ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

powerless

P AW1 ER0 L AH0 S   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -powerless-, *powerless*, powerles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
powerless[ADJ] ที่ไม่มีกำลัง
powerless[ADJ] อ่อนแอ
powerless[ADJ] ที่ไม่มีประสิทธิภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
powerlessadj. ไม่มีอำนาจ,ไม่มีพลัง,ไม่มีแรง,หมดหนทางช่วย., See also: powerlessness n., Syn. impotent

English-Thai: Nontri Dictionary
powerless(adj) ไร้กำลัง,ไม่มีอำนาจ,ไม่สามารถ,สิ้นท่า,หมดหนทาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the inertia of my life... plunging ahead, and me, powerless to stop it.มันเป็นแรงเฉื่อยของชีวิต พุ่งไปข้างหน้า ฉันไม่มีอำนาจหยุดมันไว้ Titanic (1997)
So governments have become powerless compared to what they were before.เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อน The Corporation (2003)
So that JingWu school becomes powerless in Shanghaiถ้าเป็นยังงั้น สำนักจิ้งหวู่ก็จะ ไร้ความหมายในเซี่ยงไฮ้ Fearless (2006)
You see? Powerless to resist.เห็นมั้ย ไร้แรงต้านทาน Left Turn Ahead (2007)
It's a powerless feeling.มันทำให้หมดกำลังที่จะต่อสู้ Saw V (2008)
That's right, I'm powerless just like you.ถูกแล้ว ฉันไม่มีพลังเหมือนนาย Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
But she was ultimately powerless to stop it.เข้ามา กล้บเข้าไปในรถ The Eye (2008)
To protect those who would otherwise be powerless to protect themselvesปกป้องผู้ที่เราควรปกป้อง หรือไม่ก็ผู้ที่ไร้กำลังจะปกป้องตัวเองได้ Hostage Crisis (2009)
I understand how terrifying that is and how powerless you must be feeling.เรารู้ดีว่า มันน่ากลัวขนาดไหน รู้ดีว่าความอ่อนแอ ที่คุณรู้สึกมันเป็นยังไง The Gift (2009)
"I understand how terrifying that is and how powerless you must be feeling."ผมรู้ว่ามันน่ากลัวยังไง และคุณรู้สึกอ่อนแอขนาดไหน The Gift (2009)
I don't want to take it out on you,terri. I just don't want to feel as powerless in my own home as I do at school.ผมไม่ได้ทำแบบนั้น เทอรี่ ผมแค่ไม่อยากรู้สึกไร้อำนาจ เหมือนที่โรงเรียน Throwdown (2009)
All I can see is how utterly powerless you are knowing that you're about to be buried alive.เท่าที่ฉันเห็น แกสูญเสีย อำนาจไปหมดแล้ว และรู้ว่าแกกำลังจะถูกฝังทั้งเป็น Evil Is Going On (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
powerlessHuman beings are powerless before nature.
powerlessShe's weak, powerless. A mere human.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลือวิสัย[ADJ] impracticable, See also: powerless, impossible, Syn. สุดวิสัย, เกินกำลัง, Example: การปรับเปลี่ยนหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นอย่างไทยเป็นเรื่องเหลือวิสัยที่จะทำ, Thai definition: ที่พ้นขอบเขตที่พึงจะกระทำ, ที่เกินความสามารถที่จะกระทำได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนเปียก[v.] (ønpīek) EN: weaken ; be powerless ; be forceless   
อ่อนปวกเปียก[v.] (ønpuakpīek) EN: weaken ; be forceless ; be powerless   
สุดวิสัย[v. exp.] (sut wisai) EN: can do nothing ; be powerless ; be beyond one's control ; can't help   

CMU English Pronouncing Dictionary
POWERLESS P AW1 ER0 L AH0 S
POWERLESSNESS P AW1 ER0 L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
powerless (j) pˈauəlɪs (p au1 @ l i s)
powerlessly (a) pˈauəlɪsliː (p au1 @ l i s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无力[wú lì, ㄨˊ ㄌㄧˋ, / ] powerless; lacking strength, #5,262 [Add to Longdo]
自身难保[zì shēn nán bǎo, ㄗˋ ㄕㄣ ㄋㄢˊ ㄅㄠˇ, / ] powerless to defend oneself (成语 saw); helpless, #68,690 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
machtlos {adj} | machtloser | am machtlosestenpowerless | more powerless | most powerless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
非力[ひりき, hiriki] (adj-na,n) powerless; disability; incompetence [Add to Longdo]
棒球[ぼうだま, boudama] (n) powerless straight ball (baseball) [Add to Longdo]
無力[むりょく, muryoku] (adj-na,n,adj-no) powerlessness; helplessness; incompetent; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Powerless \Pow"er*less\, a.
   Destitute of power, force, or energy; weak; impotent; not
   able to produce any effect. -- {Pow"er*less*ly}, adv. --
   {Pow"er*less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 powerless
   adj 1: lacking power [ant: {powerful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top