ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

qualify

K W AA1 L AH0 F AY2   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -qualify-, *qualify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
qualify[VI] ้เหมาะสม, See also: มีคุณสมบัติเหมาะสม, Syn. suit, fit, Ant. fail, be unsuited
qualify[VT] ทำให้มีคุณสมบัติ, See also: ทำให้มีคุณวุฒิ
qualify[VT] ดัดแปลง, See also: แก้ไข, Syn. modify
qualify[VI] มีอำนาจ, See also: มีสิทธิ
qualify as[PHRV] มีคุณสมบัติเป็น, See also: มีความรู้เป็น
qualifying[ADJ] ซึ่งมีคุณสมบัติ, Syn. qualificative
qualify for[PHRV] เหมาะสมกับ, See also: ทำให้เหมาะสมกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
qualify(ควอล'ละไฟ) vt. ทำให้มีคุณสมบัติ,เรียกชื่อ,ปรับตัว,พรรณนา vi. มีคุณสมบัติ, See also: qualifiable adj. qualifyingly adv.
disqualifyvt. ตัดสิทธิ,ทำให้ไม่เหมาะสม,ทำให้ขาดคุณสมบัติ., See also: disqualifiable adj., Syn. incapacitate

English-Thai: Nontri Dictionary
qualify(vi) มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิ,มีความเหมาะสม
qualify(vt) ปรับตัว,แก้ไข,ทำให้เหมาะสม,ทำให้มีคุณสมบัติ
disqualify(vt) ทำให้เสียสิทธ์,ตัดสิทธิ์,ห้าม,ทำให้ขาดคุณสมบัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
qualifyมีคุณสมบัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualifying examinationการสอบคุณสมบัติ (ในระดับบัณฑิตศึกษา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then you got to qualify and prove to them you can step onto the runway and not get killed.แล้วคุณจะต้องมีคุณสมบัติและพิสูจน์ให้พวกเขา ... ... คุณสามารถก้าวขึ้นไปบนทางวิ่งและไม่ได้รับการฆ่า Bloodsport (1988)
It says here... your qualifying run will be held on the evening of the tenth.รอบคัดเลือกของคุณ จะมีในค่ำวันที่ 10 Cool Runnings (1993)
In order to qualify, you must complete the course safely... in one-minute, two-seconds flat or under.การจะผ่านการคัดเลือก คุณจะต้องจบรอบอย่างปลอดภัย... ใน 1 นาที 2 วินาที หรือต่ำกว่านั้น Cool Runnings (1993)
Or do you really expect these Jamaicans to qualify?หรือนายคิดว่าพวกจาไมก้า จะผ่านรอบคัดเลือกได้จริง? Cool Runnings (1993)
Not only are they gonna qualify, they're gonna turn some heads doin' it.ไม่ใช่แค่ผ่านรอบคัดเลือกนะ พวกเขาทำได้ดีกว่านั้นอีก Cool Runnings (1993)
Now, if we're even gonna think about qualifying, we're each gonna have to sit down and take a nice, deep look inside.ทีนี้ ถ้าพวกนาย ยังคิดที่จะผ่านรอบคัดเลือก เราคงต้องนั่งถามตัวเองจริง ๆ ซะก่อน Cool Runnings (1993)
Oh, goody. The Alliance has decided to change the qualifying time... from a minute-two to a minute-flat.เยี่ยมเลย Cool Runnings (1993)
As you were told, your team must compete in an international race to qualify for the Olympics.อย่างที่บอก ทีมของคุณต้องผ่านการแข่งขัน ระดับประเทศมาก่อน ถึงจะมาคัดเลือกโอลิมปิกได้ Cool Runnings (1993)
You have to be human first. They don't qualify.คุณต้องเป็นมนุษย์คนแรก พวกเขาไม่ได้มีคุณสมบัติ The Shawshank Redemption (1994)
A few new books doesn't qualify as affirmative black action.หนังสือใหม่ๆ แค่ไม่กี่เล่ม ไม่ได้หมายถึงคุณภาพ/ของการกระทำของพวกผิวดำซะหน่อย American History X (1998)
Elle, come on, you'll never get the grades... to qualify for one of those spots.แอล ไม่เอาน่า คุณเกรดไม่ถึงหรอก ที่จะถูกคัดไปฝึกงานได้น่ะ Legally Blonde (2001)
- Laxatives don't qualify as a food group.- มันเหมือนยาระบายที่ไม่ได้คุณภาพ A Cinderella Story (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
qualifyDoes my training qualify me to teach?
qualifyHave difficulty qualifying for a credit card.
qualifyHow early do I have to make a reservation to qualify for the discount?
qualifyIn order to qualify for the home stay you must have an interview with the sponsors.
qualifyLet's qualify this gin with tonic water.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตกรอบ[v.] (tokrøp) EN: be eliminated ; be defeated and ousted form the competition ; lose ; fail to make the grade ; fail to qualify ; be out of the running   FR: être éliminé
วิเศษณ์[n.] (wisēt) EN: qualifying adjective ; adverb ; qualifyer   FR: adjectif [m] ; adverbe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUALIFY    K W AA1 L AH0 F AY2
QUALIFYING    K W AA1 L AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
qualify    (v) kwˈɒlɪfaɪ (k w o1 l i f ai)
qualifying    (v) kwˈɒlɪfaɪɪŋ (k w o1 l i f ai i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
给与资格[gěi yǔ zī gé, ㄍㄟˇ ㄩˇ ㄗ ㄍㄜˊ, / ] qualify [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワールドカップ予選[ワールドカップよせん, wa-rudokappu yosen] (n) World Cup qualifier; World Cup qualifying [Add to Longdo]
医師国家試験[いしこっかしけん, ishikokkashiken] (n) National Medical Practitioners Qualifying Examination [Add to Longdo]
形容[けいよう, keiyou] (n,vs) (1) describing; comparing; expressing figuratively; modifying; qualifying (e.g. an adjective qualifying a noun); (n) (2) form; figure; condition; state; (3) personal appearance; one's face and figure; looks; (P) [Add to Longdo]
合格点[ごうかくてん, goukakuten] (n) passing mark; qualifying marks (score) [Add to Longdo]
最終予選[さいしゅうよせん, saishuuyosen] (n) final qualifier; final qualifying round [Add to Longdo]
資格を有する[しかくをゆうする, shikakuwoyuusuru] (exp,vs-s) to qualify (as); to have the qualifications (for ...); to be entitled to; to have a claim (for) [Add to Longdo]
取り上げる(P);取上げる(P);取りあげる;採り上げる[とりあげる, toriageru] (v1,vt) (1) to pick up; to take up; (2) to adopt; to accept; to listen to; (3) to take away; to confiscate; to deprive; to disqualify; (4) to deliver (a child); (P) [Add to Longdo]
卒業検定[そつぎょうけんてい, sotsugyoukentei] (n) driving school qualifying test (can lead to waiver of a formal test) [Add to Longdo]
卒検[そっけん, sokken] (n) (abbr) (See 卒業検定) driving school qualifying test [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Qualify \Qual"i*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Qualified}; p. pr. &
   vb. n. {Qualifying}.] [F. qualifier, LL. qualificare, fr. L.
   qualis how constituted, as + -ficare (in comp.) to make. See
   {Quality}, and {-Fy}.]
   1. To make such as is required; to give added or requisite
    qualities to; to fit, as for a place, office, occupation,
    or character; to furnish with the knowledge, skill, or
    other accomplishment necessary for a purpose; to make
    capable, as of an employment or privilege; to supply with
    legal power or capacity.
    [1913 Webster]
 
       He had qualified himself for municipal office by
       taking the oaths to the sovereigns in possession.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To give individual quality to; to modulate; to vary; to
    regulate.
    [1913 Webster]
 
       It hath no larynx . . . to qualify the sound. --Sir
                          T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   3. To reduce from a general, undefined, or comprehensive
    form, to particular or restricted form; to modify; to
    limit; to restrict; to restrain; as, to qualify a
    statement, claim, or proposition.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, to soften; to abate; to diminish; to assuage; to
    reduce the strength of, as liquors.
    [1913 Webster]
 
       I do not seek to quench your love's hot fire,
       But qualify the fire's extreme rage. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To soothe; to cure; -- said of persons. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In short space he has them qualified. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To fit; equip; prepare; adapt; capacitate; enable;
     modify; soften; restrict; restrain; temper.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Qualify \Qual"i*fy\, v. i.
   1. To be or become qualified; to be fit, as for an office or
    employment.
    [1913 Webster]
 
   2. To obtain legal power or capacity by taking the oath, or
    complying with the forms required, on assuming an office.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 qualify
   v 1: prove capable or fit; meet requirements [syn: {qualify},
      {measure up}]
   2: pronounce fit or able; "She was qualified to run the
     marathon"; "They nurses were qualified to administer the
     injections" [ant: {disqualify}]
   3: make more specific; "qualify these remarks" [syn: {qualify},
     {restrict}]
   4: make fit or prepared; "Your education qualifies you for this
     job" [syn: {qualify}, {dispose}] [ant: {disqualify},
     {indispose}, {unfit}]
   5: specify as a condition or requirement in a contract or
     agreement; make an express demand or provision in an
     agreement; "The will stipulates that she can live in the
     house for the rest of her life"; "The contract stipulates the
     dates of the payments" [syn: {stipulate}, {qualify},
     {condition}, {specify}]
   6: describe or portray the character or the qualities or
     peculiarities of; "You can characterize his behavior as that
     of an egotist"; "This poem can be characterized as a lament
     for a dead lover" [syn: {qualify}, {characterize},
     {characterise}]
   7: add a modifier to a constituent [syn: {modify}, {qualify}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top