Search result for

pd

(69 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pd-, *pd*, p
English-Thai: Longdo Dictionary
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pdn. สัญลักษณ์ของธาตุ palladium
pdl(พีดีแอล) 1. ย่อมาจาก page description language เป็นภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง เช่นเดียวกับโพสต์คริปต์ (postcript) ซึ่งจะทำการประมวลผลในหน่วยประมวลผลของเครื่องพิมพ์เอง ในพีดีแอลนั้น จะต้องมีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดหน้า การคำนวณภาพกราฟิก แม้จะมีความยาวมาก แต่ก็จะทำงานได้เร็วกว่า คำสั่งที่ส่งไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพีดีแอลนั้น จะใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกยี่ห้อที่สามารถเข้าใจภาษานี้ ปัจจุบันแมคอินทอชใช้พีดีแอล ที่ชื่อ "postcript" ส่วนพีซีใช้พีดีแอลที่ชื่อ "true type" (เทียบเคียงได้กับ postcript) 2. ย่อมาจาก personal digital assistant (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิตอล) หมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่นำติดตัวไปไหนมาไหนได้ ผู้ใช้สามารถจดบันทึกข้อมูลลงไปด้วยปากกาพิเศษ เช่น แบบสินค้า แผนที่เส้นทางไปจุดนัดพบ รวมทั้งข้อมูล ต่าง ๆ รวมทั้งนัดหมายประจำวัน ฯ
pds(พีดีเอส) ย่อมาจาก public domain software เป็นที่รวมของโปรแกรมฟรี หมายถึงผู้สร้างซอฟต์แวร์นั้น ๆ ยินยอมให้คนทั่วไปคัดลอกไปใช้ได้ ไม่ผิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ดู public domain ประกอบ
appd.abbr. approved
capdabbr. chronic ambulator peritoneal dialysis
copdabbr. chronic obstructive pulmonary disease
g6pdabbr. glucose-6-phosphate dehydrogenase
ipdabbr. inflamatory pelvic disease,intermittent peritoneal dialysis
lapdogn. สุนัขตัวเล็ก ๆ ที่เลี้ยงไว้
sheepdogn. สุนัขเลี้ยงแกะ,สุนัขคุ้มกันแกะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PDA (personal digital assistant)พีดีเอ (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PDA (personal digital assistant)พีดีเอ (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PDC (personal digital communication)พีดีซี (การสื่อสารส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PDH (plesiochronous digital hierarchy)พีดีเอช (ลำดับชั้นการส่งสัญญาณดิจิทัลแบบเกือบประสานเวลา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
PDQ.พีดีคยู How I Won the War (1967)
Maybe I can get a PDA instead of a mobile now?งั้นหนูขอPDA แทนมือถือก็แล้วกัน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
In Tuxhorn's house it must've been left next to his pda.อยู่ในบ้านทักซ์ฮอร์น มันน่าจะวางอยู่ใกล้ๆพีดีเอของเขา Shut Down (2008)
Listen. We went through Tuxhorn's pda.ฟังนะ เราได้ข้อมูลจาก พีดีเอของทักซ์ฮอร์น Shut Down (2008)
And get Metro PD on the way.และให้ ตำรวจไปที่นั่นทันที Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
All right, Metro PD is closing in on Mayer's residence.ตำรวจใกล้ถึงบ้าน สว. แล้ว Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
This is Metro PD!จนท. ตำรวจครับ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
This is Metro PD!จนท. ตำรวจ เมโทร ครับ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Can you upload the tracking grid to Agent Walker's PDA?ส่งเส้นทางการติดตามมาได้มั้ย ? ที่เจ้าหน้าที่วอล์คเกอร์หรือ ? Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I got Metro PDs What's going on?พวกตำรวจไล่ตามฉันมา Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I got Metro PDS trying to build a roadblock around us.ตำรวจท้องที่ กำลังปิดล้อมเราอยู่ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Now I refuse to believe, that one man is smarter than homeland security, the FBI, the Sheriffs Department, or Philly PD.ตอนนี้ฉันปฏิเสธความเชื่อที่ว่า ชายคนเดียว จะฉลาดกว่าหน่วยรักษาความปลอดภัยของประเทศ เอฟบีไอ นายอำเภอของกรม หรือ ตำรวจฟิลลาเดลเฟีย Law Abiding Citizen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pdI use Outlook's scheduler at work and I think I'd like to buy a PDA and synchronize them.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัพเดท[v.] (apdēt ) EN: update   FR: mettre à jour
อัพเดท[TM] (Apdēt) EN: Update   FR: Update
บูลฮาวาย [n. exp.] (būn Hāwāi) EN: Brazilina snapdragon ; Blue Hawaii   
ลูกเลี้ยง[n.] (lūklīeng) EN: stepchild ; stepson ; stepdaughter ; foster child   FR: beau-fils [m] ; belle-fille [f]
ผู้บริหารอาวุโส[n. exp.] (phūbørihān āwusō) EN: Chief Executive Officer ; CEO   FR: PDG [m]
ปรับปรุง[v.] (prapprung) EN: improve, make better ; better ; update ; consolidate ; adjust ; make an adjustment ; rectify   FR: améliorer ; perfectionner ; consolider ; actualiser ; remanier
ซามพ์โดเรีย[TM] (Sāmdōrīa) EN: Sampdoria   FR: Sampdoria [f] ; Sampdoria Gênes [f] ; UC Sampdoria [f]
ทำให้ทันสมัย[v.] (tham hai than samai) EN: update   FR: actualiser ; mettre à jour

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
PDSA    (n) (p ii2 d ii2 e2 s ei1)

German-Thai: Longdo Dictionary
SPDชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี ย่อมาจาก Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Abschleppdienst(n) |der, pl. Abschleppdienste| หน่วยงานที่บริการลากรถ , See also: Related: abschleppen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
PolizeibehördePD : Police Department [Add to Longdo]
bez. : bezahltpd : paid [Add to Longdo]
Gemeingut (frei verwendbar)PD : public domain [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR [Add to Longdo]
PDA[ピーディーエー, pi-dei-e-] (n) (See 携帯情報端末) personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace [Add to Longdo]
アップデート;アップデイト[, appude-to ; appudeito] (n) update [Add to Longdo]
アプダ[, apuda] (n) {comp} APDA [Add to Longdo]
エイチティーティーピーディー[, eichitei-tei-pi-dei-] (n) {comp} httpd [Add to Longdo]
オールドイングリッシュシープドッグ[, o-rudoingurisshushi-pudoggu] (n) Old English sheepdog [Add to Longdo]
コマンドPDU[コマンドピーディーユー, komandopi-dei-yu-] (n) {comp} command PDU [Add to Longdo]
バージョンアップ;ヴァージョンアップ[, ba-jon'appu ; va-jon'appu] (n,vs) (abbr) updating a software version (wasei [Add to Longdo]
パーソナルデジタルアシスタント[, pa-sonarudejitaruashisutanto] (n) {comp} personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掌握电脑[zhǎng wò diàn nǎo, ㄓㄤˇ ㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] PDA; Personal Digital Assistant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
コマンドPDU[こまんど PDU, komando PDU] command PDU [Add to Longdo]
パーソナルデジタルアシスタント[ぱーそなるでじたるあしすたんと, pa-sonarudejitaruashisutanto] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
パブリックドメインソフトウェア[ぱぶりっくどめいんそふとうえあ, paburikkudomeinsofutouea] public domain software (PDS) [Add to Longdo]
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR [Add to Longdo]
ファイルの更新[ファイルのこうしん, fairu nokoushin] file updating [Add to Longdo]
プログラムディレクター[ぷろぐらむでいれくたー, puroguramudeirekuta-] program director, PD [Add to Longdo]
プロトコルデータ単位[ぷろとこるデータたんい, purotokoru de-ta tan'i] PDU, Protocol Data Unit [Add to Longdo]
ページ記述言語[ページきじゅつげんご, pe-ji kijutsugengo] Page Description Language, PDL [Add to Longdo]
リンク処理定義[リンクしょりていぎ, rinku shoriteigi] link process definition, LPD [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pd \Pd\ prop. n.
   The chemical symbol for {palladium}, an element of the
   platinum group, of atomic number 46.
 
   Syn: palladium.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Pd
   n 1: a silver-white metallic element of the platinum group that
      resembles platinum; occurs in some copper and nickel ores;
      does not tarnish at ordinary temperatures and is used
      (alloyed with gold) in jewelry [syn: {palladium}, {Pd},
      {atomic number 46}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 PD
  /P?D/, adj.
 
   [common] Abbreviation for ?public domain?, applied to software distributed
   over {Usenet} and from Internet archive sites. Much of this software is not
   in fact public domain in the legal sense but travels under various
   copyrights granting reproduction and use rights to anyone who can {snarf} a
   copy. See {copyleft}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PD
     Packetization Delay
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PD
     Plug & Display [standard] (LCD, VESA), "P&D"
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PD
     Public DOMAIN
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top