Search result for

pak

(69 entries)
(0.0727 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pak-, *pak*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Paki    [N] คนปากีสถาน (มักใช้กับคนปากีสถานในอังกฤษ), See also: (คำไม่เป็นทางการ)
paki [SL] คำเรียกชาวเอเชีย (คำหยาบโดยเฉพาะเมื่อใช้เรียกชาวอินเดีย)
Pakistan    [N] ปากีสถาน
Pakistan    [N] ประเทศปากีสถาน
paki shop    [SL] ร้านของชาวเอชีย (มักตั้งอยู่ตรงหัวมุมถนน)
Pakistani    [N] ชาวปากีสถาน, See also: คนปากีสถาน
Pakistani    [ADJ] เกี่ยวกับปากีสถานหรือชาวปากีสถาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pakaging machinery industryอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการบรรจุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Pakistanปากีสถาน [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pakistan(พา'กิสถาน,แพค'คิสถาน) n. ประเทศปากีสถาน
pakistani(พาคิสทา'นี) n. ชาว (ภาษา) ปากีสถาน. pl. Pakistanis,Pakistani
spake(สเพค) v. กริยาช่อง 2 ของ speak

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pakCut the quartered pak-choi into, slightly wide, strips.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Jos on pakko sotia - tämä armeija ei voi lähteä pois veden äärestä.ถ้าท่านต้องการสงคราม, กองทัพนี้จะต้องไม่เคลื่อนห่างจากแหล่งน้ำ. Kingdom of Heaven (2005)
You remember starkwood was deployed to pakistan,ท่านจำได้ไหมครับ ว่าสตาร์ควู้ดติดตั้งอาวุธไปที่ปากีสถาน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากีสถาน    [N] Pakistan, Syn. ประเทศปากีสถาน, Example: นายราชีพคานธีเปิดเผยระหว่างเดินทางไปสู่จุดจบครั้งนี้ว่าอินเดียและปากีสถานเกือบบรรลุถึงขั้นตกลงกันได้เกี่ยวกับกรณีพิพาท, Count unit: ประเทศ, Thai definition: ชื่อสาธารณรัฐในอาเซีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊ด คาราบาว [n. prop.] (Aēt Khārābāo) EN: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)   FR: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)
ใจ อึ๊งภากรณ์ [n. prop.] (Jai Eungphakøn) EN: Giles Ji Ungpakorn   FR: Giles Ji Ungpakorn ; Giles Ungpakorn
จำปา[n.] (jampā) EN: champak ; sonchampa   
จำปาทอง[n. exp.] (jampā thøng) EN: Orange Chempaka   
จำปี[n.] (jampī) EN: White Champak   
จอน อึ๊งภากรณ์ [n. prop.] (Jøn Eungphakøn) EN: Jon Ungpakorn   FR: Jon Ungpakorn
แขก[n. prop.] (Khaēk ) EN: Indian ; Pakistani ; North-Africans ; Arab   FR: Hindou [m] ; Indien [m] ; Pakistanais [m] ; Malaisien [m] ; Nord-africain [m] ; Arabe [m]
เขื่อนปากมูล[n. prop.] (Kheūoen Pāk Mūn) EN: Pak Moon Dam ; Pak Mun Dam ; Pakmun dam   
มหาวิทยาลัยศิลปากร[org.] (Mahāwitthayālai Silapākøn) EN: Silpakorn University   FR: université Silpakorn
ปากีสถาน[n. prop.] (Pākīsathān = Pākīsáthān) EN: Pakistan   FR: Pakistan [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PAK    P AE1 K
PAKE    P EY1 K
PAK'S    P AE1 K S
PAKEHA    P AH0 K EY1 HH AA0
PAKULA    P AH0 K UW1 L AH0
PAKULSKI    P AH0 K AH1 L S K IY0
PAKISTAN    P AE1 K AH0 S T AE2 N
PAKISTANI    P AE2 K AH0 S T AE1 N IY0
PAKISTANIS    P AE2 K AH0 S T AE1 N IY0 Z
PAKISTAN'S    P AE1 K AH0 S T AE2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Pakistan    (n) (p aa2 k i s t aa1 n)
Pakistani    (n) (p aa2 k i s t aa1 n ii)
Pakistanis    (n) (p aa2 k i s t aa1 n i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
kompakt(adj adv) กะทัดรัด, กระชับ, ที่ถูกอัดแน่น, ที่ถูกรวมกันแน่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
てきぱき;てきばき[, tekipaki ; tekibaki] (adv,adv-to,vs) (on-mim) briskly; quickly; promptly [Add to Longdo]
ぱかぱか[, pakapaka] (adv-to,adv) (on-mim) clip-clop; clippety-clop [Add to Longdo]
ぱくぱく[, pakupaku] (adv,n,vs) (on-mim) flapping open and closed (e.g. mouth) [Add to Longdo]
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[, pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv,adv-to,n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n,vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off [Add to Longdo]
ぱくり屋;パクリ屋[ぱくりや(ぱくり屋);パクリや(パクリ屋), pakuriya ( pakuri ya ); pakuri ya ( pakuri ya )] (n) confidence man; con man; company (or person) carrying out credit fraud [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[, pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
ゆうパック[, yuu pakku] (n) You Pack (Japan Post's parcel delivery service); (P) [Add to Longdo]
ろ波器;濾波器[ろぱき, ropaki] (n) filter; wave filter [Add to Longdo]
わんぱく盛り;腕白盛り[わんぱくざかり, wanpakuzakari] (n) (at the) peak of mischievousness; little demon (of children) [Add to Longdo]
アイシングザパック[, aishinguzapakku] (n) icing the puck [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴基斯坦[Bā jī sī tǎn, ㄅㄚ ㄐㄧ ㄙ ㄊㄢˇ, ] Pakistan [Add to Longdo]
白眉拳[bái méi quán, ㄅㄞˊ ㄇㄟˊ ㄑㄩㄢˊ, ] Pak Mei or Bak Mei - "White Eyebrow" (Chinese Martial Art) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンパック[あんぱっく, anpakku] unpack (vs) [Add to Longdo]
アンパック10進表記法[あんぱっく10しんひょうきほう, anpakku 10 shinhyoukihou] unpacked decimal notation [Add to Longdo]
インパクトプリンタ[いんぱくとぷりんた, inpakutopurinta] impact printer [Add to Longdo]
コンパクトディスク[こんぱくとでいすく, konpakutodeisuku] compact disc, CD [Add to Longdo]
システム管理機能単位パッケージ[システムかんりきのうたんいパッケージ, shisutemu kanrikinoutan'i pakke-ji] systems management package [Add to Longdo]
ソフトウェアディベロッパキット[そふとうえあでいべろっぱきっと, sofutoueadeiberoppakitto] software developer kit [Add to Longdo]
ソフトウェアパッケージ[そふとうえあぱっけーじ, sofutoueapakke-ji] software package [Add to Longdo]
ディスクパック[でいすくぱっく, deisukupakku] disk pack [Add to Longdo]
デュアルインラインパッケージ[でゆあるいんらいんぱっけーじ, deyuaruinrainpakke-ji] dual inline package (DIP) [Add to Longdo]
ノンインパクトプリンタ[のん'いんぱくとぷりんた, non ' inpakutopurinta] nonimpact printer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
小包み[こづつみ, kodutsumi] Paket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 pak [pɑk]
   costume; outfit; suit
   pack
   layer
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 clean
 
 1. temiz, pak
 2. halis, saf, arı
 3. kusursuz
 4. engelsiz açık
 5. masum, temiz ahlaklı
 6. yenebilir (av eti vb)
 7. mevzun, öIçüleri muntazam olan, biçimli
 8. mükemmel, fevkalade. clean bill of health sağllk raporu
 9. (hastalık olmadığını belirten) temiz kâğıdı
 10. şüphe kaldırmazlık. make a clean breast of it bütün kabahatleri açlklamak. show a clean pair of heels koşarak kaçmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fair
 
 1. güzel
 2. hoş, zarif, istenir
 3. saf, temiz, pak
 4. dürüst, haklı, doğru, adil, mubah
 5. sarışın, kumral
 6. orta, vasat, şöyle böyle
 7. uygun, muvafık, müsait
 8. iyi, açık (hava)
 9. uğurlu
 10. okunaklı, açık. fair and square doğru ve dürüst, haklı. fair ball (beysbol.) iyi bir top (vuruşta)fair copy temiz kopya. fairhaired sarı saçlı
 11. gözde olan. fairminded makul düşünen, fair play tarafsızlık
 12. tarafsız oynama. fair to middling (A.B.D.), (k.dili.) orta, fena olmayan. fair trade  (tic.) bir malın tenzilatlı satışını önlemek, damping yaptırmamak: tenzilâtsız (fiyat) .fair weather açık hava. fairweather friend iyi gün dostu. fairwind uygun rüzgâr. All' fair in love and war Aşkta ve harpte her şey mubahtır. by fair means or foul her ne pahasına olursa olsun. the fair sex kadınlar, cinsi latif .fairish oldukça iyi, oldukça büyük. fairly oldukça
 13. haklı olarak, gereği gibi
 14. müsait olduğu veçhile, uygun bir şekilde
 15. âdeta, tamamen. fairness doğruluk
 16. güzellik in all fairness doğruyu söylemek gerekirse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 immaculate
 
 1. lekesiz, pak
 2. saf
 3. kusursuz. immaculately lekesiz olarak, tertemiz bir halde. immaculateness, immaculacy lekesizlik, pak oluş.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stainless
 
 1. lekesiz, pak, temiz, kusursuz. stainless steel paslanmaz çelik .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 unspotted
 
 1. lekesiz, beneksiz
 2. temiz, pak, arı.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top