หรือคุณหมายถึง oßie?
Search result for

ossie

(13 entries)
(1.0305 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ossie-, *ossie*
Possible hiragana form: おっしえ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dossier(ดอส'เซียร์) n. เอกสารเรื่องราวเดียวกันที่เก็บรวมกัน,เรื่องเดิม,แผงเอกสาร -pl. dossiers

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
ชื่อแฟ้ม[n. exp.] (cheū faēm) EN: file name   FR: nom du fichier [m] ; titre du dossier [m]
ชื่อแฟ้มข้อมูล[n. exp.] (cheū faēm khømūn) EN: file name   FR: nom du fichier [m] ; titre du dossier [m]
แฟ้ม[n.] (faēm) EN: file ; binder ; dossier   FR: fichier [m] ; dossier [m] ; casier [m]
กักขฬะ[adj.] (kakkhala) EN: rough ; vulgar ; rude   FR: grossier ; abject ; vulgaire
คำหยาบคาย[n.] (kham yāpkhāi) FR: gros mot [m] ; grossièreté [f] ; vulgarité [f] ; paroles grossières [fpl]
ขี้จาบ[adj.] (khījāp) EN: rude ; impolite; uncivil ; curt   FR: grossier ; impoli ; vulgaire ; brusque
เลา ๆ[adv.] (lao-lao) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline   FR: approximativement ; grossièrement
ลวก[adj.] (lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough   FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ลวก[adv.] (lūak) EN: carelessly ; roughly ; casually   FR: négligemment ; grossièrement

Japanese-English: EDICT Dictionary
一件書類[いっけんしょるい, ikkenshorui] (n) all the papers (documents) relating to a case; dossier [Add to Longdo]
身上調書[しんじょうちょうしょ, shinjouchousho] (n) personal information form; dossier on an individual [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top