Search result for

processor

(69 entries)
(0.0068 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -processor-, *processor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
processor[N] ผู้ดำเนินการ
processor[N] หน่วยประมวลผลกลาง
processor[N] อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้าง จัดเก็บ ตรวจแก้ พิมพ์คำ ข้อความ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อความ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
processor(โพรเซส'เซอะ) n. ผู้ดำเนินการ,ผู้แปรรูป,เครื่องจัด,ตัวประมวลผลเป็นส่วนที่เรียกกันว่า "สมอง" ของคอมพิวเตอร์ ตรงกับคำว่าหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ทำหน้าที่ประมวลผลต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ ฯ ดู process ประกอบ
coprocessorตัวประมวล (ผล) ร่วมหมายถึง ตัวประมวลผลตัวหนึ่ง ที่แยกออกมาเพื่อเอาไว้ใช้ทำงานในส่วนที่เกินความสามารถของตัวประมวลผลหลัก เพื่อที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น เช่น ตัวประมวลภาพจะทำหน้าที่เฉพาะในเรื่องการแสดงภาพ ตัวประมวลผลคณิตก็จะทำหน้าที่เฉพาะด้านการคำนวณ
math coprocessorตัวประมวลผลร่วมคณิตศาสตร์หมายถึง แผ่นวงจรพิเศษหรืออาจเป็นชิปที่สร้างไว้เพื่อให้ทำหน้าที่เฉพาะในการคำนวณ เพื่อช่วยเสริมหน่วยประมวลผลอีกชั้นหนึ่ง ซอฟต์แวร์บางตัวจะมีคำสั่งเรียกเอาตัวประมวลคณิตนี้มาใช้โดยอัตโนมัติ ฉะนั้น ถ้านำโปรแกรมนั้นมาใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีตัวประมวลชนิดนี้ ก็อาจจะมีปัญหาได้
microprocessor(ไมโครโพร'เซสเซอร์) n. ,ไมโครโปรเซสเซอร์, ตัวประมวลผลจุลภาค, หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยชิป (chip) ที่มักจะเป็นวงจรเบ็ดเสร็จขนาดใหญ่หรือวีแอลเอสไอ (VLSI) มีหน่วยควบคุม หน่วยคำนวณ และตรรกะที่รวมอยู่ในชิป (chip) อันเดียวนำมาใช้ในไมโครคอมพิวเตอร์
single in-line processorใช้ตัวย่อว่า SIP (อ่านว่า ซิป) หมายถึง แผ่นวงจรขยายหน่วยความจำคล้าย ๆ กับ แผ่นวงจรซิม (SIMM) ผิดกันแต่ว่าแผ่นวงจร SIP นั้นประกอบด้วยเข็มเล็ก ๆ เรียงกันเหมือนหวี ซึ่งมาต่อเอาเองไม่ได้ ต้องติดตั้งมาจากโรงงานเลยดู single in-line memory module เปรียบเทียบ
word processorโปรแกรมประมวลคำเครื่องประมวลคำหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถทำการประมวลผลคำได้ (ดู word processing) โปรแกรมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมีหลายโปรแกรม เช่น WordStar, Word Perfect, Microsoft Word โปรแกรมเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะมีคนใช้มาก โปรแกรมของคนไทยที่คนส่วนมากรู้จัก ก็มีหลายโปรแกรม เช่น ราชวิถีเวิร์ด และซียูไรท์เตอร์ (CU Writer) เป็นต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
processorตัวประมวล(ผล), หน่วยประมวล(ผล) [มีความหมายเหมือนกับ engine] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
processorตัวประมวล(ผล), หน่วยประมวล(ผล) [มีความหมายเหมือนกับ engine] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
processor interruptการขัดจังหวะตัวประมวล(ผล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Processor ตัวประมวลผล [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Patch it into the image processor. Want the new data?ไห้มันลงไปในหน่วย ประมวลผลภาพ Contact (1997)
His vocal processors were damaged in battle. I'm still working on them.โปรแกรมประมวลเสียงของเค้า พังระหว่างการรบ กำลังหาทางซ่อมแซมอยุ่ Transformers (2007)
Processor register error in The cp memory.ระบบลงทะเบียนเสียในหน่วยความจำ CP Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Runoff from the building 3 processor.ที่ออกมาจากกระบวนการที่อาคาร 3 Hey! Mr. Pibb! (2009)
This is runoff from the unr cold processor.น้ำนี่มาจากกระบวนการของถ่านหิน Hey! Mr. Pibb! (2009)
Liquid cooled, titanium housing, over-clocked processor.ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ, หุ้มด้วยไทเทเนียม CPU ที่โอเวอร์-คล๊อกแล้ว Chuck Versus the Predator (2009)
The details are incredible. The graphics processor must be running on...รายละเอียดมันเหลือเชื่อจะตาย หน่วยประมวลผลกราฟฟิก Chuck Versus the Predator (2009)
That kit computer on the cover of that magazine had an 8080 processor in it.คอมพ์ที่อยู่บนหน้าปกนั้น มีระบบประมวลผลแค่8080 The Social Network (2010)
You going in through the clr processor?คุณกำลังจะเข้าไปตรงแผง ควบคุมการประมวลผล NCLR รึ? Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Of course. The Cipher is the Intersect's core processor.แน่นอน "ไซเฟอร์" ก็คือส่วนสำคัญของอินเตอร์เซ็ก Chuck Versus the Other Guy (2010)
I got mitotic circuitries intact, processors onboard are linked to my computer... all I gotta do is transfer the control to my auxiliary panels and we should be online a week ahead of schedule.ส่วนประมวลผล ของมันต่อกับ เครื่องคอมฯ ของผม และ ผมก็จะถ่ายโอน การควบคุมไปยัง ช่องติดต่อชั่วคราว และ เราก็จะทำมันได้ ตามกำหนด Playtime (2012)
Intel core, i7 processor, and I can personally guarantee it has spent less than 20 minutes resting on an astronaut's penis.Intel core, i7 processor และรับรองได้ว่า วางอยู่บนไอ้จ้อนนักบินอวกาศ The Parking Spot Escalation (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
processorCompared to a computer, a word processor has a single purpose.
processorCould you tell me how to operate this word processor?
processorDo you know how to use a word processor?
processorDo you use a word processor?
processorFather bought me a word processor.
processorHe is expert with a word processor.
processorHer word processor is far better than that.
processorHe wanted to buy an electric typewriter but his friend talked him into buying a word processor.
processorI bought a word processor for making a book on my own.
processorI bought this word processor at a reasonable price.
processorIf you had a word processor, you'd be free from all this trouble.
processorIf you weren't careless, your word processor wouldn't break down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องประมวลผล[N] processor, Example: โต๊ะวางไมโครคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ มักจะเป็นโต๊ะที่มีหน้าที่วางอุปกรณ์ไมโครคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์ เครื่องประมวลผล และจอภาพเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน่วยประมวลผลกลาง[n. exp.] (nūay pramūanphon klāng) EN: central processor; CPU ; central processing unit   FR: CPU [m]
โปรแกรมประมวลผลคำ[n. exp.] (prōkraēm pramūanphon kham) EN: word processor   FR: (programme de) traitement de texte [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROCESSOR    P R AA1 S EH2 S ER0
PROCESSORS    P R AA1 S EH2 S ER0 Z
PROCESSOR'S    P R AA1 S EH2 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
processor    (n) (p r ou1 s e s @ r)
processors    (n) (p r ou1 s e s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
处理器[chǔ lǐ qì, ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄑㄧˋ, / ] processor, #5,076 [Add to Longdo]
寄存器[jì cún qì, ㄐㄧˋ ㄘㄨㄣˊ ㄑㄧˋ, ] processor register, #60,517 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prozessor {m} | Prozessoren {pl}processor | processors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[, aideapurosessa] (n) {comp} idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[, autorainpurosessa] (n) {comp} outline processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサー[, autorainpurosessa-] (n) outline processor [Add to Longdo]
アプリケーションプロセッサ[, apurike-shonpurosessa] (n) {comp} application processor [Add to Longdo]
アレイプロセッサー;アレイプロセッサ[, areipurosessa-; areipurosessa] (n) {comp} array processor [Add to Longdo]
アレイ処理機構[アレイしょりきこう, arei shorikikou] (n) {comp} array processor; vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[アレイしょりそうち, arei shorisouchi] (n) {comp} array processor; vector processor [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[, inta-feisumesse-jipurosessa-] (n) {comp} Interface Message Processor; IMP [Add to Longdo]
インフォメーションプロセッサー[, infome-shonpurosessa-] (n) information processor [Add to Longdo]
オーバードライブプロセッサ[, o-ba-doraibupurosessa] (n) {comp} over drive processor; ODP [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
コプロセッサ[こぷろせっさ, kopurosessa] coprocessor [Add to Longdo]
コマンドプロセッサ[こまんどぷろせっさ, komandopurosessa] command processor [Add to Longdo]
データプロセッサー[でーたぷろせっさー, de-tapurosessa-] data processor [Add to Longdo]
デジタル信号プロセッサ[デジタルしんごうプロセッサ, dejitaru shingou purosessa] Digital Signal Processor, DSP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 processor
   n 1: a business engaged in processing agricultural products and
      preparing them for market
   2: someone who processes things (foods or photographs or
     applicants etc.)
   3: (computer science) the part of a computer (a microprocessor
     chip) that does most of the data processing; "the CPU and the
     memory form the central part of a computer to which the
     peripherals are attached" [syn: {central processing unit},
     {CPU}, {C.P.U.}, {central processor}, {processor},
     {mainframe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top