ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parsimonious

P AA2 R S AH0 M OW1 N IY0 AH0 S   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parsimonious-, *parsimonious*, parsimoniou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parsimonious[ADJ] ตระหนี่, See also: เค็ม, ขี้เหนียว, Syn. frugal, stingy, Ant. generous

English-Thai: Nontri Dictionary
parsimonious(adj) ตระหนี่,มัธยัสถ์,ประหยัด,ใจแคบ,ขี้เหนียว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหนียวแน่น[ADV] frugally, See also: parsimoniously, Example: เขาใช้เงินของเขาอย่างตระหนี่เหนียวแน่น, Thai definition: ระมัดระวังในการใช้จ่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหนียว[adj.] (nīo) EN: stingy ; miserly ; parsimonious   FR: radin

CMU English Pronouncing Dictionary
PARSIMONIOUS    P AA2 R S AH0 M OW1 N IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parsimonious    (j) pˌaːsɪmˈounɪəʳs (p aa2 s i m ou1 n i@ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
貧乏性[びんぼうしょう, binboushou] (n) destined to poverty; parsimonious spirit; tendency to be frugal; poor person's mentality (e.g. inability to relax) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parsimonious \Par`si*mo"ni*ous\, a. [Cf. F. parcimonieux. See
   {Parsimony}.]
   Exhibiting parsimony; sparing in expenditure of money; frugal
   to excess; penurious; niggardly; stingy. --
   {Par`si*mo"ni*ous*ly}, adv. -- {Par`si*mo"ni*ous*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
      A prodigal king is nearer a tyrant than a parsimonious.
                          --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      Extraordinary funds for one campaign may spare us the
      expense of many years; whereas a long, parsimonious war
      will drain us of more men and money.   --Addison.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Covetous; niggardly; miserly; penurious; close; saving;
     mean; stingy; frugal. See {Avaricious}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parsimonious
   adj 1: excessively unwilling to spend; "parsimonious thrift
       relieved by few generous impulses"; "lived in a most
       penurious manner--denying himself every indulgence" [syn:
       {parsimonious}, {penurious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top