หรือคุณหมายถึง physical fitneß?
Search result for

physical fitness

(10 entries)
(0.0374 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -physical fitness-, *physical fitness*, physical fitnes
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Physical fitnessสมรรถภาพของร่างกาย [TU Subject Heading]
Physical fitness centersสถานกายบริหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now we know I have a longer stride, but I'm assuming your superior physical fitness will allow you to compensate with greater speed.ทีนี้เรารู้ว่าฉันเดินก้าวยาวกว่า แต่ด้วยร่างกายที่กำยำกว่าของนาย น่าจะช่วยชดเชยในเรื่องความเร็วได้ Conventions of Space and Time (2013)
Physical fitness, but then I remembered you're a tech guy.Physical fitness, but then I remembered you're a tech guy. Haunted (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
physical fitnessThe physical fitness courses are required of everyone.
physical fitnessYou can apply for a physical fitness test regardless of your age.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมรรถภาพทางกาย[N] physical fitness, See also: physical ability/capability/efficiency, Syn. สมรรถภาพทางร่างกาย, Example: สมรรถภาพทางกายของเขาลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากเขาไม่ค่อยจะออกกำลังกายและดื่มของมึนเมามากเกินไป, Thai definition: ความสามารถทางร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมรรถภาพทางกาย[n. exp.] (sāmatthaphāp thāng kāi) EN: physical fitness; physical ability ; physical capability ; physical efficiency   

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィジカルフィットネス[, fijikarufittonesu] (n) physical fitness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 physical fitness
   n 1: good physical condition; being in shape or in condition
      [syn: {fitness}, {physical fitness}] [ant: {softness},
      {unfitness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top