ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overproduction

OW1 V ER0 P R AH0 D AH1 K SH AH0 N   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overproduction-, *overproduction*
English-Thai: Nontri Dictionary
overproduction(n) การผลิตมากเกินต้องการ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overproductionอุปทานล้นตลาด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overproductionThe price of cabbage fell because of overproduction.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การผลิตมากเกินไป[n. exp.] (kān phalit māk koēnpai) EN: overproduction   

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERPRODUCTION    OW1 V ER0 P R AH0 D AH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overproduction    (n) ˌouvəprədˈʌkʃən (ou2 v @ p r @ d uh1 k sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überproduktion {f} | Überproduktionen {pl}overproduction | overproductions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
過剰生産[かじょうせいさん, kajouseisan] (n) overproduction [Add to Longdo]
生産過剰[せいさんかじょう, seisankajou] (n) overproduction [Add to Longdo]
乱作;濫作[らんさく, ransaku] (n,vs) overproduction [Add to Longdo]
濫造;乱造[らんぞう, ranzou] (n,vs) overproduction; careless manufacture; churning out (substandard goods) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overproduction \O"ver*pro*duc"tion\, n.
   Excessive production; supply beyond the demand. --J. S. Mill.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overproduction
   n 1: too much production or more than expected [syn:
      {overproduction}, {overrun}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top