Search result for

quo

(135 entries)
(0.0059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quo-, *quo*.
English-Thai: Longdo Dictionary
quotation mark(n) อัญประกาศ หรือเครื่องหมายคำพูด (เครื่องหมายรูป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quod    [N] คุก (คำสแลง), See also: เรือนจำ
quoin    [N] มุมด้านนอกกำแพง, Syn. coign
quoin    [N] มุมตึก
quoin    [N] ไม้ หิน หรือวัสดุอื่นๆ ซึ่งเป็นรูปลิ่ม
quoin    [VT] ป้องกันด้วยการจัดด้วยมุม
quoit    [N] กีฬาโยนห่วง
quoit    [N] ห่วงที่ใช้โยนในกีฬาโยนห่วง
quoit    [VT] โยนห่วง, See also: ขว้างห่วง, เล่นกีฬาโยนห่วง
quota    [N] โควตา, Syn. portion, ration, rate
quota    [N] ส่วนที่กำหนดไว้, See also: ปริมาณที่กำหนด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quo warranto (L.)หมายสั่งให้ชี้แจง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quo warranto, writ ofหมายสั่งให้ชี้แจง (เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quod erat demonstrandum (Q.E.D.)ซึ่งต้องพิสูจน์ (ซ.ต.พ.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quod erat faciendum (Q.E.F.)ซึ่งต้องสร้าง (ซ.ต.ส.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quorumองค์ประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quorumองค์ประชุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quotaโควตา, ส่วนที่กำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quotaโควตา, ส่วนที่กำหนด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
quotaส่วนที่กำหนดไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quota samplingการเลือก (ชัก, หา) ตัวอย่างตามส่วนที่กำหนด, การเลือก (ชัก, หา) ตัวอย่างตามโควตา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
quorumองค์ประชุม [การทูต]
Quotationอัญพจน์
อัญพจน์ (Quotations) การคัดลอกข้อความจากแหล่งต่างๆ จะต้องเหมือนของเดิมทุกประการไม่ควรแทรกข้อความอื่นใดลงในอัญพจน์หากจำเป็นต้องอธิบายให้พิมพ์ไว้ในวงเล็บเหลี่ยม [ ] หรือใช้เชิงอรรถอธิบาย หากต้องการตัดข้อความบางตอนออกไปให้ใช้จุดสามจุด (...) แทนข้อความที่ไม่ต้องการคัดลอกนั้นในกรณีที่อัญพจน์นั้นไม่ใช่ภาษาเดียวกันให้แปลหรือถอดความไว้ด้วย

เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ [ ] สำหรับเขียนคร่อมคำหรือข้อความ เพื่อแสดงว่าข้อความนั้นเป็นคำพูด หรือเพื่อเน้นความนั้นให้เด่นชัดขึ้นเป็นต้นหมายถึง ข้อความซึ่งผู้เขียนนำมาจากผลงานของผู้อื่นข้อความนี้อาจเป็นงานเขียน บทละคร สุนทรพจน์ หรือรูปแบบอื่นใดในผลงานชิ้นเดิมก็ได้ ม.ล.จ้อย นันทิวัชรินทร์ (2514,หน้า 102-103) ได้กล่าวถึงการยกอัญพจน์มาอ้างในงานวิจัยไว้ว่า วิธีการตัดสินใจว่าจะถอดข้อความในอัญพจน์ออกเป็นสำนวนของตนเองดีหรือจะใช้ยกอัญพจน์มาอ้างดี ดังนี้ คือ ถ้าอัญพจน์นั้นมีข้อคิดที่มีความหมายสมบูรณ์ ที่สุดอยู่แล้วตรงกับที่ต้องการอ้างถึงจะนำมาเขียนขึ้นใหม่ก็ไม่ได้ดีเท่าหรือถ้า อัญพจน์นั้นมีความกระทัดรัดสั้นและได้ใจความชัดเจนในการอ้างได้เลยในงานวิจัยโดยไม่ต้องถอดความเป็นสำนวนผู้เขียนเอง ข้อพึงระวังก็คือเมื่อยกอัญพจน์ใดมาใช้ให้ระวังพิมพ์ตัวสะกดเครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง ตรงตามต้นฉบับหมดในงานวิจัยชิ้นหนึ่งๆ ไม่ควรมีอัญพจน์เกิน 10% [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Quotationsคำคม [TU Subject Heading]
Quotations, Buddhistคำคมทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Quotations, Chineseคำคมจีน [TU Subject Heading]
Quotations, Englishคำคมอังกฤษ [TU Subject Heading]
Quotations, Indicคำคมอินเดีย [TU Subject Heading]
Quotations, Japaneseคำคมญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Quotations, Thaiคำคมไทย [TU Subject Heading]
quotientผลหาร, จำนวนที่ได้จากการหารจำนวนจริง a ด้วยจำนวนจริง b เมื่อ b ¹ 0 เช่น 5 เป็นผลหารของ 10 ที่หารด้วย 2 ในกรณีที่การหารไม่ลงตัว เช่น 7 2 จะได้ผลหารเป็น 3 และเศษเป็น 1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quo"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.
quoFor quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.
quoWe would like to ask you to reduce the prices quoted for STL#3456 by 5%.
quoThese quotations were effective in sending complex messages to his friends, because, in his day, people could quote from such authors with every expectation of being understood.
quoThese are all quotations from the Bible.
quoThe proverb is quoted from Franklin.
quoWe are looking forward to receiving your quote as soon as possible.
quoHow can I meet this quota?
quoCan you quote a line of Hamlet?
quoIf your essay is on the short side, you can always pad it out with a few quotations.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quoit(ควออิท') n. กีฬาโยนห่วงให้สวมหลักปัก,ห่วงที่ใช้โยนดังกล่าว. vt. โยน,ขว้าง. vt. เล่นกีฬาดังกล่าว, See also: quoiter n.
quondam(ควอน'แดม) adj. เมื่อก่อน,อดีต
quorum(ควอ'รัม) n. องค์ประกอบ,องค์ประชุม,จำนวนบุคคลที่กฎหมายกำหนด
quota(โคว'ทะ) n. ส่วนแบ่ง, Syn. part,share
quotable(โคว'ทะเบิล) adj. อ้างอิงได้,กล่าวถึงได้., See also: quotability n. quotableness n.
quotation(โควเท'เชิน) n. สิ่งที่อ้างอิงถึง,การอ้าง,คำอ้างอิง,ราคาปัจจุบัน,ราคาตลาด, See also: quotative adj., Syn. quote
quotation markเครื่องหมายอ้างอิง (" ") ,อัญประกาศ,เลขนอกเลขใน., Syn. quote mark
quote(โควท) vt.,n. (การ) อ้างอิง,อ้าง,อ้างคำพูด,เอาคำพูดของ...มา,แจ้งราคา,ใส่เครื่องหมายคำพูด (" ") vi. อ้างอิง,เครื่องหมายอ้างอิง, See also: quoter n., Syn. repeat,cite,refer to
quoteworthy(โควท'เวิร์ธธี) adj. อ้างอิงได้,กล่าวถึงได้,เหมาะที่ถูกอ้างอิง., See also: quoteworthiness n.
quotient(โคว'เชินทฺ) n. ผลหาร,ผลลัพธ์ของการหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
quoit(n) ห่วงโยน
quorum(n) องค์ประชุม
quota(n) ส่วน,โควต้า,กฎเกณฑ์,ส่วนแบ่ง
quotation(n) คำอ้างอิง,การอ้าง,สิ่งที่อ้างถึง
quote(vt) อ้างอิง,อ้าง,ยกคำพูดมา
quoth(vi,vt) กล่าว,ได้พูด,บอก,เล่า
quotient(n) ผลหาร
liquor(n) เหล้า,น้ำกระสายยา,สุรา,สาโท,อุ
misquote(vt) กล่าวอ้างผิด,คัดมาผิด
STATUS status quo(n) รูปการปัจจุบัน,สภาพที่เป็นอยู่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้างคำพูด    [V] quote, Example: แหล่งข่าวอ้างคำพูดของนายทหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้, Thai definition: กล่าวถึงคำพูดที่พูดออกไป
อัญประกาศ    [N] quotation marks, See also: double quotation marks, Syn. เครื่องหมายคำพูด, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ สำหรับเขียนคร่อมคำหรือข้อความ เพื่อแสดงว่าข้อความนั้นเป็นคำพูด หรือเพื่อเน้นความนั้นให้เด่นชัดขึ้นเป็นต้น
โควต้า [N] quota, Example: นักเรียนที่เรียนดีมีสิทธิได้รับโควต้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือก, Thai definition: การจำกัดจำนวนโดยวางกฏเกณฑ์ไว้, Notes: (อังกฤษ)
กล่าวอ้าง    [V] cite, See also: quote, adduce, allude to, mention, Syn. อ้าง, อ้างถึง, Example: ทหารมักชอบกล่าวอ้างถึงความมั่นคงของประเทศชาติเป็นเงื่อนไขในการกำจัดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน
โควตา [N] quota, See also: amount, number, quantity, Syn. ส่วนแบ่ง, จำนวน, ปริมาณ, Example: มหาวิทยาลัยรามคำแหงสามารถรับนักศึกษาใหม่ได้โดยไม่จำกัดโควตา, Count unit: โควตา, Thai definition: การจำกัดจำนวนโดยวางกฎเกณฑ์ไว้
อัญประกาศ    [N] quotation mark, Syn. เครื่องหมายคำพูด, Example: ประโยคนี้ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ, Count unit: ตัว, คู่, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอน สำหรับขีดคร่อมคำหรือข้อความเพื่อแสดงว่าเป็นคำพูด
ยก    [V] cite, See also: quote, refer, allude, illustrate, show an example, Syn. แสดง, อ้าง, Example: ครูยกตัวอย่างประกอบคำอธิบาย
การกล่าวอ้าง    [N] quotation, See also: cite, Example: ีมีการกล่าวอ้างกันอย่างกว้างขวางว่าวิชัยเป็นผู้ลักลอบค้าไม้เถื่อน
องค์ประชุม    [N] quorum, Example: กรรมการวิสามัญฯ ได้นัดหน่วยงานมาประชุมจึงเกรงกันว่าจะไม่ครบองค์ประชุม, Thai definition: จำนวนสมาชิกหรือกรรมการอย่างน้อยที่กำหนดไว้ว่าต้องมาประชุม จึงจะดำเนินการประชุมได้
อ้างอิง    [ADJ] referable, See also: quotable, consultative, alleged, Example: ข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บไว้ในรูปตารางอ้างอิง, Thai definition: เกี่ยวกับการถือเป็นหลัก, นำมากล่าวเป็นหลัก, กล่าวถึงเพื่อเป็นหลัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,)   FR: QI (quotient intellectuel) [m]
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างอิง[v.] (āng-ing) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege   FR: citer ; se référer (à)
อ้างอิง[adj.] (āng-ing) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged   
อ้างอิงจาก...[v. exp.] (āng-ing jāk …) EN: quote from …   
อ้างอิงราคาซื้อขาย[v. exp.] (āng-ing rākhā seūkhāi) EN: quote a price   
อัญประกาศ[n.] (anyaprakāt) EN: quotation marks   FR: guillemets [mpl]
อัญประกาศเดี่ยว[n. exp.] (anyaprakāt dīo) EN: single quotation marks ; ' '   
อะไร[X] (arai) EN: what ?   FR: quoi ? ; que ... ?
อะไรก็ได้[adv.] (arai kødai) EN: anything ; all the same   FR: n'importe quoi ; peu importe

CMU English Pronouncing Dictionary
QUO    K W OW1
QUON    K W AA1 N
QUOTA    K W OW1 T AH0
QUOTE    K W OW1 T
QUOTES    K W OW1 T S
QUOTED    K W OW1 T AH0 D
QUOTAS    K W OW1 T AH0 Z
QUORUM    K W AO1 R AH0 M
QUOTRON    K W AA1 T R AH0 N
QUOTING    K W OW1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quo    (n) (k w ou1)
quoin    (n) (k oi1 n)
quoit    (n) (k oi1 t)
quota    (n) (k w ou1 t @)
quote    (v) (k w ou1 t)
quoth    (v) (k w ou1 th)
quoins    (n) (k oi1 n z)
quoits    (n) (k oi1 t s)
quorum    (n) (k w oo1 r @ m)
quotas    (n) (k w ou1 t @ z)

French-Thai: Longdo Dictionary
Pourquoiทำไม (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Pourquoi tu déménages? = Pourquoi est-ce que tu déménages? ทำไมเธอถึงย้ายบ้าน
turquoise(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีเขียวอมฟ้า (สีของหินพลอยประเภทหนึ่ง)
Il n'y a pas de quoi.|อาจพูดสั้นๆได้ว่า pas de quoi!| ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณ), See also: S. De rien!, Je t'en prie!, Je vous en prie.

Japanese-English: EDICT Dictionary
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
って(P);て(P)[, tte (P); te (P)] (prt) (abbr for というのは and other similar combinations) casual quoting particle; (P) [Add to Longdo]
[, to] (prt,conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) [Add to Longdo]
とやら[, toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted [Add to Longdo]
にして置く[にしておく, nishiteoku] (exp,v5k) (uk) (See にする・1,にする・2,にする・3,にする・4) to leave as; to view as; to maintain the status quo [Add to Longdo]
に拠れば;に依れば;に因れば[によれば, niyoreba] (exp) (uk) (See に因って) according to (quotation) [Add to Longdo]
アイキュー[, aikyu-] (n) IQ; intelligence quotient [Add to Longdo]
イロコイ[, irokoi] (n) Iroquois [Add to Longdo]
ガス液[ガスえき, gasu eki] (n) gas liquor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
商数[shāng shù, ㄕㄤ ㄕㄨˋ, / ] quotient (math) [Add to Longdo]
报价[bào jià, ㄅㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] quoted price [Add to Longdo]
定额组[dìng é zǔ, ㄉㄧㄥˋ ㄜˊ ㄗㄨˇ, / ] quorum [Add to Longdo]
引征[yǐn zhēng, ˇ ㄓㄥ, / ] quotation; citing; to cite; to reference [Add to Longdo]
引文[yǐn wén, ˇ ㄨㄣˊ, ] quotation; citation [Add to Longdo]
引用[yǐn yòng, ˇ ㄩㄥˋ, ] quote; cite [Add to Longdo]
引用句[yǐn yòng jù, ˇ ㄩㄥˋ ㄐㄩˋ, ] quotation [Add to Longdo]
引号[yǐn hào, ˇ ㄏㄠˋ, / ] quotation mark (punct.) [Add to Longdo]
引语[yǐn yǔ, ˇ ㄩˇ, / ] quotation [Add to Longdo]
微商[wēi shāng, ㄨㄟ ㄕㄤ, ] quotient of infinitesimals (in calculus) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
たいてい[たいてい, taitei] double quote (") [Add to Longdo]
シングルクォート[しんぐるくおーと, shingurukuo-to] single quote [Add to Longdo]
ダブルクォート[だぶるくおーと, daburukuo-to] double quote [Add to Longdo]
バッククォート[ばっくくおーと, bakkukuo-to] backquote (character) [Add to Longdo]
引用符[いんようふ, inyoufu] quotation mark [Add to Longdo]
引用文字列[いんようもじれつ, inyoumojiretsu] quoted (character) string [Add to Longdo]
[しょう, shou] quotient [Add to Longdo]
二重引用符[にじゅういんようふ, nijuuinyoufu] double quotes [Add to Longdo]
ダブルクォーテーション[だぶるくおーてーしょん, daburukuo-te-shon] double quotation (mark) [Add to Longdo]
シングルクォーテーション[しんぐるくおーてーしょん, shingurukuo-te-shon] single quotation (mark), apostrophe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

  quo
     somewhere; to some place
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top