Search result for

opa

(109 entries)
(0.0765 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opa-, *opa*. Possible hiragana form: おぱ
English-Thai: Longdo Dictionary
shopaholic(n) คนที่ชอบซื้อของมากจนหยุดไม่ได้
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
counterpropaganda(n ) การต่อต้านการชวนเชื่อ เช่น He has participated in planning for the Soviet campaign of counterpropaganda and agitation., S. counter-propaganda

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
opah[โอพะ] (n) (สัตว์) ปลาโอปาห์ (มีในมหาสมุทรแอตแลนติก เนื้อแดง มีมันมาก)
opaqueness[โอะเพค-เน็ซ] (n ) ขุ่น, ทึบ, มัว, ไม่ใส, อับแสง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opal    [N] โอปอล
opaque    [ADJ] มัว, See also: ไม่ใส, ขุ่น, ทึบแสง, Syn. dim, cloudy, murky, Ant. transparent, translucent
opaque    [ADJ] คลุมเครือ, See also: ซึ่งเข้าใจยาก, Syn. obscure, Ant. clear, lucid
opacity    [N] สภาพที่คลุมเครือ, See also: สภาพที่ไม่ชัดเจน, Syn. opaqueness, Ant. transparency
opacity    [N] ความทึบ, See also: การขุ่นมัว, Syn. cloudness, darkness
opacity    [N] ความคลุมเครือ, See also: ความไม่ชัดเจน, Syn. obscurity
opaline    [ADJ] ที่มีสีน้ำนมแวววาว, Syn. opalescent
opalesce    [VI] เป็นสีน้ำนม
opalescent    [ADJ] มีแสงสะท้อนเหมือนโอปอล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
opacificationการทำให้ทึบแสง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
opacity๑. ภาวะทึบแสง๒. จุดทึบแสง, บริเวณทึบแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
opacityสภาพทึบแสง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
opalโอพอล, โอปอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
opalescentเหลือบมัว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
opalized wood; agatized wood; petrified wood; silicified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
opaqueทึบแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
opaqueทึบแสง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
opaque areaพื้นที่ทึบแสง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
opaque materialวัสดุฝ้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Opacusโอเพคัส (op) [อุตุนิยมวิทยา]
Opal โอปอ
แหล่ง - ดินเบา (Diatomite) เป็นโอปอชนิดหนึ่งที่พบหลายแห่ง ในจังหวัดลำปาง โอปอธรรมดาพบที่ลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ไม้เนื้อโอปอพบที่จังหวัดนครราชสีมา เกิดในแหล่งแร่ฟลูออไรต์ที่บ้านปาง จังหวัดลำพูน ประโยชน์ - ใช้ในลักษณะเป็นแร่รัตนชาติ สำหรับดินเบา ใช้ทำเป็นผงขัด ผงกรอง ใช้ทำฉนวนไฟฟ้า และใช้เติมลงไปในสารใด ๆ เพื่อเพิ่มน้ำหนัก [สิ่งแวดล้อม]
opaque objectวัตถุทึบแสง, วัตถุที่ไม่ให้แสงทะลุผ่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opacity(โอแพส'ซิที) n. ความทึบ,ความขุ่นมัว,สิ่งทึบแสงหรือขุ่นมัว,ความเข้าใจยาก,ความมีปัญญาทึบ, Syn. density
opal(โอ'เพิล) n. มุกดา,พลอยสีเหลือบเหลือง
opalescent(โอพะเลส'เซินทฺ) adj. เป็นสีน้ำนม,เป็นสีเงินยวง., See also: opaleacence n.
opaline(โอ'พะลิน,ไลน์) adj. คล้าย opal
opaque(โอ'เพค) adj. ทึบ,อับแสง,ไม่โปร่งแสง,ไม่โปร่งใส,มืด,คลุมเครือ,เข้าใจยาก,โง่,ทึ่ม,ไม่ฉลาด. n. สิ่งที่ทึมแสง,สีทาฟิลม์ให้ทึมแสง, Syn. impervious,stupid
acropathyโรคของส่วนปลายโครงกระดูก
aeropause(แอ' โรพอส) n. บริเวณบรรยากาศของโลกที่เบาบางเกินไปที่เครื่องบินจะทำงานได้
allopath(แอล' โลพาธ) n. ผู้ที่เชื่อหรือปฏิบัติ allopathy, Syn. allopathist
allopathy(อะลอพ' พะธี) n. วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามหรือเข้ากันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา. -allopathic adj.
aminoacidopathyโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการย่อยของเอนไซม์ใน metabolic pathway ชองกรดอมิโนแอซิด

English-Thai: Nontri Dictionary
opal(n) พลอยโอปอ
opaque(adj) อับแสง,ทึบแสง,ขุ่น,มัว
cyclopaedia(n) สารานุกรม
encyclopaedia(n) สารานุกรม
encyclopaedic(adj) เกี่ยวกับสารานุกรม
episcopal(adj) เกี่ยวกับบาทหลวง,ปกครองโดยบาทหลวง
jeopardize(vt) เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย,เป็นอันตรายต่อ
jeopardy(n) อันตราย,การเสี่ยงอันตราย,การเสี่ยงภัย
leopard(n) เสือดาว
osteopath(n) หมอนวด,หมอจับเส้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาถั่ว    [N] eye affected by cataract, See also: opaque spot on the cornea, Ant. ตาดี, Example: เขามีตาถั่วทั้งสองข้างทำให้มองอะไรไม่เห็น, Thai definition: ตาที่มีจุดขาวมัวๆ อยู่กลางตาดำ ทำให้มองไม่ค่อยเห็น
ทึบแสง    [V] opaque, See also: dim
ทึบ    [ADJ] opaque (of glass, liquid, etc.), See also: cellophane (paper), Syn. ทึบแสง, Ant. โปร่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊ด คาราบาว [n. prop.] (Aēt Khārābāo) EN: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)   FR: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm   FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize   FR: mettre en péril
อนุภาคนาโน[n.] (anuphāk nānō) EN: nanoparticles   FR: nanoparticule [f] ; microparticule [f]
อับแสง[adj.] (apsaēng) FR: opaque
บุษย์น้ำทอง[n.] (butnāmthøng) EN: topaz   
บุษราคัม[n.] (butsarākham) EN: topaz   FR: topaze [m]
กมลสันดานแก้ยาก[xp] (kamonsandān kaē yāk) EN: it's difficult to change one's natural character ; a leopard can't change its spots   
การโฆษณา[n.] (kān khōtsanā = kān khōsanā) EN: publicity ; advertisement ; advertising   FR: publicité [f] ; propagande [f]
การโฆษณาชวนเชื่อ[n.] (kān khōtsanā chuan cheūa) EN: propaganda   FR: propagande [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OPAL    OW1 P AH0 L
OPAX    OW1 P AE2 K S
OPAL'S    OW1 P AH0 L Z
OPALKA    AH0 P AA1 L K AH0
OPAQUE    OW0 P EY1 K
OPACITY    OW0 P AE1 S AH0 T IY0
OPALINA    OW0 P AA0 L IY1 N AH0
OPALINE    OW1 P AH0 L IY2 N
OPALINES    OW1 P AH0 L IY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opal    (n) (ou1 p l)
opals    (n) (ou1 p l z)
opaque    (j) (ou1 p ei1 k)
opacity    (n) (ou1 p a1 s i t ii)
opaquely    (a) (ou1 p ei1 k l ii)
opalescent    (j) (ou2 p @ l e1 s n t)
opaqueness    (n) (ou1 p ei1 k n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Opa(n) |der, pl. Opas| ปู่ หรือ ตา (ใช้เรียกสั้นๆ แบบกันเอง)
Europa(n) |das| ทวีปยุโรป
europäisch(Adj. Adv.) เกี่ยวกับยุโรป เช่น europäische Kultur วัฒนธรรมแบบยุโรป

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Opa {m}granddad; grandpa [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
copain(n) |m, f copine| แฟน, คู่รัก

Japanese-English: EDICT Dictionary
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
くつくつ法師(ateji)[くつくつぼうし, kutsukutsuboushi] (n) (obsc) (See つくつく法師) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
たこつぼ型心筋症[たこつぼがたしんきんしょう, takotsubogatashinkinshou] (n) (See たこつぼ心筋症) takotsubo cardiomyopathy [Add to Longdo]
たこつぼ心筋症[たこつぼしんきんしょう, takotsuboshinkinshou] (n) (See たこつぼ型心筋症) takotsubo cardiomyopathy [Add to Longdo]
つくつく法師(ateji)[つくつくぼうし;ツクツクボウシ, tsukutsukuboushi ; tsukutsukuboushi] (n) (uk) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
ろ波器;濾波器[ろぱき, ropaki] (n) filter; wave filter [Add to Longdo]
アーモンドパウダー[, a-mondopauda-] (n) almond powder [Add to Longdo]
アイスポッテッドパファー;テトラオドン・レイウルス[, aisupotteddopafa-; tetoraodon . reiurusu] (n) Tetraodon leiurus (species of pufferfish) [Add to Longdo]
アイソパイア[, aisopaia] (n) isopyre [Add to Longdo]
アイソパラメトリック[, aisoparametorikku] (adj-f) isoparametric [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不透明[bù tòu míng, ㄅㄨˋ ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, ] opaque [Add to Longdo]
欧泊[ōu bó, ㄡ ㄅㄛˊ, / ] opal (Sanskrit: upala) [Add to Longdo]
涅白[niè bái, ㄋㄧㄝˋ ㄅㄞˊ, / ] opaque white [Add to Longdo]
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, ] opaque; white quartz [Add to Longdo]
蛋白石[dàn bái shí, ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ ㄕˊ, ] opal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password [Add to Longdo]
グリッドパターン[ぐりっどぱたーん, guriddopata-n] grid pattern [Add to Longdo]
コマンドパラメータ[こまんどぱらめーた, komandoparame-ta] command parameter [Add to Longdo]
サードパーティー[さーどぱーていー, sa-dopa-tei-] third party [Add to Longdo]
ソフトパッチ[そふとぱっち, sofutopacchi] soft patch (vs) [Add to Longdo]
ネームドパイプ[ねーむどぱいぷ, ne-mudopaipu] named pipe [Add to Longdo]
ハードパッチ[はーどぱっち, ha-dopacchi] hard patch [Add to Longdo]
バンドパスフィルタ[ばんどぱすふぃるた, bandopasufiruta] Band-Pass Filter [Add to Longdo]
ヒューレットパッカード[ひゅーれっとぱっかーど, hyu-rettopakka-do] HP, Hewlett Packard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OPA
     Open Publishing Architecture
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 opa [opa]
   grandfather
   granddad
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Opa [oːpa] (n) , s.(m )
   gaffer; grandfather
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top