ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

out

AW1 T   
198 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -out-, *out*
English-Thai: Longdo Dictionary
out of question(phrase) เป็นไปไม่ได้, S. impossible,
outercourse(n) เพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่, S. non-penetrative sex A. intercourse,
outgas(vi vt) กำจัดแก๊สออกจากระบบโดยการลดความดันหรือให้ความร้อน
output VAT(n) ภาษีขาย เช่น Businesses charge VAT on their sales. This is known as output VAT and the sales are referred to as outputs.
outraged(adj) (ถูกทำให้)ช็อค, ตะลึง, เจ็บแค้น
chicken out(vi colloq) ปอดแหก, ไม่ทำบางอย่างเพราะไม่กล้าหรือกลัว
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
to hang out(v. slang) ออกไปข้างนอก สังสรรค์ คุยกัน เช่น กับเพื่อนๆ
take out(vt.) สมัครเป็นสมาชิก เช่น If this magazine is really good, I might take out a subscription.
deck out(vt) แต่งตัว, ประดับตกแต่ง เช่น John Soto Jr., 6, was decked out in a Luke Skywalker costume.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
out[ADJ] ข้างนอก, See also: ภายนอก
out[ADV] ข้างนอก, See also: ภายนอก
out[PREP] นอก, See also: ภายนอก, ข้างนอก
out[PRF] ออก, See also: เกิน, ข้าม
outdo[VT] เอาชนะ, See also: พิชิต, ทำดีกว่า, Syn. beat, overcome, Ant. lose
outed[SL] ถูกฆ่าตาย, See also: โดนฆ่า
outer[ADJ] ที่อยู่รอบนอก, Syn. exterior, external, Ant. internal, interior
outer[ADJ] ที่ห่างไกลจากศูนย์กลาง
outgo[VT] เหนือกว่า, Syn. excel, outdo, surpass
outgo[N] รายจ่าย, Syn. expenditure, outlay, Ant. income

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
out(เอาทฺ) adv.,adj. ออกไป,ออก,ข้างนอก,ออกหมด,หมด,หมดสิ้น,ห่างไกลกัน,พ้น,พ้นสมัย,ขาด,ผิด,ขาด,ตก,สลบไป,หมดสติ -Phr. (all out เต็มที่,พยายามเต็มที่) -Phr. (out from under ออกจากสภาวะที่ลำบาก) n. ภายนอก,ส่วนไม่ดี prep. ไปข้างนอก,...ไปตาม. interj. ไปให้พ้น!,ออกไป
out-Pref.ออก,นอก,ไกล,เหนือกว่า,ยิ่งกว่า
out-and ###SW. out (เอาทฺ'อันเอาทฺ') adj. ตลอด,ทั่ว,สมบูรณ์,โดยตลอด,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง,เปิดเผย
outact(เอาทฺ'แอคทฺ) vt. กระทำเหนือกว่า
outbid(เอาทฺ'บิด) vt. บอกราคา (ในการประมูล) สูงกว่า,ประมูลสูงกว่า
outboard(เอาทฺ'บอร์ด) adj.,adv. นอกลำ,ติดท้าย. n. เรือติดท้าย,เครื่องยนต์ติดท้ายลำเรือ
outboard motorn. เครื่องยนต์ติดท้ายลำเรือ
outbound(เอาทฺ'เบาดฺ) adj. ขาออก,นอกสถาน,แล่นออก
outbreak(เอาทฺ'เบรค) n. การระเบิดออก,การแตกออก,การประทุ,การพุ,การระบาด,การจลาจล
outbuilding(เอาทฺ'บีลดิง) n. สิ่งปลูกสร้างข้างนอก

English-Thai: Nontri Dictionary
out(adv) ออกไป,ข้างนอก,พันสมัย,ดับ(ไฟ),หมดสิ้น
OUT-OF-out-of-date(adj) ล้าสมัย,พ้นสมัย,หมดสมัย
OUT-OF-out-of-doors(adj) adv,นอกบ้าน,ภายนอก,กลางแจ้ง
outbid(vt) ประมูลสูงกว่า,ให้ราคาสูงกว่า
outbound(adj) แล่นออก,(เรือ)ขาออก,ออกไปข้างนอก
outbrave(vt) กล้าหาญกว่า
outbreak(n) การระบาดของโรค,การระเบิดขึ้น,การปะทุ
outbuilding(n) เรือนนอก,ตึกนอก
outburst(n) การปะทุ,การระเบิดออก,การเดือดพล่าน
outcast(adj) ถูกไล่ออก,ถูกขับไล่,ถูกตัดขาด,ถูกทิ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
out knee; bowleg; genu varum; gonyectyposisขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
out of vacuum system; non-vacuum systemระบบเชื่อมนอกสุญญากาศ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
out-migrantผู้ย้ายถิ่นออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
out-migrationการย้ายถิ่นออกไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
out-of-band signalingการให้สัญญาณนอกแถบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
out-of-court settlementการทำความตกลงนอกศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outageสัญญาณขาดหาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outcropหินโผล่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
outdegreeระดับขั้นออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
outdoorนอกอาคาร, กลางแจ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Out of printขาดตลาด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Out of stockจำหน่ายหมด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Out-of-control periodช่วงเวลานอกเหนือการควบคุม
ช่วงเวลาที่มีการปรับเทียบประจำวัน, Iinearity check, การตรวจสอบการรับประกันคุณภาพซึ่งแสดงว่าเครื่องไม่ได้กำลังทำการตรวจวัด และบันทึกตามคุณลักษณะการทำงาน [สิ่งแวดล้อม]
Outdoor educationการศึกษานอกสถานที่ [TU Subject Heading]
Outdoor lifeการใช้ชีวิตกลางแจ้ง [TU Subject Heading]
Outdoor photographyการถ่ายภาพกลางแจ้ง [TU Subject Heading]
Outdoor recreationนันทนาการกลางแจ้ง [TU Subject Heading]
outer planetดาวเคราะห์วงนอก, ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Outer spaceอวกาศ [TU Subject Heading]
Outfallจุดระบายน้ำทิ้ง
จุดตำแหน่ง หรือสถานที่ ซึ่งน้ำเสียหรือน้ำที่จะระบายทิ้งถูกปล่อยออกมาจากท่อระบาย ท่อน้ำ หรือรางน้ำอื่นๆ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
out in the coldถูกทอดทิ้ง (ละเลย มองข้าม) ; ไม่ได้รับประโยชน์ในขณะที่คนอื่นได้ Excluded from benefits given to others, neglected, as in Her stand on abortion left her out in the cold with the party.
out of mindสูญเสียจิตใจ เป็นบ้า เสียสติ
out thereความเป็นจริงที่อยู่ข้างนอก
outburstระเบิดอารมณ์, ฟิวส์ขาด
outreach (adj) ด้อยโอกาส
outriggerแขนค้ำ
outside interests (n adj adv conj pron. org )
outstanding paymentค้างชำระ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I guess I finally figured out what I want to do.ฉันว่าฉันรู้แล้วล่ะค่ะ ว่าตัวเองอยากทำอะไร Emotions (2017)
When I researched you, I found out your father was on death row.ตอนที่ฉันหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ฉันพบว่าพ่อของคุณกำลังจะถูกประหาร Confrontation (2017)
If only you had figured it out a little bit sooner, those two may not have died.ถ้าคุณนึกออกเร็วกว่านี้สักหน่อย สองคนนั้นอาจจะไม่ต้องตายก็ได้ Confrontation (2017)
Nanaka Hiraki and Minami Shirakawa figured out who sent the invitations, and were murdered, and the house that the women and I lived in was burned to the ground.ฮิรากิ นานากะและชิราคาวะ มินามิ (ฮิรากิ นานากะ 20 ปี) รู้ว่าใครเป็นคนส่งจดหมายเชิญ Confrontation (2017)
Come on. Hold still or you'll turn out ugly.เถอะน่า นั่งนิ่ง ๆ เดี๋ยวออกมาไม่สวยนะ Ready (2017)
Have you told Mr. Michima or Hitomi that you dropped out of high school?แล้วบอกคุณมิชิมะหรือฮิโตมิหรือยัง ว่าเธอลาออกจากโรงเรียนแล้ว Emotions (2017)
Actually, I've dropped out of high school.จริง ๆ แล้ว ฉันลาออกจากโรงเรียนแล้วค่ะ Emotions (2017)
Minami Shirakawa sacrificed their lives, but I found out that it was Yuki Kobayashi who sent the invitations.(ชิราคาวะ มินามิ 30 ปี) และชิราคาวะ มินามิ ถูกฆ่าตาย (โคบายาชิ ยูกิ 24 ปี) Emotions (2017)
Can we go out for a bit?ออกไปข้างนอกกันหน่อยได้ไหมครับ Ready (2017)
Nanaka Hiraki figured out who sent the invitations, and was murdered.(ฮิรากิ นานากะ 20 ปี) ฮิรากิ นานากะ รู้ว่าใครเป็นคนส่งจดหมายเชิญ แล้วเธอก็ถูกฆ่าตาย Ready (2017)
I had been going out with her since high school.ผมคบกับเธอมาตั้งแต่สมัยมัธยมปลาย Affection (2017)
She snuck out this morning.แอบออกไปตั้งแต่เช้าแล้วค่ะ Affection (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
out2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
out400,000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.
outA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
outA bee flew out of the window.
outA big car drew up and a tall lady got out.
outA big fire broke out after the earthquake.
outA big rock rose out of the sea.
outA big rock stuck out from the bank into the river.
outA boat suddenly appeared out of the mist.
outAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
outAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
outA boy was giving out newspapers in the rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอกราชอาณาจักร[N] outside the Kingdom, Ant. ในราชอาณาจักร, Example: การนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อน, Thai definition: ภายนอกรัฐที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
นอกขอบเขต[N] outside the scope of, Ant. ในขอบเขต, ภายในขอบเขต, Example: การกระทำของคุณตอนนี้อยู่นอกขอบเขตแล้วนะ, Thai definition: ออกนอกบริเวณที่กำหนดไว้
ระดับโลก[ADJ] world-class, See also: outstanding, Syn. ยิ่งใหญ่, สุดยอด, Example: ภายในห้องแสดงนิทรรศการเต็มไปด้วยชุดเครื่องเพชร จากร้านเพชรชื่อดังระดับโลก
ลับหูลับตา[ADJ] out of sight, See also: out of range, invisible, Syn. ไกลหูไกลตา, ลับตา, Ant. เปิดเผย, Example: เขาเก็บของสำคัญไว้ในที่ลับหูลับตาคนเป็นอย่างดี, Thai definition: ที่ไม่มีใครสามารถเห็นได้
จ๊าบ[ADJ] prominent, See also: outstanding, remarkable, conspicuous, distinguished, notable, marked, Syn. เริ่ด, เลิศ, Example: เขารับบทจ๊าบเป็นโรมิโอ ที่ดูคล้ายลูกรัฐมนตรีเมืองไทยบางคน, Thai definition: เด่นสะดุดตา, Notes: (สแลง)
โอพีดี[N] out-patient department, See also: OPD, Syn. แผนกผู้ป่วยนอก
นอกทาง[ADV] out of the topic, See also: beside the topic/point/issue, Syn. นอกลู่นอกทาง, นอกกฎ, Example: ตอนนี้คุณอย่าเพิ่งพูดนอกทาง, Thai definition: ไม่อยู่ในกรอบที่วางไว้
ไกลลิบ[ADV] out of sight of, Syn. ไกลลิบลับ, Ant. ใกล้, Example: เขาสังเกตเห็นไฟกระพริบอยู่ไกลลิบ ไม่นานก็ใกล้เข้ามา, Thai definition: อย่างสุดสายตาที่ไม่สามารถมองเห็นได้
ขายคล่อง[V] outsell, Syn. ขายดี, Ant. ขายไม่ออก, Example: โทรศัพท์รุ่นนี้ขายคล่องมากเพราะมีคุณสมบัติถูกใจผู้ซื้อ, Thai definition: ขายได้มากหรือขายได้ราคาดี
ข้าวนาปรัง[N] out-of-season rice, See also: off-season rice, Example: พื้นที่ที่ได้รับน้ำตลอดปีสามารถทำการเพาะปลูกข้าวได้ 2 ครั้ง คือ ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง, Thai definition: ข้าวที่ปลูกในฤดูแล้งนอกฤดูทำนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
แอ่นอก[v. exp.] (aen ok) EN: throw out one's chest   
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อาคเนย์[n.] (ākhanē) EN: southeast   FR: sud-est [m]
อเมริกาใต้[n. prop.] (Amērikā Tāi) EN: South America   FR: Amérique du Sud [f]
อำเภอใจ[adv.] (amphoējai) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way   FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
อาณานิคมโพ้นทะเล[n. exp.] (ānānikhom phōnthalē) FR: collectivités d'outre-mer (COM) [mpl]
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
อันที่จริงแล้ว[adv.] (anthījing laēo) EN: in fact   FR: à vrai dire ; pour tout dire

CMU English Pronouncing Dictionary
OUT    AW1 T
OUTS    AW1 T S
OUTEN    AW1 T AH0 N
OUTGO    AW1 T G OW2
OUTTA    AW1 T AH0
OUTER    AW1 T ER0
OUTED    AW1 T AH0 D
OUTTA    UW1 T AH0
OUTDO    AW2 T D UW1
OUT'S    AW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
out    (v) ˈaut (au1 t)
outs    (v) ˈauts (au1 t s)
outre    (n) ˈoutrə (ou1 t r @)
outdo    (v) ˈautdˈuː (au1 t d uu1)
outed    (v) ˈautɪd (au1 t i d)
outer    (j) ˈautər (au1 t @ r)
outgo    (v) ˈautgou (au1 t g ou)
outbid    (v) ˈautbˈɪd (au1 t b i1 d)
outcry    (n) ˈautkraɪ (au1 t k r ai)
outdid    (v) ˈautdˈɪd (au1 t d i1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wài, ㄨㄞˋ, ] outside; in addition; foreign; external, #207 [Add to Longdo]
结果[jié guǒ, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] outcome; result; conclusion; to kill; to dispatch, #257 [Add to Longdo]
优秀[yōu xiù, ㄧㄡ ㄒㄧㄡˋ, / ] outstanding; excellent, #1,534 [Add to Longdo]
之外[zhī wài, ㄓ ㄨㄞˋ, ] outside; excluding, #1,928 [Add to Longdo]
显著[xiǎn zhù, ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨˋ, / ] outstanding; notable; remarkable, #1,984 [Add to Longdo]
外面[wài mian, ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢ˙, ] outside, #2,121 [Add to Longdo]
产量[chǎn liàng, ㄔㄢˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] output, #2,172 [Add to Longdo]
太空[tài kōng, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ, ] outer space, #4,838 [Add to Longdo]
在外[zài wài, ㄗㄞˋ ㄨㄞˋ, ] outer, #5,802 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, ] outstanding; particularly; especially; surname You, #5,844 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aus {n} | den Ball ins Aus schlagenout | to hit the ball out [Add to Longdo]
aus moralischen Beweggründenout of moral considerations [Add to Longdo]
außer Dienst; außer Betrieb; kaputt; nicht funktionierendout of commission [Add to Longdo]
Fehlstellung {f}out of position [Add to Longdo]
aus heiterem Himmelout of the blue [Add to Longdo]
Outplacement {n}; "Umsetzung" von Führungskräften [econ.]outplacement [Add to Longdo]
aus dem Rahmen (des Üblichen)out of the ordinary [Add to Longdo]
außer der Reihe; außertourlich [Ös.]out of order; out of turn [Add to Longdo]
außer der Reihe; zusätzlich; nicht wie gewöhnlichout of the usual way of things [Add to Longdo]
in Unordnungout of order [Add to Longdo]
altmodisch {adv}out of fashion [Add to Longdo]
arbeitslos {adj}out of work; out of job; out of collar [Add to Longdo]
atemlosout of breath [Add to Longdo]
aus {prp; +Dativ} | aus dem Fenster | aus der Flasche trinken | aus dem Zusammenhang reißen | aus der Übung sein | aus Sachsen | aus tiefem Schlaf erwachen | aus folgendem Grundout of; from | out of the window | to drink out of the bottle; to drink from the bottle | to take out of its context | to be out of training | from Saxony | to awake from a deep sleep | for the following reason [Add to Longdo]
außer {prp; +Dativ} (räumlich) | außer Sicht | außer Atemout of | out of sight | out of breath [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเจอกัน, อีกสักครู่เจอกัน
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน
couteau(n) |m, pl. -x| มีด
couteau de cuisine(n) |m| มีดทำครัว
couteau de poche(n) |m| มีดพก, See also: Related: couteau
tout,toute,tous,toutes(adj) ทั้งหมด เช่น Tout le monde = ทุกๆคน Elle habite toute seule = เธออาศัยอยู่คนเดียว Tous les jours = ทุกวัน
A bout de course(phrase) เหน็ดเหนื่อย หมดแรง
surtout(adv) ก่อนอื่น, โดยเฉพาะ เช่น On voit les gens faire des courses surtout le week-end. เรามักเห็นผู้คนไปเดินช้อปปิ้งโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

Japanese-English: EDICT Dictionary
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
IO[アイオー, aio-] (n) {comp} input-output [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
OB[オービー, o-bi-] (n) (1) (See オールドボーイ) old boy; OB; (2) out-of-bounds [Add to Longdo]
[エス, esu] (n) (1) (abbr) letter "S" (abbr. for sister, south, steam, etc.); (2) (abbr) (ant [Add to Longdo]
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
あてなき旅[あてなきたび, atenakitabi] (n) (See 宛・1,旅) journey without a destination [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
はん用体[はんようたい, hanyoutai] generic unit [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
アウトプットポート[あうとぷっとぽーと, autoputtopo-to] output port [Add to Longdo]
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凹凸[おうとつ, outotsu] uneben, holperig, -rauh [Add to Longdo]
桜桃[おうとう, outou] Kirsche [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sell \Sell\ (s[e^]l), v. t. [imp. & p. p. {Sold} (s[=o]ld); p.
   pr. & vb. n. {Selling}.] [OE. sellen, sillen, AS. sellan,
   syllan, to give, to deliver; akin to OS. sellian, OFries.
   sella, OHG. sellen, Icel. selja to hand over, to sell, Sw.
   s[aum]lja to sell, Dan. s[ae]lge, Goth. saljan to offer a
   sacrifice; all from a noun akin to E. sale. Cf. {Sale}.]
   1. To transfer to another for an equivalent; to give up for a
    valuable consideration; to dispose of in return for
    something, especially for money. It is the correlative of
    buy.
    [1913 Webster]
 
       If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast,
       and give to the poor.         --Matt. xix.
                          21.
    [1913 Webster]
 
       I am changed; I'll go sell all my land. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sell is corellative to buy, as one party buys what the
      other sells. It is distinguished usually from exchange
      or barter, in which one commodity is given for another;
      whereas in selling the consideration is usually money,
      or its representative in current notes.
      [1913 Webster]
 
   2. To make a matter of bargain and sale of; to accept a price
    or reward for, as for a breach of duty, trust, or the
    like; to betray.
    [1913 Webster]
 
       You would have sold your king to slaughter. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To impose upon; to trick; to deceive; to make a fool of;
    to cheat. [Slang] --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   {To sell one's life dearly}, to cause much loss to those who
    take one's life, as by killing a number of one's
    assailants.
 
   {To sell} (anything) {out}, to dispose of it wholly or
    entirely; as, he had sold out his corn, or his interest in
    a business.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Out \Out\ (out), adv. [OE. out, ut, oute, ute, AS. [=u]t, and
   [=u]te, [=u]tan, fr. [=u]t; akin to D. uit, OS. [=u]t, G.
   aus, OHG. [=u]z, Icel. [=u]t, Sw. ut, Dan. ud, Goth. ut, Skr.
   ud. [root]198. Cf. {About}, {But}, prep., {Carouse}, {Utter},
   a.]
   In its original and strict sense, out means from the interior
   of something; beyond the limits or boundary of somethings; in
   a position or relation which is exterior to something; --
   opposed to {in} or {into}. The something may be expressed
   after of, from, etc. (see {Out of}, below); or, if not
   expressed, it is implied; as, he is out; or, he is out of the
   house, office, business, etc.; he came out; or, he came out
   from the ship, meeting, sect, party, etc. Out is used in a
   variety of applications, as: 
   [1913 Webster]
 
   1. Away; abroad; off; from home, or from a certain, or a
    usual, place; not in; not in a particular, or a usual,
    place; as, the proprietor is out, his team was taken out.
    Opposite of {in}. "My shoulder blade is out." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He hath been out (of the country) nine years.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Beyond the limits of concealment, confinement, privacy,
    constraint, etc., actual or figurative; hence, not in
    concealment, constraint, etc., in, or into, a state of
    freedom, openness, disclosure, publicity, etc.; a matter
    of public knowledge; as, the sun shines out; he laughed
    out, to be out at the elbows; the secret has leaked out,
    or is out; the disease broke out on his face; the book is
    out.
    [1913 Webster]
 
       Leaves are out and perfect in a month. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       She has not been out [in general society] very long.
                          --H. James.
    [1913 Webster]
 
   3. Beyond the limit of existence, continuance, or supply; to
    the end; completely; hence, in, or into, a condition of
    extinction, exhaustion, completion; as, the fuel, or the
    fire, has burned out; that style is on the way out. "Hear
    me out." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Deceitful men shall not live out half their days.
                          --Ps. iv. 23.
    [1913 Webster]
 
       When the butt is out, we will drink water. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Beyond possession, control, or occupation; hence, in, or
    into, a state of want, loss, or deprivation; -- used of
    office, business, property, knowledge, etc.; as, the
    Democrats went out and the Whigs came in; he put his money
    out at interest. "Land that is out at rack rent." --Locke.
    "He was out fifty pounds." --Bp. Fell.
    [1913 Webster]
 
       I have forgot my part, and I am out. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Beyond the bounds of what is true, reasonable, correct,
    proper, common, etc.; in error or mistake; in a wrong or
    incorrect position or opinion; in a state of disagreement,
    opposition, etc.; in an inharmonious relation. "Lancelot
    and I are out." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Wicked men are strangely out in the calculating of
       their own interest.          --South.
    [1913 Webster]
 
       Very seldom out, in these his guesses. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. Not in the position to score in playing a game; not in the
    state or turn of the play for counting or gaining scores.
    [1913 Webster]
 
   7. Out of fashion; unfashionable; no longer in current vogue;
    unpopular.
    [PJC]
 
   Note: Out is largely used in composition as a prefix, with
      the same significations that it has as a separate word;
      as outbound, outbreak, outbuilding, outcome, outdo,
      outdoor, outfield. See also the first Note under
      {Over}, adv.
      [1913 Webster]
 
   {Day in, day out}, from the beginning to the limit of each of
    several days; day by day; every day.
 
   {Out at}, {Out in}, {Out on}, etc., elliptical phrases, that
    to which out refers as a source, origin, etc., being
    omitted; as, out (of the house and) at the barn; out (of
    the house, road, fields, etc., and) in the woods.
 
       Three fishers went sailing out into the west,
       Out into the west, as the sun went down. --C.
                          Kingsley.
 
   Note: In these lines after out may be understood, "of the
      harbor," "from the shore," "of sight," or some similar
      phrase. The complete construction is seen in the
      saying: "Out of the frying pan into the fire."
 
   {Out from}, a construction similar to {out of} (below). See
    {Of} and {From}.
 
   {Out of}, a phrase which may be considered either as composed
    of an adverb and a preposition, each having its
    appropriate office in the sentence, or as a compound
    preposition. Considered as a preposition, it denotes, with
    verbs of movement or action, from the interior of; beyond
    the limit: from; hence, origin, source, motive, departure,
    separation, loss, etc.; -- opposed to {in} or {into}; also
    with verbs of being, the state of being derived, removed,
    or separated from. Examples may be found in the phrases
    below, and also under Vocabulary words; as, out of breath;
    out of countenance.
 
   {Out of cess}, beyond measure, excessively. --Shak.
 
   {Out of character}, unbecoming; improper.
 
   {Out of conceit with}, not pleased with. See under {Conceit}.
    
 
   {Out of date}, not timely; unfashionable; antiquated.
 
   {Out of door}, {Out of doors}, beyond the doors; from the
    house; not inside a building; in, or into, the open air;
    hence, figuratively, shut out; dismissed. See under
    {Door}, also, {Out-of-door}, {Outdoor}, {Outdoors}, in the
    Vocabulary. "He 's quality, and the question's out of
    door," --Dryden.
 
   {Out of favor}, disliked; under displeasure.
 
   {Out of frame}, not in correct order or condition; irregular;
    disarranged. --Latimer.
 
   {Out of hand}, immediately; without delay or preparation;
    without hesitation or debate; as, to dismiss a suggestion
    out of hand. "Ananias . . . fell down and died out of
    hand." --Latimer.
 
   {Out of harm's way}, beyond the danger limit; in a safe
    place.
 
   {Out of joint}, not in proper connection or adjustment;
    unhinged; disordered. "The time is out of joint." --Shak.
 
   {Out of mind}, not in mind; forgotten; also, beyond the limit
    of memory; as, time out of mind.
 
   {Out of one's head}, beyond commanding one's mental powers;
    in a wandering state mentally; delirious. [Colloq.]
 
   {Out of one's time}, beyond one's period of minority or
    apprenticeship.
 
   {Out of order}, not in proper order; disarranged; in
    confusion.
 
   {Out of place}, not in the usual or proper place; hence, not
    proper or becoming.
 
   {Out of pocket}, in a condition of having expended or lost
    more money than one has received.
 
   {Out of print}, not in market, the edition printed being
    exhausted; -- said of books, pamphlets, etc.
 
   {Out of the question}, beyond the limits or range of
    consideration; impossible to be favorably considered.
 
   {Out of reach}, beyond one's reach; inaccessible.
 
   {Out of season}, not in a proper season or time; untimely;
    inopportune.
 
   {Out of sorts}, wanting certain things; unsatisfied; unwell;
    unhappy; cross. See under {Sort}, n.
 
   {Out of temper}, not in good temper; irritated; angry.
 
   {Out of time}, not in proper time; too soon, or too late.
 
   {Out of time}, not in harmony; discordant; hence, not in an
    agreeing temper; fretful.
 
   {Out of twist}, {Out of winding}, or {Out of wind}, not in
    warped condition; perfectly plain and smooth; -- said of
    surfaces.
 
   {Out of use}, not in use; unfashionable; obsolete.
 
   {Out of the way}.
    (a) On one side; hard to reach or find; secluded.
    (b) Improper; unusual; wrong.
 
   {Out of the woods}, not in a place, or state, of obscurity or
    doubt; free from difficulty or perils; safe. [Colloq.]
 
   {Out to out}, from one extreme limit to another, including
    the whole length, breadth, or thickness; -- applied to
    measurements.
 
   {Out West}, in or towards, the West; specifically, in some
    Western State or Territory. [U. S.]
 
   {To come out}, {To cut out}, {To fall out}, etc. See under
    {Come}, {Cut}, {Fall}, etc.
 
   {To make out} See {to make out} under {make}, v. t. and v.
    i..
 
   {To put out of the way}, to kill; to destroy.
 
   {Week in, week out}. See {Day in, day out} (above).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Out \Out\ (out), n.
   1. One who, or that which, is out; especially, one who is out
    of office; -- generally in the plural.
    [1913 Webster]
 
   2. A place or space outside of something; a nook or corner;
    an angle projecting outward; an open space; -- chiefly
    used in the phrase ins and outs; as, the ins and outs of a
    question. See under {In}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Print.) A word or words omitted by the compositor in
    setting up copy; an omission.
    [1913 Webster]
 
   {To make an out} (Print.),
    (a) to omit something, in setting or correcting type,
      which was in the copy.
    (b) (Baseball) to be put out in one's turn at bat, such as
      to {strike out}, to {ground out}, or to {fly out}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Out \Out\, interj.
   Expressing impatience, anger, a desire to be rid of; -- with
   the force of command; go out; begone; away; off.
   [1913 Webster]
 
      Out, idle words, servants to shallow fools! --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Out upon!} or {Out on!} equivalent to "shame upon!" "away
    with!" as, out upon you!
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Out \Out\, v. t.
   1. To cause to be out; to eject; to expel.
    [1913 Webster]
 
       A king outed from his country.    --Selden.
    [1913 Webster]
 
       The French have been outed of their holds. --Heylin.
    [1913 Webster]
 
   2. To come out with; to make known. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. To make public a secret of (a person); -- used especially
    of publicizing the fact that a person is homosexual; as,
    the gay members were not pleased to be outed by the
    investigator.
    [PJC]
 
       [The play In and Out was] ... inspired by the way
       Tom Hanks clumsily outed his high school drama
       teacher during his Oscar-acceptance speech for his
       performance in "Philadelphia".    --Stephanie
                          Zacharek
    [PJC]
 
   4. To give out; to dispose of; to sell. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Out \Out\, v. i.
   To come or go out; to get out or away; to become public.
   "Truth will out." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outer \Out"er\ (out"[~e]r), a. [Compar. of {Out}.] [AS. [=u]tor,
   compar. of [=u]t, adv., out. See {Out}, {Utter}, a.]
   Being on the outside; external; farthest or farther from the
   interior, from a given station, or from any space or position
   regarded as a center or starting place; -- opposed to
   {inner}; as, the outer wall; the outer court or gate; the
   outer stump in cricket; the outer world.
   [1913 Webster]
 
   {Outer bar}, in England, the body of junior (or utter)
    barristers; -- so called because in court they occupy a
    place beyond the space reserved for Queen's counsel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bowl \Bowl\, v. t. [imp. & p. p. {Bowled}; p. pr. & vb. n.
   {Bowling}.]
   1. To roll, as a bowl or cricket ball.
    [1913 Webster]
 
       Break all the spokes and fellies from her wheel,
       And bowl the round nave down the hill of heaven.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To roll or carry smoothly on, or as on, wheels; as, we
    were bowled rapidly along the road.
    [1913 Webster]
 
   3. To pelt or strike with anything rolled.
    [1913 Webster]
 
       Alas, I had rather be set quick i' the earth,
       And bowled to death with turnips?   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To bowl} (a player) {out}, in cricket, to put out a striker
    by knocking down a bail or a stump in bowling.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 out
   adv 1: away from home; "they went out last night"
   2: moving or appearing to move away from a place, especially one
     that is enclosed or hidden; "the cat came out from under the
     bed";
   3: from one's possession; "he gave out money to the poor"; "gave
     away the tickets" [syn: {away}, {out}]
   adj 1: not allowed to continue to bat or run; "he was tagged out
       at second on a close play"; "he fanned out" [ant:
       {safe(p)}]
   2: being out or having grown cold; "threw his extinct cigarette
     into the stream"; "the fire is out" [syn: {extinct},
     {out(p)}]
   3: not worth considering as a possibility; "a picnic is out
     because of the weather"
   4: out of power; especially having been unsuccessful in an
     election; "now the Democrats are out"
   5: excluded from use or mention; "forbidden fruit"; "in our
     house dancing and playing cards were out"; "a taboo subject"
     [syn: {forbidden}, {out(p)}, {prohibited}, {proscribed},
     {taboo}, {tabu}, {verboten}]
   6: directed outward or serving to direct something outward; "the
     out doorway"; "the out basket"
   7: no longer fashionable; "that style is out these days"
   8: outside or external; "the out surface of a ship's hull"
   9: outer or outlying; "the out islands"
   10: knocked unconscious by a heavy blow [syn: {knocked out(p)},
     {kayoed}, {KO'd}, {out(p)}, {stunned}]
   n 1: (baseball) a failure by a batter or runner to reach a base
      safely in baseball; "you only get 3 outs per inning"
   v 1: to state openly and publicly one's homosexuality; "This
      actor outed last year" [syn: {come out of the closet},
      {out}, {come out}]
   2: reveal (something) about somebody's identity or lifestyle;
     "The gay actor was outed last week"; "Someone outed a CIA
     agent"
   3: be made known; be disclosed or revealed; "The truth will out"
     [syn: {out}, {come out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top