker State. Fletch (1985)
Respectable Quaker couple returning from an afternoon of non-violent sex.Respektables Quaker-Paar kehrt vom nachmittäglichen Kuschelsex zurück. April Fool's Day (1986)
I've worked with a lot of wise quackers, but you are despicable.Hab schon mit vielen Quakern gearbeitet, aber du bist entsetzlich. Who Framed Roger Rabbit (1988)
Then I'll invite him over for some soup and "quackers."Dann lade ich ihn auf eine Suppe und ein paar "Quaker" ein. Nerd for a Day (1989)
"Quaker Oats."Quaker Oats. Crazy People (1990)
I was baptized Lutheran, went to Quaker school.Ich wurde evangelisch getauft, bin zur Quaker Schule gegangen. Family Bizness (1998)
Just heard we got the Quaker Oats account.Ich hörte, wir haben den Quaker-Oats-Etat. Definitely, Maybe (2008)
I think if you'd invite us into the rest of your company, we could build a Saturday morning TV show around the whole Quaker Oats family.Ich denke, wenn Sie uns den Rest Ihres Unternehmens vorstellen würden,... könnten wir eine Samstagmorgen-Fernsehshow über die gesamte Quaker Oats - Familie produzieren. Waldorf Stories (2010)
In fact, it could be called The Quaker Oats Family.Man könnte sie sogar gleich "The Quaker Oats Family" nennen. Waldorf Stories (2010)
Very Quaker.Ganz der QuakerBefore Midnight (2013)
Okay, uh, Quaker Valley, Oregon, town outside of Eugene.Okay, Quaker Valley, Oregon, eine Gemeinde außerhalb von Eugene. Baby (2015)
Quakers mixed with Unitarians and philosophers - they all come to seize their moment.Quaker zusammen mit Unitaniern und Philosophen - sie alle kommen, um ihren Moment zu ergreifen. Tell the World (2016)
- It's Quaker.- Hier ist QuakerCriminal (2016)
- Quaker!QuakerCriminal (2016)
Quaker Ridge Financial.Quaker Ridge Financial. Pilot (2016)
Well, if you move on him and take that risk, you have to get the reward.Peter Decker, Quaker Ridge Financial. YumTime (2016)
Even a boring Quaker such as yourself has a friend or two in the London trade.Selbst ein Quaker wie Ihr hat Freunde, die mit London handeln. Hypocrisy, Fraud, and Tyranny (2016)
General manager, Quaker State Coal.Geschäftsführer der Quaker State Coal. The Philadelphia Story (1940)
A Quaker gal.Ein Quaker-Mädchen. The Good Guys and the Bad Guys (1969)
A real fire and brimstone Quaker?Eine echte Quaker-Frau? The Good Guys and the Bad Guys (1969)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อดำจุดขอบ[n. exp.] (phīseūa dam jut khøp) EN: Forest Quaker   
ผีเสื้อขอบไร้จุด[n. exp.] (phīseūa khøp rai jut) EN: Common Quaker   

CMU English Pronouncing Dictionary
QUAKER    K W EY1 K ER0
QUAKERS    K W EY1 K ER0 Z
QUAKER'S    K W EY1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Quaker    (n) (k w ei1 k @ r)
Quakers    (n) (k w ei1 k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quäker {m}quaker [Add to Longdo]
Quäkertum {n}quakerism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クエーカー[, kue-ka-] (n) Quaker; Society of Friends; (P) [Add to Longdo]
フレンド教会[フレンドきょうかい, furendo kyoukai] (n) Society of Friends; Quakers [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
桂格[Guì gé, ㄍㄨㄟˋ ㄍㄜˊ, ] Quaker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Quakerly \Quak"er*ly\, a.
     Resembling Quakers; Quakerlike; Quakerish. --Macaulay.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top