Search result for

promiscuous

(35 entries)
(0.0807 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -promiscuous-, *promiscuous*, promiscuou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
promiscuous[ADJ] ที่ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ, Syn. diverse, mixed
promiscuous[ADJ] ที่มีพฤติกรรมสำส่อนทางเพศ, Syn. lewd, unrestricted
promiscuous[ADJ] ที่ไม่มีจุดประสงค์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
promiscuous(พระมิส'คิวเอิส) adj. สำส่อน,ไม่เลือกหน้า,สับสนปนเป,ยุ่งเหยิง, See also: promiscuousness n., Syn. mixed,varied,

English-Thai: Nontri Dictionary
promiscuous(adj) สำส่อน,หลากหลาย,ไม่เลือกหน้า,ยุ่งเหยิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You find her promiscuous?คุณคิดว่าเธอสำส่อนหรือ Frankie & Alice (2010)
(whispers): musically promiscuous.พวกสำส่อนทางเพลง Bad Reputation (2010)
You know what, don't worry about it. Your dad was really promiscuous, forget it, long story.อย่ากังวลเลยน่า พ่อนายสำส่อนไม่เลือกอยู่แล้ว ช่างเถอะ เรื่องมันยาว Agents of Secret Stuff (2010)
The place Santa sends promiscuous elves to get the results of their STD test.โถงนี่ไม่เห็นมีอะไรทำให้รู้สึกดีๆ แบบคริสต์มาสซะอย่าง ยังกะเป็นที่ๆ ซานต้ายืนส่งเอลฟ์ที่ชอบยั่ว ไปตรวจโรคติดต่ิอทางเพศยังงั้นแหละ And the Very Christmas Thanksgiving (2011)
Catherine, the last thing that Juliet needs is a chemically dependent, promiscuous part-time parent.แคทเธอรีน สิ่งสุดท้ายที่จูเลียตต้องการ คือการพึ่งพา แม่ชั่วคราวอย่างเธอ It's Called Improvising, Bitch! (2012)
Are you promiscuous?คุณเจ้าชู้หรือเปล่า? Bridesmaid Up! (2012)
I don't have time to be promiscuous.ฉันไม่มีเวลาพอที่จะเจ้าชู้หรอก Bridesmaid Up! (2012)
- Fast. Promiscuous. Yeah.- ไวไฟ มากรัก ใช่แล้ว Rules Don't Apply (2016)
I finally had to fire her for promiscuous behavior with a boy in the building.ฉันต้องไล่เธอออกในที่สุด จากพฤติกรรมความสำส่อน กับเด็กหนุ่มในตึก The Nanny Diaries (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
promiscuousShe is a loose woman and is quite promiscuous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำส่อน[ADJ] promiscuous, See also: licentious, immoral, debauched, debauched, libertine, Example: ภาพของเธอในสายตาของใครๆ เธอเป็นหญิงสำส่อน, Thai definition: ที่ปะปนโดยไม่เลือก เช่น ในการคบค้าสมาคมหรือในการซ่องเสพเป็นต้น
กากี[ADJ] promiscuous, See also: lewd, dissolute, Syn. แพศยา, Example: หล่อนถูกกล่าวหาว่าเป็นหญิงกากี, Thai definition: หญิงมากชู้หลายผัว
ดอกทอง[N] promiscuous woman, See also: whore, harlot, courtesan, prostitute, fast woman, Syn. สำส่อน, แพศยา, Thai definition: หญิงใจง่ายในทางประเวณี (ใช้เป็นคำด่า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman   FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.)
พร่ำ[adv.] (phram) EN: ad nauseam ; indiscriminately ; promiscuously ; repeatedly   FR: continuellement
ปล่อยกาย[v. exp.] (plǿi kāi) EN: be a licentious woman ; be a wanton woman ; be a dissolute woman ; be a promiscuous woman   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROMISCUOUS    P R OW1 M AH0 S K W AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
promiscuous    (j) (p r @1 m i1 s k y u@ s)
promiscuously    (a) (p r @1 m i1 s k y u@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロミスキャスモード[, puromisukyasumo-do] (n) {comp} promiscuous mode [Add to Longdo]
易しい人[やさしいひと, yasashiihito] (exp) promiscuous person [Add to Longdo]
雑然とした[ざつぜんとした, zatsuzentoshita] (adj-f) disorderly; promiscuous [Add to Longdo]
尻が軽い[しりがかるい, shirigakarui] (exp,adj-i) (1) fast; brisk; (2) careless; thoughtless; impudent; rash; (3) (of a woman) wanton; promiscuous [Add to Longdo]
尻軽女[しりがるおんな, shirigaruonna] (n) promiscuous woman [Add to Longdo]
切り散らす;斬り散らす;切散らす[きりちらす, kirichirasu] (v5s,vt) to cut down all; to slash promiscuously [Add to Longdo]
男誑し[おとこたらし, otokotarashi] (n) flirt; tease; promiscuous woman [Add to Longdo]
無差別モード[むさべつモード, musabetsu mo-do] (n) {comp} promiscuous mode [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淫乱[yín luàn, ˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] promiscuous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Promiscuous \Pro*mis"cu*ous\, a. [L. promiscuus; pro before, in
   place of, for + miscere to mix. See {Mix}. ]
   [1913 Webster]
   1. Consisting of individuals united in a body or mass without
    order; mingled; confused; undistinguished; as, a
    promiscuous crowd or mass.
    [1913 Webster]
 
       A wild, where weeds and flowers promiscuous shoot.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Distributed or applied without order or discrimination;
    not restricted to an individual; common; indiscriminate;
    as, promiscuous love or intercourse.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 promiscuous
   adj 1: not selective of a single class or person; "Clinton was
       criticized for his promiscuous solicitation of campaign
       money"
   2: casual and unrestrained in sexual behavior; "her easy
     virtue"; "he was told to avoid loose (or light) women";
     "wanton behavior" [syn: {easy}, {light}, {loose},
     {promiscuous}, {sluttish}, {wanton}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top