Search result for

pulvers

(134 entries)
(1.5619 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pulvers-, *pulvers*, pulver
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pulvers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pulvers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pulverise[VI] โขลก, See also: บด, Syn. crush, grind, smash
pulverise[VT] โขลก, See also: บด, Syn. crush, grind, smash
pulverize[VI] โขลก, See also: บด, Syn. crush, grind, smash
pulverize[VT] โขลก, See also: บด, Syn. crush, grind, smash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pulverise(พัล'วะไรซ) vt. ทำให้เป็นผง,บด,ขยี้,ทำลายสิ้นเชิง. vi. กลายเป็นผง., See also: pulverizable adj. pulverization n. pulverizer n., Syn. crush
pulverize(พัล'วะไรซ) vt. ทำให้เป็นผง,บด,ขยี้,ทำลายสิ้นเชิง. vi. กลายเป็นผง., See also: pulverizable adj. pulverization n. pulverizer n., Syn. crush

English-Thai: Nontri Dictionary
pulverize(vt) บดเป็นผง,บดขยี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pulverization; pulverisationการป่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulverulent-เป็นผง, -เป็นฝุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulverisation; pulverizationการป่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PFA, Pulverized Fuel Ash เถ้าถ่านหินบดป่น, เถ้าเชื้อเพลิงบดป่น
เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินในโรงไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]
Micropulverizersไมโครพูลเวอร์ไรเซอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If they spot us, we'll be pulverized.ถ้าพวกมันเห็นเรา เรากลายเป็นผงแน่ Destroy Malevolence (2008)
No sign of them. They must have been pulverized.ไม่เห็นพวกมันแล้ว สงสัยจะแหลกเป็นจุล Rookies (2008)
We'll go with the dude that was pulverized by the hammer.งั้นเราจะหาเพื่อนที่โดนตีด้วยค้อน Dex Takes a Holiday (2009)
Pulverized blister beetle. What?Pulverized blister beetle อะไรอ่ะ? Easy A (2010)
But it's much more likely that they were pulverized... and scattered by the bullet impact.การใช้เทคนิคตรวจหาหลักฐานทางกายภาพในช่วงปี 60 ยังล้าสมัยอยู่ The Proof in the Pudding (2010)
The pulverized acromion is the important part of that book.กระดูกไหปลาร้าแตกละเอียดเป็นตอนสำคัญในหนังสือนั่น The Bones on the Blue Line (2010)
Dice him, slice him, and pulverize him!(GASPS) No! Hop (2011)
The unsub crushed Chelsea's throat so she couldn't scream, then he pulverized her ribs, sending fragments of bone into her heart.คนร้ายบีบคอ เชลซี แกรนท์ เธอจะได้ร้องไม่ได้ เขากระแทกซี่โครงเธอ ทำให้เศษกระดูก ทิ่มหัวใจเธอ Painless (2011)
But a small craft like this, if we hit one of those at the wrong altitude-- pulverized.ด้วยเครื่องบินลำเล็กแบบนี้ ถ้าเราโดนแค่ครั้งเดียว บนความสูงระดับนี้--- ป่นปี้หมดแน่ๆ There's No Place Like Home (2011)
You write your sins on a clay pigeon, they fire 'em up in the air, and you pulverize them with a 12-gauge shotgun full of our Lord's forgiveness.เธอเขียนบาปลงบนเป้า เขาปล่อยเป้า แล้วเธอยิงมัน ด้วยปืนลูกซอง 12 เกจ The Rhinitis Revelation (2011)
The urge to become violent is so overwhelming that he's pulverizing his victims to a point way beyond what's needed to kill them.การกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง ไม่อาจต้านทานได้ ซึ่งนั่นทำให้เขาโจมตีเหยื่อ ไปสู่จุดที่เกินความจำเป็น ที่ต้องฆ่าพวกเขา The Bittersweet Science (2011)
Pulverize that damn...ขยี้ด่าว่า ... Elysium (2013)
I'm hoping that this is more productive than pulverizing the rove beetles, because the mass spec showed nothing.ฉันหวังว่านีมัน จะได้ประโยชน์ มากกว่า การโขลกตัวด้วง เพราะเครื่องแมสเป็คไม่แสดงอะไร The Twist in the Plot (2013)
Then pulverizes with a hammer, which allows for optimum scavenging by vultures.แล้วบดด้วยค้อนซึ่งจะแบ่งตามความเหมาะสม จิกกินโดยพวกแร้ง The Twist in the Plot (2013)
Get ready for my signature move, the pulverizer.ได้รับการพร้อมสำหรับการย้ายลายเซ็นของฉัน เครื่องบด The Little Rascals Save the Day (2014)
The Toba volcano sent more than 600 cubic miles of pulverized rock soaring skyward.ภูเขาไฟบะส่งกว่า 600 ลูกบาศก์ไมล์ หินบดทะยานฟ้า The Immortals (2014)
That is pulverized.ที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน  ()
The extreme cold preserves the sample's composition, and then the freezer mill chills the tooth with liquid nitrogen, and then it magnetically pulverizes it into a very fine powder.ความเย็นจัดรักษาองค์ประกอบของตัวอย่าง จากนั้นเคลีอบฟันให้เย็นจัดด้วยไนโตรเจนเหลว และมันถูกบดด้วยแทงแม่เหล็กให้กลายเป็นผงเหมือนแป้ง Won't Get Fueled Again (2008)
Isn't it dangerous to have blasting powder in the house?aber ist es nicht gefährlich, Sprengpulver im Haus aufzuheben? The Villain (1979)
Gunpowder?SchießpulverThe Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
About the English, that they'd brought rifles and gunpowder somewhere.Von den Engländern, dass sie Gewehre und Pulver irgendwohin gebracht haben. Oblomov (1980)
And the powder against bedbugs, it's French.Auch Pulver gegen Wanzen, französisches. Oblomov (1980)
There's blasting powder in that hold.Es ist Schießpulver im Frachtraum. The Blue Lagoon (1980)
We're gonna get pulverized if we stay out here much longer.Wir werden pulverisiert, wenn wir hier noch lange herumfliegen. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
- Pulverized?- Pulverisiert? Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Her landlady sought a court order to get her out of her flat in Torquay, the paperboy burnt her newspapers, her grocer accused her of stealing egg powder and her publisher withheld royalties.Ihre Vermieterin ersuchte um einen Räumungsbefehl für ihre Wohnung, der Zeitungsjunge verbrannte ihre Zeitungen, man beschuldigte sie des Diebstahls von Eipulver, und ihr Verleger behielt ihr Honorar ein. The Falls (1980)
That's where I did Ensign Pulver.Hier bin ich Fähnrich PulverStardust Memories (1980)
Ensign Pulver in Mister Roberts, there.Fähnrich Pulver in Mr. Roberts, da. Stardust Memories (1980)
This thing's a goddamn powder keg.Dieses Ding ist ein verfluchtes Pulverfass. When Time Ran Out... (1980)
Oh, sister, we must get some digestive powders.Oh, Schwester, wir müssen auch noch Verdauungspulver mitnehmen. The Hostage (1981)
A box of baking soda, Corabeth, and that will be all.Noch eine Packung Backpulver, Corabeth, das wäre dann alles. The Threshold (1981)
- To spend a million rubles!- Eine Million zu verpulvern! Rasputin (1981)
A million rubles, all for nothing!Eine Million zu verpulvern! Rasputin (1981)
Give him a go with gun powder!Gib's ihm mit 'ner Ladung SchießpulverDas Boot (1981)
I told you. lt`s lime powder. They put it here to contain explosions and they put it on the wood so it doesn`t get dry and crack.Das ist Kalkpulver, um Explosionen zu verhindern und damit das Holz nicht trocken wird und bricht. My Bloody Valentine (1981)
Add purgative discharging essence to solution. Purgative charge?"Pulver von Asparagos..." Buddy Goes West (1981)
(speaks in foreign language)MondpulverBuddy Goes West (1981)
One dollar.Rizinusöl mit Petroleum und SchießpulverBuddy Goes West (1981)
Kill them, pulverize them, disintegrate them.Schnappt sie euch! - Bringt sie um! Pulverisiert sie! Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
But they couldn't do anything about it because they'd spent the entire civil defence budget for three whole years on the trip!Hier aber konnte man keinen Bunker bauen, man hatte nämlich den gesamten Zivilschutzetat für drei Jahre auf der Reise verpulvert. The Challenge (1982)
Then I recovered with a marvellous story about some councillors who went to California to look at shelters and spent three entire years of the civil defence budget on the jaunt!Ich habe mich mit einer wunderbaren Geschichte über ein paar Gemeinderäte gerettet. Die waren in Kalifornien, um sich Atombunker anzusehen und haben den gesamten Zivilschutzetat für drei Jahre am Pazifik verpulvert. Das muss man sich mal vorstellen! The Challenge (1982)
So the official... who chucked away 40 million... of taxpayers' money was...Also der Beamte, der nicht aufgepasst hat, und 40 Millionen Pfund Steuergelder verpulverte, war... The Skeleton in the Cupboard (1982)
The whole island is like a powder keg.Die ganze Insel ist ein Pulverfass. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
As I couldn't sleep, your sister gave me bromides.Deine Schwester gab mir eine Schachtel Brompulver, damit ich schlafen kann. Fanny and Alexander (1982)
I had put three powers in the broth.Ich hatte 3 Pulver in die Bouillon getan. Fanny and Alexander (1982)
When you went to check on Elsa, I added three more.Als du gingst, um nach Elsa zu sehen, schüttete ich noch mal 3 Pulver hinein. Fanny and Alexander (1982)
You need gun powderNein, man füllt Schießpulver ein! Dragon Lord (1982)
Yes Where's the gun powder?Wo ist das SchießpulverDragon Lord (1982)
I've got itSchießpulver? Ich hole es! Dragon Lord (1982)
Gun powderHier, Schießpulver. - Und jetzt? Dragon Lord (1982)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขะแยะ[V] pound lightly, See also: pulverize gently, Example: ย่าขะแยะหมากในตะบันพลางบ่นหลานๆ ไปด้วย, Thai definition: อาการตำอย่างเบาๆ
มัทนะ[N] oppression, See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing, Syn. การย่ำยี, การบด, การทำลาย, การกดขี่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัทนะ[N] oppression, See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing, Syn. การย่ำยี, การบด, การทำลาย, การกดขี่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บด[V] grind, See also: crush, pulverize, roll, Syn. โขลก, ตำ, Example: เราต้องสอนให้ราษฎรรู้เพาะกล้าข้าว ให้รู้เก็บเกี่ยว สี ฝัด บด และหุงหาเป็นอาหาร, Thai definition: ทำให้แหลกหรือแตกออก
ป่น[V] pound, See also: powder, grind, crush, pulverize, Syn. ตำ, โขลก, โม่, บด, ปั่น, บี้, Example: ให้เอาใบชนิดนี้ตากแดดจนแห้งกรอบแล้วมาป่นเป็นผงชงกับน้ำร้อนครั้งละ 1 ช้อนชา, Thai definition: ทำให้แหลกละเอียดด้วยการตำเป็นต้น
แหลกลาญ[V] devastate, See also: be crushed, be pulverized, be ruined, be destroyed, fall to pieces, Syn. ย่อยยับ, พังทลาย, พัง, Example: โครงการชุดนี้แหลกลาญย่อยยับเพราะฝีมือของเขาแท้ๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
ฉีด[v.] (chīt) EN: spray ; squirt   FR: vaporiser ; pulvériser ; faire gicler
โขลก[X] (khlōk) EN: pound ; stamp ; pulverize ; pestle   FR: broyer ; concasser ; piler ; pulvériser
แหลกลาญ[v.] (laēklān) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces   
ละเอียด[X] (la-īet) EN: crushed to powder ; powdered ; pulverized ; finely powdered   FR: réduit en poudre
ป่น[v.] (pon) EN: pound ; grind ; powder ; crush ; pulverize   FR: piler ; écraser ; moudre
โรย[v.] (roi) EN: scatter ; shower ; spread ; sprinkle ; strew ; disseminate ; fling ; pave ; dress   FR: épandre ; répandre ; éparpiller ; saupoudrer ; pulvériser
ตำ[v.] (tam) EN: pestle ; pound ; pulverize   FR: piler ; pilonner
ย่อย[v.] (yǿi = yøi) EN: pulverize ; crush ; break into small parts   FR: pulvériser ; réduire en menus morceaux

CMU English Pronouncing Dictionary
PULVER    P UH1 L V ER0
PULVERIZE    P AH1 L V ER0 AY2 Z
PULVERIZED    P AH1 L V ER0 AY2 Z D
PULVERMACHER    P AH1 L V ER0 M AH0 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pulverize    (v) (p uh1 l v @ r ai z)
pulverized    (v) (p uh1 l v @ r ai z d)
pulverizes    (v) (p uh1 l v @ r ai z i z)
pulverizing    (v) (p uh1 l v @ r ai z i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kakaopulver(n) |das, pl. Kakaopulver| ผงโกโก้
Kaffeepulver(n) |das, pl. Kaffeepulver| กาแฟผง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Backpulver {n}; Natron {n} [cook.]baking soda; baking powder [Add to Longdo]
Brausepulver {n}sherbet powder [Add to Longdo]
Brausepulver {n}effervescent powder [Add to Longdo]
Feinstmahlung {f}; Feinmahlung {f}fine grinding; pulverization [Add to Longdo]
Kaffeepulver {n}coffee powder [Add to Longdo]
Kohlenstaub {m}pulverized coal [Add to Longdo]
Magermilchpulver {n}nonfat dry milk [Add to Longdo]
Magnetpulver {n}magnetic powder [Add to Longdo]
Milchpulver {n}powdered milk; milk powder [Add to Longdo]
Puder {n}; Pulver {n}powder [Add to Longdo]
Pulver {n}powder [Add to Longdo]
Pulverbeschichtung {f}; Pulverbeschichten {n}powder coating [Add to Longdo]
gasdynamisches Pulverbeschichtengasdynamic spray coating [Add to Longdo]
Pulverisierung {f}pulverization [Add to Longdo]
Pulvermetallurgie {f}powder metallurgy [Add to Longdo]
Pulverschnee {m}powder snow [Add to Longdo]
Schießpulver {n}gunpowder [Add to Longdo]
Schleifpulver {n}grinding powder [Add to Longdo]
Schwarzpulver {n}gun powder [Add to Longdo]
Seifenpulver {n}soap powder [Add to Longdo]
Staub {m}; Puder {n}; Pulver {n}powder [Add to Longdo]
Vanillesoßenpulver {n} [cook.]custard powder [Add to Longdo]
Waschmittel {n}; Waschpulver {n}washing powder; detergent [Add to Longdo]
aufpulvern | aufpulvernd | aufgepulvertto dope | doping | doped [Add to Longdo]
pulverigpowdery [Add to Longdo]
pulverisieren; zerreiben | pulverisierend; zerreibend | pulverisiert; zerreibt | pulverisierte; zerriebto pulverize | pulverizing | pulverizes | pulverized [Add to Longdo]
pulverisieren | pulverisierend | pulverisiert | pulverisierteto triturate | triturating | triturates | triturated [Add to Longdo]
pulvert aufdopes [Add to Longdo]
verpulvern; verplembern; verjubeln | verpulvernd; verplembernd; verjubelnd | verpulvert; verplembert; verjubelt | verpulvert; verplembert; verjubelt | verpulverte; verplemberte; verjubelteto blue [Br.] | bluing | blued | blues | blued [Add to Longdo]
zermahlbarpulverizable [Add to Longdo]
Du hast das Pulver nicht erfunden.You won't set the world on fire. [Add to Longdo]
Du sitzt auf einem Pulverfass.You're sitting on a powder keg. [Add to Longdo]
Er hat das Pulver nicht gerade erfunden.He'll never set the world on fire. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
撃砕[げきさい, gekisai] (n,vs) pulverising [Add to Longdo]
粉砕[ふんさい, funsai] (n,vs) pulverization; pulverisation; smashing; demolishing; (P) [Add to Longdo]
粉状[ふんじょう, funjou] (n,adj-no) pulverized; pulverised; powder(ed) [Add to Longdo]
擂り潰す(iK);磨り潰す;すり潰す;擂りつぶす[すりつぶす, suritsubusu] (v5s,vt) to pulverize; to pulverise; to mash; to deface; to lose a fortune [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
砸碎[zá suì, ㄗㄚˊ ㄙㄨㄟˋ, ] to pulverize; to smash to bits [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まつ, matsu] (AUS)LOESCHEN, STREICHEN, PULVERISIEREN [Add to Longdo]
抹茶[まっちゃ, maccha] gruener_Pulvertee [Add to Longdo]
硝煙[しょうえん, shouen] Pulverdampf [Add to Longdo]
[こ, ko] -Mehl, -Pulver [Add to Longdo]
[こ, ko] -Mehl, -Pulver [Add to Longdo]
粉ミルク[こなみるく, konamiruku] Milchpulver [Add to Longdo]
粉末[ふんまつ, funmatsu] -Pulver, -Mehl, -Staub [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top