ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poletti

P OW0 L EH1 T IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poletti-, *poletti*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา poletti มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *poletti*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This was an interview with Marcello Poletti who has...Wir haben eben ein Interview mit Marcello Poletti übertragen... The 10th Victim (1965)
Marcello Poletti. I'm here to collect for the sixth hunt.Marcello Poletti, Anspruch auf Preisgeld der sechsten Jagd. The 10th Victim (1965)
THE PRIZE WAS WITHDRAWN BY MR S. LIDIA POLETTIDAS PREISGELD WURDE AUSGEZAHLT AN FRAU LIDIA POLETTI The 10th Victim (1965)
In computer seven and eight we combined Miss Caroline Meredith, who is American, hunter no. 14332, with Mr. Marcello Poletti, who is Italian, victim no. 14879.Auslosungsmaschinen Nummer 7 und 8 bestimmen Miss Caroline Meredith, Amerikanerin, zu Jäger Nummer 14632, und Signor Marcello Poletti, Italiener, zu Opfer Nummer 14879. The 10th Victim (1965)
It can be done. Imagine Poletti's corpse in the center fountain.Stellen Sie sich nur Polettis Leiche im Brunnen in der Mitte vor. The 10th Victim (1965)
How are you Mr. Poletti? Fine.- Wie geht es Ihnen, Signor PolettiThe 10th Victim (1965)
- How old is this Poletti?- Wie alt ist PolettiThe 10th Victim (1965)
Poletti, Marcello, received his regular hunting notice?Poletti Marcello, seine offizielle Jagdbenachrichtigung erhalten hat? The 10th Victim (1965)
Poletti has arrived and Caroline has joined him on the terrace.Poletti ist schon da. Caroline hat ihn auf der Terrasse abgefangen. The 10th Victim (1965)
- Hello. - Marcello Poletti?Ist Marcello Poletti da? The 10th Victim (1965)
No, sorry, Mr. Poletti isn't here.- Signor Poletti ist nicht da. The 10th Victim (1965)
But there's time, Poletti's resting and he still needs to get ready.Wir haben Zeit. Poletti ruht sich um diese Zeit immer aus. Er schminkt sich immer vor der Arbeit. The 10th Victim (1965)
Poletti has gone to the sunset worshippers.Poletti ist bei den Sonnenanbetern. The 10th Victim (1965)
Hello, I'm an attorney Rossi, Poletti's assistant, - You heard of him...Rechtsanwalt Rossi hier, Marcello Polettis Assistent. The 10th Victim (1965)
- Yes, yes. Come, Poletti.- Kommen Sie, PolettiThe 10th Victim (1965)
What slogan will you read, Poletti?Wie lautet der Slogan, den Sie sagen werden, PolettiThe 10th Victim (1965)
At the killing of the hunter, Caroline Meredith, the undersigned Marcello Poletti lifts the cup filled with your product and clearly repeats the following slogan with a courteous and inviting smile:"Nachdem ich die Jägerin Caroline Meredith getötet habe, werde ich, der Unterzeichner, Marcello Poletti, ein Glas mit besagtem Produkt erheben, und nach einem einladenden Lächeln folgenden Werbetext sagen: The 10th Victim (1965)
Poletti, push the button.Poletti, drücken Sie den Knopf. The 10th Victim (1965)
Poletti and Caroline are on the right track.Poletti und Caroline sind auf dem Weg. The 10th Victim (1965)
Do you Caroline Meredith... take Marcello Poletti as your husband?Willst du, Caroline Meredith, Marcello Poletti heiraten? The 10th Victim (1965)
- Aren't you Marcello Poletti?- Sind sie nicht Marcello PolettiThe 10th Victim (1965)
- But, aren't you Marcello Poletti? - Yes.- Aber Sie sind doch Marcello PolettiThe 10th Victim (1965)
Do you Marcello Poletti take Caroline Meredith as your wife?Willst du, Marcello Poletti, Caroline Meredith heiraten? The 10th Victim (1965)
Do you Marcello Poletti... take Caroline Meredith as your wife?Willst du, Marcello Poletti, Caroline Meredith heiraten? The 10th Victim (1965)
How about I tell him about you?Carla CappolettiStreetwise (1986)

CMU English Pronouncing Dictionary
POLETTI    P OW0 L EH1 T IY0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top