Search result for

oren

(58 entries)
(0.1371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oren-, *oren*
Possible hiragana form: おれん
English-Thai: Longdo Dictionary
forensics(adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disorentationความจำสับสน
forename(ฟอร์'เนม) n. ชื่อตัว (first-name)
forenamed(ฟอร์'เนมดฺ) adj. ซึ่งตั้งชื่อมาก่อน,ซึ่งได้กล่าวมาแล้ว
forenoon(ฟอร์'นูน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ระยะเวลาตั้งแต่ตะวันขึ้นจนถึงเที่ยง,ก่อนเที่ยง
forensic(ฟอเรน'ซิค) adj. (เกี่ยวกับ) กฎหมาย,ศาลยุติธรรม,การเล่นสำนวนโวหาร, See also: forensics n. วิชาเกี่ยวกับศิลปะแห่งการพูดหรือเขียนเพื่อจูงใจคน forensicality n. forensicsally adv.
forensic medicinen. นิติเวชศาสตร์., Syn. medical jurisprudence

English-Thai: Nontri Dictionary
forenoon(n) เวลาก่อนเที่ยง
forensic(adj) ทางวาทศิลป์,ทางกฎหมาย,เกี่ยวกับการเล่นสำนวนโวหาร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's Griffin Oren. You know him?นี่คือ กริฟฟิน โอเรน / คุณรู้จักเขาหรอ Safe and Sound (2008)
I need to see mr. Oren right away. He's not available.ผมต้องการพบคุณโอเรนเดี๋ยวนี้/ เขาไม่ว่างค่ะ Safe and Sound (2008)
And only Oren's fingerprint will open it.และต้องเป็นลายนิ้วมือของ Oren เท่านั้นที่จะเปิดได้ Safe and Sound (2008)
Then we need to get you into Oren's office for an hourแล้วเราต้องทำให้นายได้เข้าไปในออฟฟิศของโอเรนเป็นเวลา 1 ชม Safe and Sound (2008)
That not one of Oren's co-workers is gonna hearเพื่อนร่วมงานของโอเรนจะไม่มาได้ยิน Safe and Sound (2008)
And now Griffin Oren just saidและตอนนี้ กริฟฟิน โอเรน เพิ่งบอกว่า Safe and Sound (2008)
Oren tried to kill me yesterday.เมื่อวานนี้ โอเรนพยายามฆ่าชั้น VS. (2009)
Mr. Oren is waiting in his limousine.คุณโอเร็นกำลังรออยู่ในรถรีมูซีนของเขา The Mother Lode (2009)
Oren.โอเรน The Mother Lode (2009)
Nicole's ex-husband-- Orenthal Jamales Simpson;สามีเก่าของนิโคล โอเรนทัล จามอลส์ ซิมป์สัน Open House (2011)
Oren.ออเรน Æon Flux (2005)
I'm getting worried about you, Oren These ... you've taken *.ฉันเริ่มเป็นกังวลเกี่ยวกับแก ออเรน ไอ้ที่แกทำนี่... Æon Flux (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn   
เช้า[n.] (chāo) EN: morning ; forenoon   FR: matin [m]
ฟิออเรนติน่า[TM] (Fiørēntinā) EN: Fiorentina   FR: Fiorentina [f] ; ACF Fiorentina [f]
ฟลอเรนซ์[n. prop.] (Flørēns) FR: Florence [f]
ก่อนเที่ยง [X] (køn thīeng) EN: ante meridian ; a.m. ; forenoon   FR: avant-midi
นิติเวชศาสตร์ [n. exp.] (nitiwētchasāt) EN: forensic medicine   FR: médecine légale [f]
นิติวิทยาศาสตร์[n. exp.] (nitiwitthayāsāt) EN: forensic science   
เป็นต้นไป[adv.] (pen ton pai) EN: from now on ; henceforth ; hereafter ; henceforward   FR: à partir de maintenant ; dorénavant ; désormais
รุ่งเช้า[n. exp.] (rung chāo) EN: morning ; forenoon ; dawn ; daybreak ; sunrise ; sun-up ; daylight ; morn   
ตั้งแต่นี้ไป[adv.] (tangtaē nī pai) EN: henceforth ; henceforward ; from now (/then) on ; from this time on ; in the days to come ; in future   FR: dès lors ; désormais ; dorénavant ; à partir de maintenant ; à compter de ce jour

CMU English Pronouncing Dictionary
OREN    AO1 R AH0 N
ORENS    AO1 R AH0 N Z
ORENDA    AO0 R EH1 N D AH0
ORENTHAL    AO1 R AH0 N TH AA2 L
ORENDORFF    AO1 R AH0 N D AO0 R F
ORENSTEIN    AO1 R AH0 N S T AY0 N
ORENSTEIN    AO1 R AH0 N S T IY0 N

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
orange[おれんじじゅーす, orenjijusu] (n ) ส้ม

German-Thai: Longdo Dictionary
gehören(vi) |gehörte, hat gehört| เป็นของ.. เช่น Wem gehört der Rucksack? ใครเป็นเจ้าของกระเป๋าเป้ใบนี้
hören(vt) |hörte, hat gehört| ฟัง, ได้ยิน เช่น Musik hören ฟังเพลง
schwören(vi vt) |schwor, hat geschworen| สาบานต่อหน้าศาลว่าที่พูดมาเป็นความจริง
sich verhören(vt) |verhörte sich, hat sich verhört| ฟังผิด เช่น Sagtest du 'Autobahn' oder habe ich mich verhört? เธอพูดว่าออโต้บาน หรือว่าฉันฟังผิดนะ
zerstören(vt) |zerstörte, hat zerstört| ทำลาย, ทำให้เสียหายพินาศ เช่น Der zweite Weltkrieg hat Deutschland total zerstört. สงครามโลกครั้งที่สองได้ทำความเสียหายแก่ประเทศเยอรมนีเป็นอย่างมาก

Japanese-English: EDICT Dictionary
おれんち[, orenchi] (n) (male) (from おれのうち) my house [Add to Longdo]
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]
これにより[, koreniyori] (exp) herewith; from this [Add to Longdo]
ご連絡申し上げます[ごれんらくもうしあげます, gorenrakumoushiagemasu] (exp) I am writing ....; we are contacting ... [Add to Longdo]
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
それならそうと[, sorenarasouto] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
それならそれで[, sorenarasorede] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
それにしても[, sorenishitemo] (exp) nevertheless; at any rate; even so; (P) [Add to Longdo]
それにも拘わらず;其れにもかかわらず;其れにも拘わらず[それにもかかわらず, sorenimokakawarazu] (conj) (uk) (See にも拘わらず) nonetheless; nevertheless [Add to Longdo]
それに加えて[それにくわえて, sorenikuwaete] (exp) in addition to this [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サウンドレンジ[さうんどれんじ, saundorenji] sound range [Add to Longdo]
バイオレンスゲーム[ばいおれんすげーむ, baiorensuge-mu] violent (computer, video) game [Add to Longdo]
ミッドレンジ[みっどれんじ, middorenji] midrange [Add to Longdo]
連結処理の連鎖[れんけつしょりのれんさ, renketsushorinorensa] chain of link processes [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top