หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

poe

(135 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poe-, *poe*
Possible hiragana form: ぽえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poem[N] บทกวี, See also: กาพย์, คำกลอน, โคลง, กลอน, ร้อยกรอง, ฉันท์, กวีนิพนธ์, บทประพันธ์ร้อยแก้ว, Syn. lyric, poetry, verse
poet[N] กวี, See also: นักแต่งโคลงกลอน, คนเขียนบทประพันธ์, คนแต่งบทกวี, Syn. poemwriter, bard
poetic[ADJ] เกี่ยวกับบทกวี, Syn. poetical, lyrical, metrical, Ant. prosaic, unpoetical
poetic[ADJ] เกี่ยวกับนักกวี, See also: เกี่ยวกับนักแต่งโคลงกลอน, เกี่ยวกับคนเขียนบทประพันธ์, เกี่ยวกับคนแต่งบทประพันธ์
poetic[ADJ] ซึ่งมีพรสวรรค์ในการประพันธ์บทกวี, See also: ซึ่งมีพรสวรรค์ในการประพันธ์บทกวี, เจ้าบทเจ้ากลอน
poetic[ADJ] ซึ่งแสดงความรู้สึกของกวี, See also: ซึ่งแสดงความรู้สึกของนักประพันธ์
poetic[ADJ] ซึ่งมีอารมณ์สุนทรีย์
poetry[N] บทกวี, Syn. lyric, verse
poetry[N] การประพันธ์บทกวี
poetry[N] ลักษณะของกวีนิพนธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poem(โพ'เอิม) n. บทกวี,โคลง,กลอน,ฉันท์,กาพย์,กวีนิพนธ์,บทประพันธ์ร้อยแก้ว
poet(โพ'อิท) n. นักกวี, Syn. versifier,bard
poet laureate(-ลอ'รีเอท) n. นักกวีราชสำนัก,นักกวีที่มีชื่อเสียงที่สุด pl. poets laureate
poetess(โพ'อิทิส) n. นักกวีหญิง
poetic(โพเอท'ทิค) adj. เกี่ยวกับบทกวีหรือนักกวี,
poetics(โพเอท'ทิคซฺ) n. ฉันทลักษณ์,บทกวีนิพนธ์,อารมณ์แห่งกวีนิพนธ์
poetry(โพ'อิทรี) n. การประพันธ์บทกวี,กวีนิพนธ์
apoenzyme(แอพโพเอน'ไซม) n. ส่วนประกอบโปรตีนร่วมกับ coenzyme เป็นเอ็นไซม์ที่สมบูรณ์
concrete poetryn. โคลงกลอน ฉันท์ กาพย์ ที่ประพันธ์โดยวิธีจัดหรือลำดับคำเป็นแบบแผน แทนที่จะเป็นไปตามประเพณีดั้งเดิม
hoopoe(ฮูพ'พู) n. นกที่มีหงอนขนตั้งตรงคล้ายพัดบนศีรษะ

English-Thai: Nontri Dictionary
poem(n) โคลง,บทกวี,บทร้อยกรอง
poet(n) กวี,ผู้ประพันธ์
poetess(n) กวีหญิง
poetic(adj) เกี่ยวกับบทกวี
poetical(adj) เกี่ยวกับบทกวี
poetry(n) บทกวี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poemบทกวี, โคลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poenology; penologyทัณฑวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poesie; poesy; poetryกวีนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poesy; poesie; poetryกวีนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetกวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poet laureateรัตนกวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetic dictionศัพท์กวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetic justiceยุติธรรมแบบกวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetic licenseเอกสิทธิ์กวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetic proseร้อยแก้วแนวร้อยกรอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Poeticsการแต่งคำประพันธ์ [TU Subject Heading]
Poetryกวีนิพนธ์ [TU Subject Heading]
Poetsกวี [TU Subject Heading]
Poets, Khmersกวีเขมร [TU Subject Heading]
Poets, Thaiกวีไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Poetic.เจ้าบทเจ้ากลอน The Itch (2008)
And the ability to speak his mind like a poet.และความสามารถในการบรรยายความในใจดังบทกวี Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I think he is just a poet laureate.ข้าคิดว่าเขาเป็นเพียงแค่กวีคนหนึ่ง Iljimae (2008)
I've read the manuscript. Hakim is a poet.ผมอ่านต้นฉบับแล้ว ฮาคิมคือกวี The Bank Job (2008)
Famous monks and poets had practiced self-discipline at this temple.พระชื่อดังและบทกวี มาเรียนกันที่นี่ Heartbreak Library (2008)
- Poetry, perhaps?- กวีนิพนธ์? The Other Boleyn Girl (2008)
This is just a poem for my creative writing class.มันก็แค่กลอนที่ผมเขียน ในวิชาเขียนสร้างสรรค์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- "A poem of love by Kumar Patel."- "บทกวีแห่งรักโดยคูมาร์ พาเทล" Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You're still not reading that poem. Kumar. Kumar.เธอยังไม่อ่านกลอนนั้นเลย คูมาร์ คูมาร์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
All the time, I'm whispering delicate little poems in your ear, you know?ผมก็จะคอยกระซิบกระซาบ บทกลอนเพราะๆข้างหูให้คุณฟัง New York, I Love You (2008)
Wine is my inspiration. In some parts, I'm known as a poet.สุราเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจของข้า บางส่วน เขาก็เรียกข้าว่านักกวี The Forbidden Kingdom (2008)
Or the poet who paints pictures with words.หรือนักกวีผู้ที่วาดภาพ ด้วยคำพูด The Forbidden Kingdom (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poeD.H. Lawrence is a novelist and poet.
poePoetry is not in his line.
poeHe is a novelist and poet.
poeShe isn't much of a poet.
poeI'll read you the poem I wrote just now.
poeHe could learn poem by heart at the age of five.
poeShe writes essays in addition to novels and poetry.
poeI would define, in brief, the poetry of words as the Rhythmical Creation of Beauty.
poeNo one can be a poet.
poeHe can't seem to understand that poem.
poeHis poems are difficult to understand.
poeShe was fond of poetry and music.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานประพันธ์[N] poetry, See also: prose, poem, Syn. งานเขียน, บทประพันธ์, Example: ภาพของชาวบ้านในชนบทไทยในงานประพันธ์ที่เขียนโดยคนเมืองมักเน้นหนักที่ความเชื่ออย่างงมงายไร้เหตุผล
ร่ายยาว[V] poem, See also: poetry, Syn. พูดยาว, Example: วิทยากรร่ายยาวกว่าที่คิดไว้ เลยทำให้กำหนดการล่าช้าไปเกือบ 2 ชั่วโมง, Thai definition: พูดยืดยาว, อธิบายหรือชี้แจงโดยละเอียด
คำกลอน[N] poem, See also: verse, poetry, rhyme, Syn. คำประพันธ์, กลอน, บทกวี, ร้อยกรอง, Example: เขามักนิยมหนังสือที่แต่งเป็นคำกลอนเพราะมีสัมผัสคล้องจอง, Count unit: บท, Thai definition: คำประพันธ์ที่มีสัมผัสคล้องจองกัน
คำโคลง[N] verse, See also: poem, poetry, rhyme, Example: เขาขมวดท้ายคำปราศรัยของเขาด้วยคำโคลงที่เพราะมาก
คำประพันธ์[N] verse, See also: poetry, rhyme, poem, Syn. โคลง, ฉันท์, กาพย์, กลอน, Example: การเล่าเรื่องด้วยคำประพันธ์อาจไม่ทันใจและขัดความรู้สึกของคนสมัยปัจจุบัน, Count unit: บท
ร้อยกรอง[N] verse, See also: poem, poetry, Syn. คำประพันธ์, Example: วรรณกรรมของยุโรปเองก็นิยมใช้ร้อยกรอง ก่อนหันมานิยมใช้การประพันธ์แบบร้อยแก้ว, Thai definition: ถ้อยคำที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามฉันทลักษณ์
บทกวี[N] poetry, See also: poem, verse, Example: ผู้เขียนใคร่จะขอเสนอบทกวีที่แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของเด็ก, Count unit: บท
โคลงกลอน[N] poetry, See also: poem, verse, Syn. บทกวี, Example: ผลงานของพระองค์มีอยู่มากมายหลายประเภท เช่น การโคลงกลอนบันทึกเรื่องราวต่างๆ เวลาเสด็จประพาส, Count unit: บท
โคลง[N] poem, See also: poetry, verse, Syn. กลอน, ร้อยกรอง, Ant. ร้อยแก้ว, Example: บทกวีหลายบทที่ทรงแต่งขึ้นก็มีแทรกอยู่ด้วยในหนังสือโคลงของท่าน, Count unit: บท, Thai definition: คำประพันธ์ประเภทหนึ่ง มีสัมผัสและบังคับเอกโทตามตำราฉันทลักษณ์
กลอน[N] verse, See also: poem, poetry, Syn. กวีนิพนธ์, ร้อยกรอง, Example: ในสมัยก่อนพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกผู้หญิงรู้หนังสือเพราะกลัวจะเล่นเพลงยาวแต่งกลอนโต้ตอบกับผู้ชาย, Count unit: คำ, บท, Thai definition: คำประพันธ์ซึ่งแต่เดิมเรียกคำเรียงที่มีสัมผัสทั่วไป จะเป็นโคลง ฉันท์ หรือ กาพย์ ก็ตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บท[n.] (bot) EN: [classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters]   FR: [classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets]
บทกวี[n.] (botkawī) EN: poetry ; poem ; verse   FR: poésie [f] ; poème [m]
ฉันท์[n.] (chan) EN: verse ; poem   FR: verset [m]
เชิงกราน[n.] (choēngkrān) EN: stove using wood fuel   FR: poêle au bois [m]
แจะ [interj.] (jae) EN: onomatopoeia from the sound of chewing   
กวี[n.] (kawī) EN: poet ; bard   FR: poète [m] ; poétesse [f] ; barde [m]
กวีนิพนธ์[n.] (kawīniphon) EN: poetry ; poem ; verse   FR: poésie [f]
กวีสตรี[n.] (kawīsattrī) FR: poétesse [f] ; femme poète [f]
คำกลอน[n.] (khamkløn) EN: poem ; verse ; poetry ; rhyme   FR: poème [m] ; poésie [f]
คำประพันธ์[n.] (khampraphan) EN: verse ; poetry ; rhyme ; poem   FR: poésie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
POE    P OW1
POEM    P OW1 AH0 M
POEL    P OW1 AH0 L
POER    P OW1 ER0
POET    P OW1 AH0 T
POETS    P OW1 AH0 T S
POEHL    P OW1 L
POE'S    P OW1 Z
POEMS    P OW1 AH0 M Z
POETIC    P OW0 EH1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poem    (n) (p ou1 i m)
poet    (n) (p ou1 i t)
poems    (n) (p ou1 i m z)
poesy    (n) (p ou1 i z ii)
poets    (n) (p ou1 i t s)
poetic    (j) (p ou1 e1 t i k)
poetry    (n) (p ou1 i t r ii)
poetess    (n) (p ou1 i t e s)
poetical    (j) (p ou1 e1 t i k l)
poetesses    (n) (p ou1 i t e s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Poesie {f}poesy [Add to Longdo]
Poesiealbum {n}album of verses [Add to Longdo]
Poet {m}; Poetin {f}poet [Add to Longdo]
poetisch {adj}poetical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あえか[, aeka] (adj-na) (poet) delicate; gentle; fleeting [Add to Longdo]
いろは歌;伊呂波歌[いろはうた, irohauta] (n) iroha poem [Add to Longdo]
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
たとえ歌;譬え歌;喩え歌[たとえうた, tatoeuta] (n) (1) (See 譬喩歌) metaphorical poem (of the Man'yoshu); (2) (See 六義・2) metaphorical form (of waka) [Add to Longdo]
やか[, yaka] (suf,adj-na) (See しめやか,華やか) (after a noun, adjective stem, onomatopoeic-mimetic word, etc.) seeming very ... [Add to Longdo]
らか[, raka] (suf,adj-na) (See 高らか,清らか) (after an adjective stem, onomatopoeic-mimetic word, etc.) being ... [Add to Longdo]
アポ酵素[アポこうそ, apo kouso] (n) apoenzyme [Add to Longdo]
エリスロポエチン;エリスロポイエチン[, erisuropoechin ; erisuropoiechin] (n) erythropoietin [Add to Longdo]
エンドラーズライブベアラ;エンドラーズ・ライブベアラ[, endora-zuraibubeara ; endora-zu . raibubeara] (n) Endler's livebearer (Poecilia wingei); Endler's guppy [Add to Longdo]
オノマトペ;オノマトペー;オノマトペア;オノマトピーア[, onomatope ; onomatope-; onomatopea ; onomatopi-a] (n) onomatopoeia (fre [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五言绝句[wǔ yán jué jù, ˇ ㄧㄢˊ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄩˋ, / ] poetic form consisting of four lines of five syllables, with rhymes on first, second and fourth line [Add to Longdo]
曲子[qǔ zi, ㄑㄩˇ ㄗ˙, ] poem for singing; tune; music [Add to Longdo]
[shī, , / ] poem; poetry; verse; abbr. for 詩經|诗经 [Add to Longdo]
诗坛[shī tán, ㄕ ㄊㄢˊ, / ] poetry circles; poetry world [Add to Longdo]
诗意[shī yì, ㄕ ㄧˋ, / ] poetic [Add to Longdo]
诗歌[shī gē, ㄕ ㄍㄜ, / ] poem [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, / ] poetic essay; taxation; bestow on; endow with [Add to Longdo]
韵事[yùn shì, ㄩㄣˋ ㄕˋ, / ] poetic occasion; elegant situation; in literature, the cue for a poem [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
詩情[しじょう, shijou] poetisches_Gemuet [Add to Longdo]
詩歌[しか, shika] Poesie [Add to Longdo]
詩歌[しか, shika] Poesie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poe \Po"e\, n.
   Same as {Poi}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Poe
   n 1: United States writer and poet (1809-1849) [syn: {Poe},
      {Edgar Allan Poe}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 POE
     PERL Object Environment (PERL)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 POE
     Power Over Ethernet (LAN), "PoE"
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 POE
     PowerOpen Association (Apple, IBM, Motorola, ..., org.)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top