Search result for

oritz

(53 entries)
(0.8805 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oritz-, *oritz*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา oritz มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *oritz*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But this? You can take this to San Moritz!แต่คันนี้ คุณเอาไปได้ถึง เซนต์ มอเรทส์(สวิสเซอร์แลนด์) Episode #18.4 (2012)
Because, if I wanted a car that would get me to St Moritz, and then keep on working when I got there,เพราะว่า ถ้าผมต้องการรถ ที่จะพาผมไปเซนต์ มอเรทส์ และยังใช้งานได้เมื่อไปถึงที่นั่น Episode #18.4 (2012)
They were always away... skiing in Saint Moritz, gambling in Monte Carlo... safariing in darkest Africa.พวกเขาไม่อยู่เสมอ เล่นสกีที่สวิส เข้าบ่อนมอนทิคาโล... ...หรือไม่ก็ท่องป่าดงดิบแอฟริกา Jumanji (1995)
- But not at St Moritz.- Aber nicht in St. MoritzFor Your Eyes Only (1981)
The villa in Marrakech. The chalet in Saint Moritz that you just had to have!Eine Villa in Marrakesch, ein Chalet in St. Moritz, die Sie haben mussten. Steele Threads (1983)
Get out, Moritz!Es reicht jetzt, MoritzLocal Hero (1983)
It was OK, Moritz.- Es war in Ordnung, MoritzLocal Hero (1983)
Moritz!MoritzLocal Hero (1983)
Moritz, Moritz, you're destroying me.Moritz, Sie machen mich völlig kaputt. Local Hero (1983)
Mrs Wyatt, cancel all future appointments with Moritz... and get me Hawaii.Sagen Sie alle weiteren Termine mit Moritz ab und geben Sie mir Hawaii. Local Hero (1983)
Get off the phone, Moritz.Legen Sie auf, MoritzLocal Hero (1983)
- 'I don't know if I'd spot one in all this...'Ich weiß nicht, ob ich ihn erkennen würde. Moritz, Sie Idiot! Local Hero (1983)
Get off this building!- Moritz, Sie Idiot. Raus mit Ihnen! Local Hero (1983)
Dr. Moritz completed the tertiary state of reconstruction yesterday.Dr. Moritz hat gestern die 3. Phase der Rekonstruktion beendet. Goliath Returns (1984)
Not that.! That!In einem billigen Bus nach St. MoritzHounded Steele (1984)
Mrs. Moritz continues to love and torment Justine, in equal measure.Frau Moritz fährt damit fort, Justine zu lieben und zu quälen. Mary Shelley's Frankenstein (1994)
We will find her, Mrs. Moritz.Wir finden sie, Frau MoritzMary Shelley's Frankenstein (1994)
Skiing in St. Moritz, gambling in Monte Carlo safariing in darkest Africa.Skilaufen in St. Moritz... Spielen in Monte Carlo, auf Safari im dunkelsten Afrika. Jumanji (1995)
Ann Qaavigaaq Jaspersen, a local hunter, and Moritz Jaspersen, American physician.Mutter: Ann Qaavigaq Jaspersen, Robbenfängerin, Moritz Jaspersen, Amerikaner, Arzt. Smilla's Sense of Snow (1997)
He was so embarrassed.Armer Moritz, es war ihm so peinlich. Smilla's Sense of Snow (1997)
I thought you wanted to have lunch with us.Ich dachte, du willst mit uns essen. - Tu es für mich, MoritzSmilla's Sense of Snow (1997)
When I think of myself 10 years down the road, I wonder if it'll be Loren and me... the Clark brothers, Frick and Frack.Ich frage mich, ob Loren und ich in 10 Jahren enden wie die Clark-Brüder, Max und MoritzA Thousand Acres (1997)
The teacher asks little Moishe, "What race do thejews belong to?"Fragt der Lehrer: "Moritz, von welcher Rasse sind die Juden?" The Harmonists (1997)
How about Saint Moritz?Wie wäre es mit Sankt MoritzWaking Moments (1998)
DON'T SAY THAT! JUST SHUT UP. I GOT A SLIGHTLY BETTER IDEA.- Keine Ahnung, Poritz, Kentucky. Alter Ego (2004)
They don't work. I can't sit without showing my ass crack.Die sind nichts für mich, da sieht jeder meine Poritze. My Best Laid Plans (2005)
We've identified the man from Zurich. Moritz Koller.Die Kontaktperson in Zürich heißt Moritz Koller. 30 Seconds (2006)
We can still use Moritz and the counterfeit page to bait Anna.Wir benutzen Moritz und die Fälschung als Köder. 30 Seconds (2006)
Hey, I'm talking to you, Paul St. Moritz!Hey, ich spreche mit Ihnen, Paul St. MoritzThe Two Mrs. Scottsons (2007)
It's wonderful there now.St. Moritz ist herrlich zu dieser Jahreszeit. The Diving Bell and the Butterfly (2007)
Every time you see a nipple, a butt crack or a camel toe, you have to drink one shot down in one, OK?Immer, wenn man einen Nippel, eine Poritze oder eine Kamelzehe sieht, muss man einen Shot auf Ex trinken, okay? Chris (2007)
Look out!Moritz, guck nach vorne. Rabbit Without Ears (2007)
Moritz?MoritzRabbit Without Ears (2007)
So, Katzenjammer Kids, where the hell have you been?Also, Max und Moritz, wo zum Teufel habt ihr gesteckt? The Last Joint Venture (2008)
They were like frick and frack, weren't they, honey?Sie waren wie Max und Moritz, waren sie doch Schätzchen, oder? Bad Blood (2008)
I hope that Moritz didn't puke in the driveway for once.Ich hoffe, der Moritz hat ausnahmsweise nicht bei uns in die Einfahrt gekotzt. Rabbit Without Ears 2 (2009)
Or when he has to fix something, he invites Moritz over and tells him how great being a handyman is, till Moritz begs him to do it.(Kichert) Oder wenn er was reparieren soll bei uns, dann lädt er den Moritz ein und labert den den ganzen Abend zu, wie irre super Heimwerken ist, bis der Moritz ihn anfleht, ob er's nicht reparieren kann. Rabbit Without Ears 2 (2009)
Moritz.Moritz. MoritzRabbit Without Ears 2 (2009)
- Moritz ... Moritz.- Moritz, MoritzRabbit Without Ears 2 (2009)
Moritz - Moritz, sweet.Moritz-Moritz, wie süß. Rabbit Without Ears 2 (2009)
Drink a martini with me, MoritzTrinkst du einen kleinen Martini mit mir, Moritz-Moritz? Klar. Rabbit Without Ears 2 (2009)
I gotta run.(Moritz) Ich muss jetzt los. Rabbit Without Ears 2 (2009)
Amazing!(Moritz) Wahnsinn! Rabbit Without Ears 2 (2009)
Come on. - Stay here, Moritz.- Bleib halt noch hier, MoritzRabbit Without Ears 2 (2009)
And for God's sakes, Barnes I am tired of seeing your butt crack.Und um Himmels willen, Barnes, ich bin es leid, Ihre Poritze zu sehen. Chuck Versus the First Kill (2009)
St.Moritz, 1950.St. Moritz, 1950. Sennentuntschi: Curse of the Alps (2010)
St. Moritz, 1950: the last instance.St. Moritz, 1950... die letzte Emanation. Sennentuntschi: Curse of the Alps (2010)
Moritz.MoritzOrly (2010)
But Moritz hated uniforms.Aber Moritz hat Uniformen gehasst. Orly (2010)
All of a sudden Moritz and me were alone.Moritz und ich waren ganz allein. Orly (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
ORITZ    AO1 R IH2 T S
MORITZ    M AO0 R IH1 T S

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top