ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peary

P IY1 R IY0   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peary-, *peary*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา peary มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *peary*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Peary.-PearyEddie the Eagle (2015)
I was thinking about Henson and Peary, crossing this kind of terrain with nothing more than dog sleds and on foot.ผมกำลังนึกถึง เฮนสัน กับ แพรี่ย์, ข้ามดินแดนนี้ด้วย สุนัข เลื่อน กับเท้าเปล่า. National Treasure (2004)
It cost Commander Robert Peary... 20 years of unremitting hardship and misery... to reach the North Role finally in 1909.20 Jahre unentwegter Versuche voller Entbehrungen und Strapazen hatte es Kapitän Robert Peary gekostet, um im Jahr 1909 endlich den Nordpol zu erreichen. The Atomic Submarine (1959)
It would have astounded Peary to learn that by the late 1950s and early '60s... the vast, frozen top of the world he pioneered... had become a vital highway for world travel and commerce.Es hätte Peary sicher überrascht, wenn er gewusst hätte dass in den späten 50er Jahren und frühen 60er Jahren die riesige gefrorene Weite der Welt, die er erforscht hatte eine wichtige Handels und Reiseroute für die gesamte Erde geworden war. The Atomic Submarine (1959)
Agent Gibbs, agent Todd, this is Lisa peary.Agent Gibbs, Agentin Todd, das ist Lisa PearyMarine Down (2003)
Or someone impersonating him, Mrs. Peary.Oder jemandem, der vorgibt Jim zu sein, Mrs PearyMarine Down (2003)
That was Kidwell and Peary's commanding officer.Das war der Führungsoffizier von Kidwell und PearyMarine Down (2003)
Because Kidwell and Peary were good men.Weil Kidwell und Peary gute Männer waren. Marine Down (2003)
Kidwell and Peary were working out of country.Kidwell und Peary arbeiteten im Ausland. Marine Down (2003)
Kidwell and Peary tended to take that approach to the extreme.Kidwell und Peary haben das bis zum Äußersten gemacht. Marine Down (2003)
Why don't we start with how major Kidwell and Peary died?Warum fangen wir nicht damit an, wie Major Kidwell und Peary starben? Marine Down (2003)
Pull up Kidwell and Peary's L.E.S.'s for me.Besorgen Sie mir die LES von Kidwell und PearyMarine Down (2003)
Major James kidwell and major Craig peary.Major James Kidwell und Major Craig PearyMarine Down (2003)
find Peary... call mobile.Finde Peary... Ruf Handy. Marine Down (2003)
Lisa peary.Lisa PearyMarine Down (2003)
Well, exactly who is interrogating you, Mrs. Peary?Wer genau verhört Sie denn, Mrs PearyMarine Down (2003)
Mrs. Peary...Mrs Peary. Hallo. Marine Down (2003)
Um... in september, Peary and Kidwell were transferred from centcom to a new unit.Im September wurden Peary und Kidwell versetzt, von SATCOM zu einer neuen Einheit. Marine Down (2003)
The question now is what happened to major Peary?-Die Frage ist jetzt, was geschah mit Major PearyMarine Down (2003)
What, you thinkMrs. Peary is just going to give us permission to dig up his grave?Glauben Sie, Mrs Peary wird uns erlauben, Marine Down (2003)
Let's see if major Peary is home.Sehen wir mal nach, ob Major Peary zu Hause ist. Marine Down (2003)
I'm getting some false signatures, but... there is definitely something in there... and it is not major Peary.Ich bekomme ein paar falsche Signale, aber da ist bestimmt etwas drin. Und es ist nicht Major PearyMarine Down (2003)
Major Peary wasn't in his grave, and Kidwell was alive four days ago.Major Peary war nicht in seinem Grab. Und Kidwell lebte vor vier T agen noch. Marine Down (2003)
Peary'll probably already be dead.Peary vielleicht schon tot ist. Marine Down (2003)
Well, if Peary's body turns up stabbed, shot or beaten, it blows his cover.Wenn Pearys Leiche auftaucht, und er erstochen wurde oder so, dann verrät er sich. Marine Down (2003)
I was thinking about Henson and Peary, crossing this kind of terrain with nothing more than dog sleds and on foot.Ich dachte gerade an Henson und Peary, die hier nur mit Hundeschlitten und zu Fuß durchmarschiert sind. National Treasure (2004)
Camp Peary?In Camp PearyPandora (2005)
Langer did his counter-pursuit training at Camp Peary.Langer hat ein Konter-Verfolgungstraining in Camp Peary absolviert. Gold Soundz (2014)
Bronson Peary.Bronson PearyEddie the Eagle (2015)
Peary was his star jumper.Peary war sein Star. Eddie the Eagle (2015)
Peary was the most naturally gifted ski-jumper I ever trained.Peary war der talentierteste Skispringer, den ich je trainiert habe. Eddie the Eagle (2015)
Bronson Peary was my biggest disappointment.Bronson Peary war meine größte Enttäuschung. Eddie the Eagle (2015)
- Peary.PearyEddie the Eagle (2015)
Peary, this has got the Olympic rings on.Peary, da sind die olympischen Ringe drauf. Eddie the Eagle (2015)
Faster, Peary!Schneller, PearyEddie the Eagle (2015)
- Peary!PearyEddie the Eagle (2015)
That's very modest, Peary.Sehr bescheiden, PearyEddie the Eagle (2015)
Eddie's coach is none other than Bronson Peary... fallen whiz-kid of '70s ski-jumping.Eddies Trainer ist kein Geringerer als Bronson Peary, das abgestürzte Skisprung-Wunderkind der 70er. Eddie the Eagle (2015)
"You're never bigger than the hill." And that was Bronson Peary to a tee."Man ist niemals größer als der Berg". Aber genau das wollte Bronson Peary sein. Eddie the Eagle (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pearyWe credit Peary with having discovered the North Pole.

CMU English Pronouncing Dictionary
PEARY P IY1 R IY0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Peary
   n 1: United States Arctic explorer and United States naval
      officer who has been regarded as the first man to reach the
      North Pole (1856-1920) [syn: {Peary}, {Robert Peary},
      {Robert E. Peary}, {Robert Edwin Peary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top