ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

psychiatry

S AY0 K AY1 AH0 T R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -psychiatry-, *psychiatry*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
psychiatry(n) จิตเวช, See also: สาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการรักษาผู้ที่มีปัญหาทางจิต, Syn. psychopathology, psychiatrics

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
psychiatry(ไซไค'อะทรี) n. จิตเวชศาสตร์., See also: psychiatric adj. psychiatrical adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
psychiatry(n) วิชาโรคจิต, จิตเวชศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psychiatryจิตเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychiatryจิตเวชศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychiatryจิตเวชศาสตร์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
psychiatry, forensicนิติจิตเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychiatry, forensicนิติจิตเวชศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Psychiatryจิตเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]
Psychiatry in artจิตเวชศาสตร์ในศิลปะ [TU Subject Heading]
Psychiatry in motion picturesจิตเวชศาสตร์ในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Psychiatry is on the fifth floor.หมอให้คำปรึกษาอยู่ชั้น5 Here Comes the Flood (2008)
So, you've really done it, huh? You turned your back on psychiatry to cook?คุณทำอย่างนั้นจริง ๆ ใช่มั๊ย คุณเปลี่ยนตัวเองจากนักจิตเวชไปสู่คนทำอาหาร The Dwarf in the Dirt (2009)
The most radical, cutting edge role-play ever attempted in psychiatry and it would bring you back.สิ่งที่รุนแรงที่สุด, การแสดง เท่าที่มีมาในประวัติศาสตร์ของจิตวิทยา และนั้นจะพาคุณกลับมา Shutter Island (2010)
Oh, psychiatry is always thriving.อ้อ งานด้านจิตเวชมักไปได้ดีเสมอ Pulling Strings (2012)
- Some lazy psychiatry Doctor Lecter.- ก็แค่จิตเวชขี้เกียจคนนึง ด.เลคเตอร์ Oeuf (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิตเวช(n) psychiatry, Syn. จิตเวชศาสตร์, Example: จิตแพทย์กล่าวถึงความผิดปกติทางจิตเวชในเด็กซึ่งมีปัจจัยจากโครงสร้างจิตใจของเด็กเองและสิ่งแวดล้อม
จิตเวชศาสตร์(n) psychiatry, Syn. จิตเวช, Example: ปัจจุบันทางการแพทย์ก็ยอมรับแล้วว่า การติดยาเสพติดนั้นเป็นเรื่องของจิตเวชศาสตร์, Thai Definition: วิชาแพทย์แขนงหนึ่งที่เกี่ยวกับการศึกษา การตรวจรักษาและป้องกันโรคของจิตใจ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PSYCHIATRY S AY0 K AY1 AH0 T R IY0
PSYCHIATRY S IH0 K AY1 AH0 T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
psychiatry (n) sˈaɪkˈaɪətriː (s ai1 k ai1 @ t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精神病学[jīng shén bìng xué, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] psychiatry [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Psychiatrie { f } | Psychiatrien { pl }psychiatry | psychiatries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
精神医学[せいしんいがく, seishin'igaku] (n, adj-no) psychiatry [Add to Longdo]
精神科[せいしんか, seishinka] (n) psychiatry; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Psychiatria \Psy*chi`a*tri"a\, Psychiatry \Psy*chi"a*try\, n.
   [NL. psychiatria, fr. Gr. ? the mind + ? healing.] (Med.)
   The application of the healing art to mental diseases.
   --Dunglison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 psychiatry
   n 1: the branch of medicine dealing with the diagnosis and
      treatment of mental disorders [syn: {psychiatry},
      {psychopathology}, {psychological medicine}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top