ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pongo!

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pongo!-, *pongo!*
Possible hiragana form: ぽんご!
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pongo! มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pongo!*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pongo!ปองโก้! The Outsider (2013)
Pongo!ปองโก้! The Outsider (2013)
Pongo!Pongo! 101 Dalmatians (1961)
Pongo!Pongo! 101 Dalmatians (1961)
Pongo!Pongo! 101 Dalmatians (1961)
By George, Pongo!Alle Wetter, Pongo! 101 Dalmatians (1961)
Pongo!Pongo! 101 Dalmatians (1961)
Pongo!Pongo! 101 Dalmatians (1961)
Pongo!Pongo! 101 Dalmatians (1961)
Oh, Pongo, Pongo!Oh, Pongo, Pongo! 101 Dalmatians (1961)
- lt's Pongo!- Es ist Pongo! 101 Dalmatians (1961)
The Pongo!Der Pongo! Fitzcarraldo (1982)
We're drifting into the Pongo!Wir treiben zum Pongo! Cholo! Fitzcarraldo (1982)
We're drifting into the Pongo!- Der Pongo! Wir treiben zum Pongo! Fitzcarraldo (1982)
Here's to the reconciliation of the evil spirits of the Pongo.Auf die Besänftigung der bösen Geister des Pongo! Fitzcarraldo (1982)
It's Pongo!Das ist Pongo! That Still Small Voice (2011)
Pongo!Pongo! The Outsider (2013)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Pongo \Pon"go\, n. (Zool.)
     Any large ape; especially, the chimpanzee and the
     orang-outang.
     [1913 Webster]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

  pongo
   chimpanzee

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top