Search result for

outputs

(304 entries)
(0.1345 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outputs-, *outputs*, output
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา outputs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *outputs*)
English-Thai: Longdo Dictionary
output VAT(n) ภาษีขาย เช่น Businesses charge VAT on their sales. This is known as output VAT and the sales are referred to as outputs.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
output[N] ปริมาณของสิ่งที่ผลิตได้, See also: ผลผลิต
output[N] ข้อมูลที่ได้จากคอมพิวเตอร์, Ant. input
output[N] ผลผลิต, See also: ผลิตผล, ผลิตภัณฑ์, Syn. production, yield
output[VT] แสดงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ออกมาทางหน้าจอหรือเครื่องพิมพ์, Ant. input

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cardiac outputอัตราการไหลของเลือดออกจากหัวใจ โดยในผู้ใหญ่ประมาณ 5-6 ลิตร/นาที ขณะออกกำลังกายเพิ่มได้เป็น 20 -40 ลิตร/นาที
computer output on microfไมโครฟิล์มจากคอมพิวเตอร์ใช้ตัวย่อว่า COM (อ่านว่า ซีโอเอ็ม) หมายถึง เทคโนโลยีในการนำข้อมูลจากเอกสารหรือผลที่คอมพิวเตอร์ประมวลได้ไปเก็บไว้ในไมโครฟิล์ม แล้วสามารถส่งสัญญาณออกมาให้อ่านได้ทางจอภาพ ในการบันทึกเก็บลงในไมโครฟิล์มนั้น จะต้องทำผ่านเลนส์ ซึ่งจะย่อส่วนลงประมาณ 24 หรือ 48 เท่า ฟิล์มหนึ่งกรอบจะสามารถเก็บข้อมูลได้เต็มหน้าจอภาพ แล้วก็จะเลื่อนต่อไปอีกหนึ่งกรอบ การบันทึกจะสามารถทำด้วยความเร็วอย่างน้อย 120,000 ตัวอักษรต่อวินาที
output(เอาทฺ'พุท) n. ผลิตผล,การผลิต,ปริมาณหรือจำนวนที่ผลิตได้,ข้อมูลที่ส่งออกมา
output bufferบัฟเฟอร์ส่งออกในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด อันที่จริง บัฟเฟอร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
output dataข้อมูลออกหมายถึงข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลให้เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะส่งออกไปทางจอภาพ เครื่องพิมพ์ พล็อตเตอร์ หรืออุปกรณ์ส่งออกอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยขับจานบันทึก
output deviceอุปกรณ์ส่งออกอุปกรณ์แสดงผลหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำ หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล การแสดงนั้นอาจแสดงผ่านทางอุปกรณ์ได้หลายชนิด เป็นต้นว่า จอภาพ เครื่องพิมพ์ พล็อตเตอร์ รวมทั้งหน่วยขับจานบันทึก ดู input device เปรียบเทียบ
output mediaสื่อแสดงผลเมื่อคอมพิวเตอร์ประมวลผลให้ตามคำสั่งแล้ว ก็จะส่งผลให้เราทราบผ่านทางหน่วยแสดงผล (output unit) ซึ่งมีตัวกลางหรือสื่อหลายชนิดที่นิยมใช้กันแพร่หลาย คือ 1. บัตร (card) 2. แถบบันทึก (magnetic tape) 3. กระดาษพิมพ์ (continuous form) 4. จานบันทึก (disk) ฯลฯดู input media เปรียบเทียบ
output unitหน่วยส่งออกหมายถึง องค์ประกอบส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ เราถือว่า คอมพิวเตอร์นั้นมีองค์ประกอบด้วยกัน 3 ส่วน คือ หน่วยรับข้อมูล (input unit) หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) และหน่วยแสดงผล (output unit) ซึ่งมีอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น จอภาพ, พล็อตเตอร์, เครื่องพิมพ์ ฯลฯดู input unit เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
output(n) ผลลัพธ์,สิ่งที่ทำขึ้น,ผลิตผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stroke outputปริมาตรเลือดส่งออกจากหัวใจต่อครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
output๑. ส่งออก, นำออก๒. (สิ่ง)ออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
output(ปริมาตร)ส่งออก, (ปริมาตร)ถ่ายออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
output-ออกใช้ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
outputส่งออก, นำออก, (สิ่ง) ออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
outputปริมาณออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
output๑. ส่งออก, นำออก๒. (สิ่ง)ออก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
output bufferบัฟเฟอร์ส่งออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
output bufferบัฟเฟอร์ส่งออก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
output dataข้อมูลออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
output deviceอุปกรณ์ส่งออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
output sectionส่วนนำออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
output unitหน่วยส่งออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
output, cardiacปริมาตรเลือดส่งออกจากหัวใจต่อนาที [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
output, strokeปริมาตรเลือดส่งออกจากหัวใจต่อครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
output, urinaryปริมาตรปัสสาวะถ่ายออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acoustic output(สัญญาณ)เสียงออก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cardiac outputปริมาตรเลือดส่งออกจากหัวใจต่อนาที [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
COM (computer output on microfilm)ซีโอเอ็ม, คอม (ไมโครฟิล์มจากคอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer output on microfilm (COM)ไมโครฟิล์มจากคอมพิวเตอร์ (ซีโอเอ็ม, คอม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
energy outputพลังงานออกใช้ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
input/output portช่องทางเข้า/ออก [มีความหมายเหมือนกับ port ๑] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
input/output unitหน่วยรับเข้า/ส่งออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
input-output deviceอุปกรณ์รับเข้าและส่งออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
input/output (I/O)รับเข้า/ส่งออก, อินพุต/เอาต์พุต (ไอ/โอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
input/output bufferบัฟเฟอร์รับเข้า/ส่งออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
input/output bufferบัฟเฟอร์รับเข้า/ส่งออก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
input/output channelช่องรับเข้า/ส่งออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
input/output deviceอุปกรณ์รับเข้า/ส่งออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
input/output instructionคำสั่งรับเข้า/ส่งออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
input/output interruptการขัดจังหวะเพื่อรับเข้า/ส่งออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
input/output portช่องทางเข้า/ออก [มีความหมายเหมือนกับ port ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
I/O (input/output)ไอ/โอ (รับเข้า/ส่งออก, อินพุต/เอาต์พุต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
urinary outputปริมาตรปัสสาวะถ่ายออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capital-output raionอัตราส่วนทุนต่อผลผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Input output tableตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Input/output systemระบบรับเข้า/ส่งออก [คอมพิวเตอร์]
Output ส่งออก เอาต์พุต ผลลัพธ์ [คอมพิวเตอร์]
Computer input-output equipmentอุปกรณ์รับเข้า-ส่งออกของคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Input-output analysisการวิเคราะห์ปัจจัยผลผลิต [TU Subject Heading]
Input-output tablesตารางปัจจัยผลผลิต [TU Subject Heading]
Output taxภาษีขาย [การบัญชี]
Productive output method [การบัญชี]
Cardiac Outputจำนวนเลือดที่ปั้มออกจากหัวใจ,ปริมาณเลือดที่ถูกบีบออกจากหัวใจ,หัวใจสูบฉีดเลือด,ปริมาตรเลือดจากหัวใจ,ปริมาตรเลือดที่หัวใจส่งออกต่อนาที,ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ,จำนวนโลหิตที่หัวใจต้องบีบออกในระยะเวลาหนึ่ง,ปริมาณโลหิตที่ไหลออกมาจากหัวใจ,คาดิแอคเอาท์พุท,จำนวนเลือดที่ส่งออกจากหัวใจต่อนาที,เลือดที่หัวใจฉีดออก,การสูบฉีดของหัวใจ,เลือดที่ถูกขับออกมาจากหัวใจแต่ละครั้งของการบีบต,เลือดที่จะออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย,คาร์ดิแอคเอาพุท,ปริมาตรของโลหิตที่สูบฉีดออกจากหัวใจในหนึ่งนาที,ปริมาณเลือดที่หัวใจส่งออก,ปริมาณเลือดที่ถูกสูบฉีดออกจากหัวใจ [การแพทย์]
Cardiac Output States, Highหัวใจฉีดโลหิตมาก [การแพทย์]
Circuit, Outputวงจรส่งออก [การแพทย์]
Control, Outputการควบคุมการรายงานผลการวิเคราะห์ [การแพทย์]
Driver, Outputวงจรส่งออก [การแพทย์]
Energy Outputพลังงานแสงที่ออกจากหลอดไฟ [การแพทย์]
BIOS (Basic Input Output System)ไบออส, ไบออสทำหน้าที่เก็บข้อมูล โปรแกรมและคำสั่งพื้นฐานที่สำคัญในการเริ่มต้นกระบวนการบูตของเครื่องคอมพิวเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
outputผลผลิต, ผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน หรือวิธีการ ที่ได้มาหรือเกิดจากกระบวนการเทคโนโลยี ซึ่งสามารถตอบสนองต่อตัวป้อนในระบบเทคโนโลยี และสามารถนำไปแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glucose Output, Basalการปล่อยกลูโคสจากตับ [การแพทย์]
Glucose Output, Hepaticกลูโคสที่ทำมาจากตับ [การแพทย์]
Intake and Outputได้รับและขับถ่าย [การแพทย์]
Maximum Outputเพิ่มเร็วมากและระดับสูงมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're reading fluctuations in the output from the Core--เรากำลังอ่านค่าผันแปร ในข้อมูลคอมพิวเตอร์จากแกน... Air: Part 1 (2009)
I am reading significantly higher output and your vitals all look promising.ทับทรวงใหม่แจ่มมาก พลังสูง สัญญาณชีพจรปกติ Iron Man 2 (2010)
I've asked them to output each source to a different monitor.ของกล้องแต่ละตัวออกจากกัน White Tulip (2010)
Your cardiac output is starving your heart and brain of valuable oxygen.หัวใจแกกำลัง หิวโหย เลือด หัวใจและสมองของแก ต้องการออกซิเจนด่วน Revelation Zero: Part 1 (2010)
It's our output. We're off.ปริมาณยาที่เราผลิตได้ ยอดเราลดลง Fly (2010)
With the output of both capacitors in play,ถ้าไม่นับตัวเก็บประจุที่กำลังใช้งานอยู่ Awakening (2010)
But I was so excited that when I looked at the output,ผมคิดว่า "โอ้ฉันสงสัยว่าใด ๆ ของการสังเกตอื่น ๆ ของเรา Are We Alone? (2010)
It will be a whole suit. See, these sensors measure your energy output.มันจะเป็นชุดเต็มตัวของมัน ตัวเซ็นเซอร์จะวัดพลังงานที่ส่งออกมา X-Men: First Class (2011)
Turn the nuclear reactor to 100% output and make sure I'm not disturbed.เปิดเครื่องปฏิกรนิวเคลียร์ไปที่ 100% และที่สำคัญอย่าให้ใครมารบกวนเด็ดขาด X-Men: First Class (2011)
Whatever we did, we'd clip a sample of the source material to label and keep next to the output.ที่เราทำคือเราแนบตัวอย่างของสารตั้งต้น เพื่อระบุและเก็บไว้ใกล้ๆกับผลที่ได้ Sense Memory (2011)
(Chase) Low cardiac output can cause both.(เชส) ปริมาณเลือดออกจากหัวใจลดลง ทำให้เกิดได้ทั้งสองอย่าง Last Temptation (2011)
Low cardiac output.เลือดออกจากหัวใจลดลง Last Temptation (2011)
Increase the output by 60%%% and see to it our other facilities do the same.เพิ่มผลลัพธ์อีก60เปอร์เซนต์ แล้วบอกฐานที่อื่นของเราให้ทำเหมือนกัน Captain America: The First Avenger (2011)
Pick faster! The horse's output is already decreasing.รีบๆเก็บเข้าเถอะ Episode #1.1 (2011)
Are you using input or output?คุณเสียบช่องเข้าหรือช่องออก Tarantella (2012)
It's a 3.8-litre V8, but it has the highest specific output, that is, of all the engines here, it produces the most BHP per litre, because it's been intelligently designed by engineers in Woking,แต่ว่าให้ผลทางด้านแรงที่ออกมา สูงที่สุดในเครื่องยนต์ทั้งสาม สามารถผลิตแรงม้าต่อลิตรได้มากที่สุด เพราะการออกแบบที่ฉลาด จากบรรดาวิศวกรในเมืองโวกิ้ง (ใกล้ๆลอนดอน) Episode #18.1 (2012)
Negligible rad output.มีการแผ่ออกมาเล็กน้อย The New World (2012)
Increase output to capacity.เพิ่มพลังสูงสุด The Avengers (2012)
Are you reading any output from the object?คุณจับสัญญาณจากวัตถุได้ไหม Oblivion (2013)
The numbers I gave you on potato output... are exaggerated.ข้อมูลที่ฉันให้กับคุณ ทุกอย่างทั้งหมด ล้วนแต่กล่าวเกินจริง The Interview (2014)
Now, combine that with the output of all the other volcanic activity on the planet.ทุกภูเขาไฟกิจกรรมอื่น ๆ ในโลก The World Set Free (2014)
We've been monitoring the sun very closely for decades and the solar energy output hasn't changed.เราได้รับการตรวจสอบดวงอาทิตย์ อย่างใกล้ชิดมานานหลายทศวรรษ และการส่งออกพลังงานแสง อาทิตย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลง The World Set Free (2014)
That's exactly what we expect from greenhouse warming but the opposite of what increased solar output would cause.นั่นคือสิ่งที่เราคาด หวังจากภาวะเรือนกระจก แต่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เพิ่มขึ้น การส่งออกพลังงานแสงอาทิตย์ จะทำให้เกิด The World Set Free (2014)
This kind of supernova always has the same maximum power output, about five billion times brighter than our Sun.ชนิดของซูเปอร์โนวานี้ มักจะมีกำลังไฟฟ้าสูงสุดเดียวกัน ประมาณห้าพันล้านครั้ง สว่างกว่าดวงอาทิตย์ของเรา Unafraid of the Dark (2014)
These are screenshots of the output with timestamps.นี่เป็นภาพที่ออกมา พร้อมวันที่กำกับ Suicidal Tendencies (2015)
Tachyon output has passed acceptable tolerance range.คำเตือน! Tachyon output เกินช่วง ที่ต้านทานได้แล้ว The Sound and the Fury (2015)
I just got to reconfigure the VHF output into a multiphasic sweep.ฉันเพียงแค่กำหนดค่าเอาท์พุท ฟี เอชเอฟ เข้าไปกวาด Star Trek Beyond (2016)
There is no output.ไม่มีชีพจร Life (2017)
Okay, output. Yeah.ชีพจรมาแล้ว Life (2017)
For Welfare, taxes, to the landowner who's upset with our output.เพื่อจัดการ สวัสดิการ ภาษี กับเจ้าของที่ๆคอยไล่ที่ Wild Reeds (1994)
We've lost response. What's happened to the EEG output?ไม่มีการตอบสนอง เกิดอะไรขึ้นกับการส่งสัญญาณ EEG ? Ghost in the Shell (1995)
Visual sensors are back on line. - And its body functions? - Output is normal.ระบบการมองเห็นกลับมาแล้ว, ระบบร่างกายปกติ Ghost in the Shell (1995)
Solar output is normal.แสดงอาทิตย์ก็ปกติดี The Day After Tomorrow (2004)
The guitars are set per song with their output levels.กีตาร์พวกนี้เซ็ทไว้สำหรับแต่ละเพลง สำหรับระดับความแรงของสัญญาณ It Might Get Loud (2008)
Your urine output is up to 25 cc's per hour.ปัสสาวะของคุณเพิ่มเป็น 25 ซีซีต่อ ชม. There's No 'I' in Team (2008)
Who's gonna care about my urine output now?ตอนนี้ใครจะมาสนใจปัสสาวะของชั้น There's No 'I' in Team (2008)
It's the difference between the output of the generator signals. See?Man misst die Differenz des Outputs... vom äußeren und inneren Generatorkreis. Blue Thunder (1983)
We did some computer runs in the lab and figured if we could harness the energy output from the male members of the Sheen family we could put the state of Illinois on Pluto.Wir machten Computerberechnungen im Labor, und fanden raus, dass wir, wenn wir den Output der... Männer der Sheen-Familie nutzen, wir Illinois auf den Pluto schießen könnten. My Stepmother Is an Alien (1988)
Ready, Commander. I'll be rotating the output of the auxiliary reactors but it should still give us the power we need.Lasse Reaktor-Output rotieren, sollte nötige Energie liefern. Final Mission (1990)
What is the strength of the ship's deflector shields at maximum output?Wie ist die Feldstärke der Schilde bei Maximum-OutputData's Day (1991)
Patch the neural output through to that station.Neurale Outputs zur Station durchschalten. The Game (1991)
Defensive-shield output is 4.3 kilojoules.Output des Defensivschilds beträgt 4,3 Kilojoule. Conundrum (1992)
When Timothy remembered similar procedures on his ship, I analysed shield output to wavefront amplification and discovered a correlation.Als Timothy die Lage wiedererkannte, analysierte ich den Schildoutput in Relation zur Wellenintensität. Hero Worship (1992)
What kind of output is it capable of?Wie hoch ist der größtmögliche Energie-OutputThe Masterpiece Society (1992)
If we can boost the out...Wenn wir das Output-Feld... Liaisons (1993)
Captain, energy output of the object is decreasing.Captain, der Energie-Output des Objekts verringert sich. Emergence (1994)
Our velocity doesn't correspond to impulse reactor output. We're moving much faster than we ought to be.Unsere Geschwindigkeit stimmt nicht mit dem lmpulsreaktoroutput überein. Elogium (1995)
The graph is recording its output.Der Graph zeigt den Output731 (1995)
Maximum resolution. shields at nominal output.Schilde bei Nominal-OutputThe Swarm (1996)
Engine output at maximum.Antriebsoutput auf Maximum. Threshold (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outputDespite a shortage of steel, industrial output has increased by five percent.
outputGlobal agricultural output was expanding.
outputGross national product is a nation's total output of goods and services as measured in monetary value.
outputGross national product is a nation's total output of goods and services during a given period of time as measured in monetary value.
outputIn our interpretation, the output data in Table 2 is an acceptable variation of that in Table 1.
outputI think it might be of use if you could add how to output the diphthongs (with small ya yu yo) and geminate consonants (with small tsu).
outputIt is unclear in Patterson's experiment whether the output objects fully correspond to the designed models.
outputLast year's output of coal fell short of the standard.
outputShe investigated the company's output record carefully.
outputSteel output set a record for two consecutive years.
outputThanks to the innovation, the maximum output of the factory has doubled.
outputThe output is way below last year's level.
outputThe output of E->J translation software can be improved greatly by the way the user utilises it.
outputThe output of this factory has increased by 20%.
outputThe output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.
outputThe overall output was tons.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อมูลออก[N] output data, Ant. ข้อมูลเข้า, Example: ข้อมูลออกจะเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลแยกต่างหาก, Thai definition: ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์ซึ่งแสดงหลังจากที่ใส่หรือผ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว
อินพุตเอาต์พุต[N] input output, Syn. ข้อมูลเข้า-ออก, Example: โครงสร้างของ MSDOS เดิมจะมี BIOS เป็นตัวจัดการอินพุตเอาต์พุตทุกตัว, Notes: (อังกฤษ)
เอาท์พุต[N] output, Syn. ข้อมูลออก, ผล, Example: การทดสอบโปรแกรมต่างๆ ควรใช้ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้จริง และเทียบกับเอาท์พุตที่ถูกต้อง, Thai definition: สารสารสนเทศที่ถูกส่งถ่ายจากหน่วยจัดเก็บภายในของคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ส่งออก ทำให้เกิดผลผลิตส่งออก, Notes: (อังกฤษ)
ไบออส[N] bios, See also: basic input/output system, Example: โปรแกรมบูตที่บรรจุอยู่ในไบออสจะสั่งให้พีซีตรวจสอบว่ามีดิสก์ที่ฟอร์แมตไว้ในฟลอปปี้ไดรฟ์ A หรือไม่, Thai definition: ระบบอินพุทและเอาท์พุทพื้นฐาน ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ ที่สนับสนุนการส่งผ่านของข้อมูลระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ เช่น หน่วยความจำ ดิสก์ และจอภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปริมาณการผลิต[n. exp.] (parimān kān phalit) EN: output   FR: volume de production [m]
ผลลัพธ์[n.] (phonlap) EN: product ; outcome ; output   
ผลผลิต[n.] (phonphalit) EN: production ; product ; output   FR: produit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTPUT    AW1 T P UH2 T
OUTPUTS    AW1 T P UH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
output    (n) (au1 t p u t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabeleistung {f}output power [Add to Longdo]
Abgangsklemme {f}output terminal [Add to Longdo]
Abgangswelle {f}output shaft [Add to Longdo]
Abtrieb {m}output [Add to Longdo]
Abtriebsdrehmoment {n}output torque [Add to Longdo]
Abtriebsdrehzahl {f}output speed [Add to Longdo]
Abtriebsseite {f}power takeoff side; output end [Add to Longdo]
Alarmausgangskarte {f}alarm output card [Add to Longdo]
Analog-Ausgabeeinheit {f}analog output unit [Add to Longdo]
Arbeitsleistung {f} (einer Fabrik)output [Add to Longdo]
Ausgabe {f} (eines Programms) [comp.]output [Add to Longdo]
Ausgabedatei {f}output file [Add to Longdo]
Ausgabeeinheit {f}output unit [Add to Longdo]
Ausgabegerät {n}output device [Add to Longdo]
Ausgabeglied {n}output element [Add to Longdo]
Ausgabename {m}outputname [Add to Longdo]
Ausgabesignal {n}output signal [Add to Longdo]
Ausgang {m} | abgeschirmter Ausgangoutput | guarded output [Add to Longdo]
Ausgangsleistung {f}power output [Add to Longdo]
Ausstoß {m} [econ.]output [Add to Longdo]
Binär-Ausgabeeinheit {f}binary output unit [Add to Longdo]
Computerausgabe auf Mikrofilm (COM)computer-output microfilm [Add to Longdo]
Datenausgabe {f}data output [Add to Longdo]
Digital-Ausgabeeinheit {f}digital output unit [Add to Longdo]
Digitalausgabe {f}digital output [Add to Longdo]
Durchschnittsleistung {f}average output [Add to Longdo]
Ein-Ausgabe-Steuersystem {n}input-output system (IOS) [Add to Longdo]
Gesamtleistung {f} (eines Betriebes)total output [Add to Longdo]
Heizleistung {f}heat output [Add to Longdo]
Industrieproduktion {f}industrial output [Add to Longdo]
Istleistung {f}actual output [Add to Longdo]
Kapitalkoeffizient {m}capital output ratio [Add to Longdo]
Leistung {f}; Leistungsabgabe {f} | hohe Leistung | normale Leistung | sehr hohe Leistungoutput | high output (HO) | normal output (NO) | very high output (VHO) [Add to Longdo]
Plansoll {n}planned target; planned production target; output target [Add to Longdo]
Planungsergebnis {n}design output [Add to Longdo]
Produktionsbeschränkung {f}output restriction [Add to Longdo]
Produktionsleistung {f}output; productive capacity [Add to Longdo]
Reglerausgangssignal {n}controller output signal [Add to Longdo]
Sollleistung {f}nominal output [Add to Longdo]
Sozialprodukt {n}aggregate output [Add to Longdo]
Sprachausgabe {f}voice output [Add to Longdo]
Tagesleistung {f} | Tagesleistungen {pl}daily output | daily outputs [Add to Longdo]
Wertschöpfungstiefe {f} [econ.]real net output ratio [Add to Longdo]
ausgeben | ausgebendto output | outputting [Add to Longdo]
ausgegebenoutputted [Add to Longdo]
überlastfester Ausgangoverload-proof output [Add to Longdo]
Er wird seiner Leistung entsprechend bezahlt.He is paid according to output. [Add to Longdo]
BIOS {n}, Ein-/Ausgabe-System (Computer)BIOS : basic input/output system [Add to Longdo]
Für nichts gibt's nichts.NINO : No input, no output. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IO[アイオー, aio-] (n) {comp} input-output [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
アイオーコントロール[, aio-kontoro-ru] (n) {comp} IO control; input-output control [Add to Longdo]
アウトプット;アウトゥプット[, autoputto ; autouputto] (n) output [Add to Longdo]
アウトプットポート[, autoputtopo-to] (n) {comp} output port [Add to Longdo]
アナログ出力[アナログしゅつりょく, anarogu shutsuryoku] (n) analog output; AO [Add to Longdo]
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] (n) {comp} analog output channel amplifier [Add to Longdo]
コム[, komu] (n) {comp} computer output microfilm system; COM; (P) [Add to Longdo]
パラメタ方式出力基本要素[パラメタほうしきしゅつりょくきほんようそ, parameta houshikishutsuryokukihonyouso] (n) {comp} parametric output primitive [Add to Longdo]
ファイル入出力[ファイルにゅうしゅつりょく, fairu nyuushutsuryoku] (n) {comp} file input-output [Add to Longdo]
プログラムIO[プログラムアイオー, puroguramuaio-] (n) {comp} Programmed Input-Output [Add to Longdo]
基本入出力システム[きほんにゅうしゅつりょくシステム, kihonnyuushutsuryoku shisutemu] (n) {comp} basic input-output system; BIOS [Add to Longdo]
経済生産高[けいざいせいさんだか, keizaiseisandaka] (n) economic output [Add to Longdo]
計算機出力マイクロフィルミング[けいさんきしゅつりょくマイクロフィルミング, keisankishutsuryoku maikurofirumingu] (n) {comp} computer output microfilming; COM [Add to Longdo]
計算機出力マイクロフィルム印字装置[けいさんきしゅつりょくマイクロフィルムいんじそうち, keisankishutsuryoku maikurofirumu injisouchi] (n) {comp} computer output microfilm printer; COM printer [Add to Longdo]
計算機出力マイクロフィルム装置[けいさんきしゅつりょくマイクロフィルムそうち, keisankishutsuryoku maikurofirumu souchi] (n) {comp} computer output microfilmer; COM device [Add to Longdo]
結果出力拡張機能[けっかしゅつりょくかくちょうきのう, kekkashutsuryokukakuchoukinou] (n) {comp} extended result output function [Add to Longdo]
月産[げっさん, gessan] (n) monthly output (production); (P) [Add to Longdo]
原単位[げんたんい, gentan'i] (n) output level (e.g. in manufacturing); consumption rate (e.g. fuel, power); intensity [Add to Longdo]
工業生産高[こうぎょうせいさんだか, kougyouseisandaka] (n) industrial output; industrial production [Add to Longdo]
産業連関表[さんぎょうれんかんひょう, sangyourenkanhyou] (n) (See 産業連関分析) interindustry relations table; input-output table [Add to Longdo]
産出高[さんしゅつだか, sanshutsudaka] (n) (amount of) production or output [Add to Longdo]
産量[さんりょう, sanryou] (n) output; (P) [Add to Longdo]
出回線[しゅつかいせん, shutsukaisen] (n) {comp} output line [Add to Longdo]
出射[しゅっしゃ, shussha] (n,vs) output; exit (act of exiting); extraction; launch [Add to Longdo]
出力[しゅつりょく, shutsuryoku] (n,vs) output (e.g. of dynamo); (P) [Add to Longdo]
出力サブシステム[しゅつりょくさぶシステム, shutsuryokusabu shisutemu] (n) {comp} output subsystem [Add to Longdo]
出力チャンネル[しゅつりょくチャンネル, shutsuryoku channeru] (n) {comp} output channel [Add to Longdo]
出力データ[しゅつりょくデータ, shutsuryoku de-ta] (n) {comp} output (data) [Add to Longdo]
出力デバイス[しゅつりょくデバイス, shutsuryoku debaisu] (n) {comp} output device [Add to Longdo]
出力ファイル[しゅつりょくファイル, shutsuryoku fairu] (n) {comp} output file [Add to Longdo]
出力フォーマット[しゅつりょくフォーマット, shutsuryoku fo-matto] (n) {comp} output format [Add to Longdo]
出力ポート[しゅつりょくポート, shutsuryoku po-to] (n) {comp} output port [Add to Longdo]
出力モード[しゅつりょくモード, shutsuryoku mo-do] (n) {comp} output mode [Add to Longdo]
出力レコード[しゅつりょくレコード, shutsuryoku reko-do] (n) {comp} output record [Add to Longdo]
出力基本要素[しゅつりょくきほんようそ, shutsuryokukihonyouso] (n) {comp} display element; graphic primitive; output primitive [Add to Longdo]
出力基本要素の表示様相[しゅつりょくきほんようそのひょうじようそう, shutsuryokukihonyousonohyoujiyousou] (n) {comp} aspects of output primitives [Add to Longdo]
出力機構[しゅつりょくきこう, shutsuryokukikou] (n) {comp} output unit; output device [Add to Longdo]
出力手続き[しゅつりょくてつづき, shutsuryokutetsuduki] (n) {comp} output procedure [Add to Longdo]
出力処理[しゅつりょくしょり, shutsuryokushori] (n) {comp} output process [Add to Longdo]
出力先変更[しゅつりょくさきへんこう, shutsuryokusakihenkou] (n) {comp} output (re)direction [Add to Longdo]
出力線[しゅつりょくせん, shutsuryokusen] (n) output-line [Add to Longdo]
出力装置[しゅつりょくそうち, shutsuryokusouchi] (n) output unit; output device [Add to Longdo]
出力待ち行列[しゅつりょくまちぎょうれつ, shutsuryokumachigyouretsu] (n) {comp} output queue [Add to Longdo]
出力端子[しゅつりょくたんし, shutsuryokutanshi] (n) output terminal [Add to Longdo]
瞬発力[しゅんぱつりょく, shunpatsuryoku] (n) (See 瞬発) high power; high power output; explosiveness; explosive power; instantaneous force [Add to Longdo]
冗長出力[じょうちょうしゅつりょく, jouchoushutsuryoku] (n) {comp} verbose output [Add to Longdo]
診断出力[しんだんしゅつりょく, shindanshutsuryoku] (n) {comp} diagnostic output [Add to Longdo]
生産高[せいさんだか, seisandaka] (n) yield; output; production [Add to Longdo]
生産率[せいざんりつ, seizanritsu] (n) rate of output; production rate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出品[chū pǐn, ㄔㄨ ㄆㄧㄣˇ, ] to produce an item; output; items that are produced [Add to Longdo]
出产[chū chǎn, ㄔㄨ ㄔㄢˇ, / ] output [Add to Longdo]
功率[gōng lǜ, ㄍㄨㄥ ㄌㄩˋ, ] rate of work; power (output) [Add to Longdo]
加倍[jiā bèi, ㄐㄧㄚ ㄅㄟˋ, ] to double (output); to redouble (efforts) [Add to Longdo]
包产到户[bāo chǎn dào hù, ㄅㄠ ㄔㄢˇ ㄉㄠˋ ㄏㄨˋ, / ] fixing of farm output quotas for each household [Add to Longdo]
包产到户制[bāo chǎn dào hù zhì, ㄅㄠ ㄔㄢˇ ㄉㄠˋ ㄏㄨˋ ㄓˋ, / ] system of quotas for farm output per household [Add to Longdo]
国民收入[guó mín shōu rù, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄕㄡ ㄖㄨˋ, / ] measures of national income and output [Add to Longdo]
减产[jiǎn chǎn, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄢˇ, / ] to lose output; a drop in crop yield; reduction in production [Add to Longdo]
生产总值[shēng chǎn zǒng zhí, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] gross domestic production (GDP); total output value [Add to Longdo]
产值[chǎn zhí, ㄔㄢˇ ㄓˊ, / ] value of output; output value [Add to Longdo]
产量[chǎn liàng, ㄔㄢˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] output [Add to Longdo]
发送功率[fā sòng gōng lǜ, ㄈㄚ ㄙㄨㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄌㄩˋ, / ] transmission power; output power [Add to Longdo]
输出[shū chū, ㄕㄨ ㄔㄨ, / ] to export; to output [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトプットポート[あうとぷっとぽーと, autoputtopo-to] output port [Add to Longdo]
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
コム[こむ, komu] COM, computer output microfilm system [Add to Longdo]
パラメタ方式出力基本要素[パラメタほうしきしゅつりょくきほんようそ, parameta houshikishutsuryokukihonyouso] parametric output primitive [Add to Longdo]
ファイル入出力[ファイルにゅうしゅつりょく, fairu nyuushutsuryoku] file input-output [Add to Longdo]
基本入出力システム[きほんにゅうしゅつりょくシステム, kihonnyuushutsuryoku shisutemu] basic input-output system (BIOS) [Add to Longdo]
計算機出力マイクロフィルミング[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるみんぐ, keisankishutsuryokumaikurofuirumingu] computer output microfilming, COM (abbr.) [Add to Longdo]
計算機出力マイクロフィルム印字装置[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるむいんじそうち, keisankishutsuryokumaikurofuirumuinjisouchi] computer output microfilm printer, COM printer [Add to Longdo]
計算機出力マイクロフィルム装置[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるむそうち, keisankishutsuryokumaikurofuirumusouchi] computer output microfilmer, COM device (abbr.) [Add to Longdo]
結果出力拡張機能[けっかしゅつりょくかくちょうきのう, kekkashutsuryokukakuchoukinou] extended result output function [Add to Longdo]
出回線[しゅつかいせん, shutsukaisen] output line [Add to Longdo]
出力[しゅつりょく, shutsuryoku] output [Add to Longdo]
出力サブシステム[しゅつりょくさぶシステム, shutsuryokusabu shisutemu] output subsystem [Add to Longdo]
出力チャンネル[しゅつりょくチャンネル, shutsuryoku channeru] output channel [Add to Longdo]
出力データ[しゅつりょくデータ, shutsuryoku de-ta] output (data) [Add to Longdo]
出力ファイル[しゅつりょくファイル, shutsuryoku fairu] output file [Add to Longdo]
出力フォーマット[しゅつりょくフォーマット, shutsuryoku fo-matto] output format [Add to Longdo]
出力ポート[しゅつりょくポート, shutsuryoku po-to] output port [Add to Longdo]
出力モード[しゅつりょくモード, shutsuryoku mo-do] output mode [Add to Longdo]
出力レコード[しゅつりょくレコード, shutsuryoku reko-do] output record [Add to Longdo]
出力基本要素[しゅつりょくきほんようそ, shutsuryokukihonyouso] display element, graphic primitive, output primitive [Add to Longdo]
出力基本要素の表示様相[しゅつりょくきほんようそのひょうじようそう, shutsuryokukihonyousonohyoujiyousou] aspects of output primitives [Add to Longdo]
出力機構[しゅつりょくきこう, shutsuryokukikou] output unit, output device [Add to Longdo]
出力手続き[しゅつりょくてつづき, shutsuryokutetsuduki] output procedure [Add to Longdo]
出力処理[しゅつりょくしょり, shutsuryokushori] output process [Add to Longdo]
出力先変更[しゅつりょくさきへんこう, shutsuryokusakihenkou] output (re)direction [Add to Longdo]
出力線[しゅつりょくせん, shutsuryokusen] output-line [Add to Longdo]
出力装置[しゅつりょくそうち, shutsuryokusouchi] output unit, output device [Add to Longdo]
出力待ち行列[しゅつりょくぎょうれつ, shutsuryokugyouretsu] output queue [Add to Longdo]
冗長出力[じょうちょうしゅつりょく, jouchoushutsuryoku] verbose output [Add to Longdo]
診断出力[しんだんしゅつりょく, shindanshutsuryoku] diagnostic output [Add to Longdo]
入出力[にゅうしゅつりょく, nyuushutsuryoku] input-output, IO [Add to Longdo]
入出力チャネル[にゅうしゅつりょくチャネル, nyuushutsuryoku chaneru] input-output channel [Add to Longdo]
入出力データ[にゅうしゅつりょくデータ, nyuushutsuryoku de-ta] input-output data [Add to Longdo]
入出力プロセッサ[にゅうしゅつりょくプロセッサ, nyuushutsuryoku purosessa] input, output processor (IOP) [Add to Longdo]
入出力機器[にゅうしゅつりょくきき, nyuushutsuryokukiki] input-output device [Add to Longdo]
入出力機構[にゅうしゅつりょくきこう, nyuushutsuryokukikou] input-output unit, input-output device [Add to Longdo]
入出力処理装置[にゅうしゅつしょりそうち, nyuushutsushorisouchi] Input, Output Processor, IOP [Add to Longdo]
入出力制御システム[にゅうしゅつりょくせいぎょシステム, nyuushutsuryokuseigyo shisutemu] Input, Output Control System, IOCS [Add to Longdo]
入出力制御装置[にゅうしゅつりょくせいぎょそうち, nyuushutsuryokuseigyosouchi] Input-Output Controller, IOC [Add to Longdo]
入出力節[にゅうしゅつりょくせつ, nyuushutsuryokusetsu] input-output section [Add to Longdo]
入出力装置[にゅうしゅつりょくそうち, nyuushutsuryokusouchi] input-output unit, input-output device [Add to Longdo]
入出力文[にゅうしゅつりょくぶん, nyuushutsuryokubun] input-output statement [Add to Longdo]
入出力両用ファイル[にゅうしゅつりょくりょうようファイル, nyuushutsuryokuryouyou fairu] input-output file [Add to Longdo]
標準出力[ひょうじゅんしゅつりょく, hyoujunshutsuryoku] stdout, standard output device [Add to Longdo]
表示要素[ひょうじようそ, hyoujiyouso] display element, graphic primitive, output primitive [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top