Search result for

proton

(39 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proton-, *proton*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proton[N] โปรตอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proton(โพร'ทอน) n. อนุภาคของอะตอมที่มีประจุบวกซึ่งมีขนาดประจุเท่ากับของอิเล็กตรอน., See also: protonic adj.
antiproton(แอนทีโพร' ทอน) n. อนุภาคที่มีประจุลบเท่ากับของอีเล็คตรอน แต่มีมวลและส่วนหมุนรอบเหมือนของโปรตรอน, อนุภาคด้านของโปรตอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protonemaโพรโทนีมา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Protonโปรตอน, อนุภาคมูลฐานที่มีประจุไฟฟ้าบวกหนึ่งหน่วย มีมวลประมาณ 1837 เท่าของอิเล็กตรอน โปรตอนเป็นองค์ประกอบของนิวเคลียสทุกชนิด เลขเชิงอะตอม ของอะตอมใด ๆ จะเท่ากับจำนวนของโปรตอนในนิวเคลียสของอะตอมนั้น [นิวเคลียร์]
protonโปรตอน, อนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่งมีประจุบวกซึ่งมีขนาดเท่ากับประจุของอิเล็กตรอน มีมวล 1.6726 x 10-27  กิโลกรัม ซึ่งเป็น 1836.12 เท่าของมวลของอิเล็กตรอน โปรตอนเป็นส่วนประกอบของนิวเคลียสของทุก ๆ ธาตุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Proton exchange membrane fuel cellsเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน [TU Subject Heading]
Proton synchrotronโปรตอนซิงโครทรอน, เครื่องเร่งอนุภาคที่ใช้เร่งอนุภาคโปรตอนให้มีพลังงานสูงมากในช่วงพันล้านอิเล็กตรอนโวลต์ (ดู synchrotron ประกอบ) [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Colby, I want to be your girlfriend more than an electron wants to attach to a proton.โคลบี้, ฉันอยากเป็นแฟนของคุณ \ ยิ่งกว่าอิเล็กตรอนวิ่งเข้าหาโปรตอนซะอีก The House Bunny (2008)
Our new proton cannon are in the optimum position to prevent that, sir.ปืนใหญ่โปรตอนอันใหม่ของเราอยู่ในตำแหน่งดีที่สุด ที่จะขัดขวางพวกมันแล้วครับ Innocents of Ryloth (2009)
As Dr Myhill indicated, our speciality is proton-driven plasma-wakefield acceleration.อย่างที่ ดร.มายฮิล ได้กล่าวไป ความชำนาญพิเศษของเรา คือการเร่งสมรรถนะพลาสมา ในการขับเคลื่อนโปรตรอน A561984 (2009)
Protons are being loaded. This will not blast us to the other side, so, please.เราได้ส่งคุณทั้งหมดในชั้นฟ้า. Angels & Demons (2009)
LHC injecting protons:Accelerator จะฉีดยาโปรตอน, แรกคาน. Angels & Demons (2009)
Protons are moving.โปรตอนย้าย. Angels & Demons (2009)
Structure the protons and the neutrons using the pavilions as a framework.โครงสร้างโปรตรอนกับนิวตรอน ใช้ส่วนจัดแสดง.. Iron Man 2 (2010)
So at 11:00 A.M. On October 6th, you conducted a proton-driven plasma-wakefield experiment.เอาล่ะ ในตอนเวลา 11.00 น. ในวันที่ 6 ตุลาคม นายได้ทำการทดลอง เครื่องเร่งพลาส่าลำแสงโปรตรอน Revelation Zero: Part 1 (2010)
You can start sorting protons and neutrons while I build carbon atoms.นายเริ่มด้วยการแยกโปรตอน และนิวตรอน ระหว่างฉันสร้างคาร์บอนอะตอม The Einstein Approximation (2010)
Involved protons and neutrons, and believe me,ที่เกี่ยวกับโปรตรอนและนิวตรอน และให้เชื่อผม Let No Man Put Asunder (2010)
They take protons, accelerate them to nearly the speed of light, then smash them together.เปิดชิ้นส่วนของอะตอม เป็นเวลาเดินทาง พวกเขาใช้โปรตอน เร่งให้พวกเขาเกือบ ความเร็วของแสง Is Time Travel Possible? (2010)
So the protons in the ring are traveling near the speed of light, and they can't go faster.แต่ที่มากด้วยความเร็วสูงมาก ความเร็วมีขีด จำกัด สูงสุด ดังนั้นโปรตอนในแหวน จะเดินทางใกล้ ความเร็วของแสง Is Time Travel Possible? (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปรตอน[N] proton, Example: ภายในอะตอมจะมีจำนวนโปรตอนเท่ากันแต่มีจำนวนนิวตรอนแตกต่างกัน, Count unit: อนุภาค, Thai definition: อนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบของนิวเคลียสแห่งอะตอมของธาตุทุกชนิด, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROTON    P R OW1 T AA2 N
PROTONS    P R OW1 T AA2 N Z
PROTON'S    P R OW1 T AA2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proton    (n) (p r ou1 t o n)
protons    (n) (p r ou1 t o n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Proton {n} | Protonen {pl}proton | protons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロトン[, puroton] (n) proton [Add to Longdo]
プロトン磁力計[プロトンじりょくけい, puroton jiryokukei] (n) proton magnetometer [Add to Longdo]
反陽子[はんようし, hanyoushi] (n) antiproton (physics) [Add to Longdo]
反陽子爆弾[はんようしばくだん, hanyoushibakudan] (n) antiproton bomb [Add to Longdo]
陽子[ようし, youshi] (n) proton; (P) [Add to Longdo]
陽子線[ようしせん, youshisen] (n) proton beam [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
质子[zhì zǐ, ㄓˋ ㄗˇ, / ] proton (positively charged nuclear particle) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
陽子[ようし, youshi] Proton [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proton
   n 1: a stable particle with positive charge equal to the
      negative charge of an electron

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 proton [protõ]
   proton
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 proton [protɔn]
   proton
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 proton
 
 1. proton.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top