ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parsifal

P AA1 R S IH0 F AH0 L   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parsifal-, *parsifal*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา parsifal มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *parsifal*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's the one who wrote Parsifal.Der Autor des ParsifalFitzcarraldo (1982)
"Parsifal"."Parsifal". Parsifal (1992)
Parsifal!ParsifalParsifal (1992)
Parsifal?ParsifalParsifal (1992)
Stay here! Parsifal!Hier weile, ParsifalParsifal (1992)
No, Parsifal, you foolish innocent!Nein, Parsifal, du tör'ger Reiner! Parsifal (1992)
Wagner's Parsifal?Wagners ParsifalRoosters (1998)
When Adolf Hitler made a personal pilgrimage to Wagner's grave, emotional, he believed he could make a religion out of Parsifal.Adolf Hitler unternahm eine Pilgerfahrt zu Wagners Grab. Es war emotional. Er glaubte, er könne aus Parsifal eine Religion machen. Roosters (1998)
Years ago, there was a rumor floating around about a mole, code name Parsifal.Vor Jahren kusierte ein Gerücht über einen Maulwurf mit dem Codenamen ParsifalEpisode #1.1 (2007)
Parsifal, huh?Parsifal also ? Episode #1.1 (2007)
If this Parsifal has succeeded in surviving all these years, he must be a master of deception.Wenn dieser Parsifal es geschafft hat, all diese Jahre zu überleben muss er ein Meister der Täuschung sein. Episode #1.1 (2007)
But how does it pertain to Parsifal?Aber was hat das mit Parsifal zu tun ? Episode #1.1 (2007)
You can't feed this Parsifal any old Junk.Du kannst diesem Parsifal keinen alten Müll präsentieren. Episode #1.1 (2007)
I am only to tell you how to contact and deliver necessary items to a man named Parsifal.Ich werde dir sagen, wie du Kontakt aufnehmen kannst, und Sachen schicken kannst an einen Mann mit dem Namen ParsifalEpisode #1.1 (2007)
Within it will be address and telephone number for Parsifal, and a calling card of sorts.Dortdrin ist die Telefonnummer von Parsifal und eine Telefonkarte. Episode #1.1 (2007)
Jim knows that this agent, code named Parsifal, was supposedly recruited and trained in Spain during the Spanish Civil War by none other than the Soviet case officer known only as Starik.Jim weiß, dass dieser Agent, Codename Parsifal rekrutiert und trainiert wurde, während des Bürgerkriegs in Spanien von niemand geringeren als dem sowjetischen Geheimdienst-Mitarbeiter, Starik. Episode #1.1 (2007)
It's a spy novel called the parsifal mosaic.- Es ist ein Spionage-Roman... namens "The Parsifal Mosaic". Walter's Walk (2010)
Parsifal it is.Parsifal soll's sein. Damascus (2015)
[Es] The rook in Wagner's Parsifal.Der Turm in Wagners Parsifal... Es Devlin: Stage Design (2017)
What is that all about?"Parsifal"! Können Sie sich was darunter vorstellen? Ludwig II: Glanz und Ende eines Königs (1955)
ParsifaI doesn't abandon his grail.Ich hab es gewusst. Parsifal lässt nicht von seinem Gral. Ludwig II: Glanz und Ende eines Königs (1955)
"ParsifaI", my crowning work, is in progress."Parsifal" ist im Entstehen. Ludwig II: Glanz und Ende eines Königs (1955)
And "ParsifaI"?Der ParsifalLudwig II: Glanz und Ende eines Königs (1955)
ParsifaI, Lohengrin, WoIfram, Tannhäuser...Parsifal, Lohengrin, Wolfram, Tannhäuser. Ludwig II: Glanz und Ende eines Königs (1955)

CMU English Pronouncing Dictionary
PARSIFAL    P AA1 R S IH0 F AH0 L
PARSIFAL    P AA1 R Z AH0 F AA2 L

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top