Search result for

okin

(80 entries)
(0.6641 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -okin-, *okin*
Possible hiragana form: おきん
English-Thai: Longdo Dictionary
cooking gas cylinder(n) ถังแก๊สหุงต้ม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Okinawa Island (Japan)เกาะโอกินาวา (ญี่ปุ่น) [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
booking(บุค'คิง) n. สัญญา,การตกลง,การจอง
booking clerkn. คนขายตั๋ว
booking halln. ห้องขายตั๋ว
booking officen. ห้องขายตั๋ว
choking(โช'คิง) adj. ซึ่งทำให้อึดอัด,ซึ่งทำให้หอบ,ตื้นตัน.
good-lookingadj. มีหน้าตาดี,สวยงาม,หล่อ, Syn. handsome,attractive
looking glassกระจก,แก้วที่ใช้ทำกระจก
smoking(สโมค'คิง) n. การปล่อยควันออก,การพ่นควัน,การมีควัน,การสูบบุหรี่. adj. มีควัน,พ่นควัน,พ่นไอน้ำ
solid-looking(ซอล'ลิด-) adj. ดูเป็นปึกแผ่น,ดูแน่นหนาดี,ดูเป็นปึกแผ่นกันดี,ดูมั่นคงดี
stockbroking(สทอค'โบคิง) n. การซื้อขายหุ้น,การซื้อขายหลักทรัพย์., Syn. stockbrokerage

English-Thai: Nontri Dictionary
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา
cooking(n) การปรุงอาหาร,การทำกับข้าว,การหุงต้ม,การประกอบอาหาร
GOOD-good-looking(adj) งาม,สวย,สวยงาม,ดูดี,หน้าตาดี,หล่อ
LOOKING looking glass(n) กระจก,คันฉ่อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
First of all, he was deployed on training exercises off Okinawa during the time I had to be conceived.แรกที่สุดเขาย้ายไปฝึกงานที่โอกินาวาระหว่างนั้น\ ..ฉันก็สร้างความฝันขึ้นมา Birthmarks (2008)
I miss my hometown in Okinawa.ผมคิดถึงบ้านที่โอกินาว่า The Ramen Girl (2008)
Ultimately, the dolphin meat is based on supply and demand like any other product, and if that product is poison and they can't sell it in Taiji, then they can't sell it in Iwate, and they can't sell it in Okinawa,กำลังวางยาพิษให้ตัวเอง และพวกเขาก็วางยาพิษ ผู้คนที่เขาขายเนื้อเหล่านี้ให้ด้วย The Cove (2009)
My dad was stationed in Okinawa when I was little, and I picked it up.พ่อของฉันประจำการ อยู่ที่เกาะโอกินาวา ตอนฉันเป็นเด็ก และฉันก็กลับ มาเรียนอีกรอบ The Gift (2009)
Okinawa was part of Japan.โอกินาว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น The Pacific (2010)
You know, if you were gonna take the twin campaigns for the island of Iwo Jima and the island of Okinawa, you could probably say those were the absolute worst of the entire war.ถ้าคุณต้องทำ 2 ภารกิจ คือบุกเกาะอิโวจิม่า และ โอกินาว่า คุณอาจพูดได้ว่านั่นเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุด ของสงครามทั้งหมด The Pacific (2010)
The battle of Okinawa presented a lot of challenges for the production because of the terrible conditions that the marines fought under.การต่อสู้ในโอกินาวาที่ต้องนำเสนอ คืองานสร้างที่ท้าทายอย่างมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่น่ากลัว ที่เหล่านาวิกฯต้องเผชิญ The Pacific (2010)
The Okinawa landscape was something that we had to research very carefully--ภูมิประเทศของโอกินาว่า เป็นสิ่งที่เราต้อง ค้นคว้าอย่างพิถีพิถัน The Pacific (2010)
They were viewing themselves as defending Japan, and the only way in order to get through the battle of Okinawa is to take every day that it requires and spend every life that it was going to take.พวกเขาต้องรักษาชีวิตตัวเอง และต้องป้องกันญี่ปุ่น และวิธีเดียวที่จะผ่าน จากการต่อสู้ที่โอกินาวา คือ ทุกวันต้องมีเป้าหมาย The Pacific (2010)
Okinawa had a profound effect on all of us.โอกินาวามีความลึกซึ้ง ซึ่งส่งผลต่อทุกคน The Pacific (2010)
I was born in Japan, at a military base in Okinawa.ฉันเกิที่ ญี่ปุ่น ในฐานทัพ โอกินาว่า Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
We take it, maybe we get Okinawa.เราจะใช้มันบางทีเราได้รับโอกินา ว่า Hacksaw Ridge (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
okinAre you aware that Okinawa is closer to China than to Honshu?
okinThe leaders of seven industrial democracies will meet in Okinawa in 2000.
okinHow many hours does it take to go to Okinawa by plane?
okinOkinawa has a fine climate all year round.
okinIt rains a lot in Okinawa.
okinDid you ever go to Okinawa?
okinThe President of France visited Okinawa.
okinHow long does it take to reach Okinawa?
okinHow long does it take to go to Okinawa by plane?
okinThe government asked the SDF for a disaster relief deployment to Okinawa.
okinA typhoon prevented us from going on our trip to Okinawa.
okinOur plane leaves at noon, arriving in Okinawa at 1:30.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบขำ ๆ[n. exp.] (baēp kham-kham) EN: jokingly   FR: avec humour ; par amusement
บ้อง[n.] (bǿng) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle   FR: section de bambou [f]
บ้องกัญชา[n. exp.] (bǿngkanchā) EN: pipe for smoking marijuana   
โฉมฉาย[n.] (chōmchāi) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
โฉมเฉลา[n.] (chōmchalāo) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
โฉมงาม[n.] (chōmngām) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
โฉมตรู[n.] (chōmtrū) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air   FR: marcher avec un air songeur
ฝรั่ง[n.] (Farang = Fárang) EN: Westerner ; White ; Westerner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; foreigner   FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
ห้ามสูบบุหรี่[X] (hām sūp burī) EN: no smoking   FR: défense de fumer

CMU English Pronouncing Dictionary
OKIN    OW1 K IH2 N
OKINAWA    OW2 K IH2 N AA1 W AH0
OKINAWA    OW2 K IY0 N AA1 W AH0
OKINAWANS    OW2 K IH2 N AA1 W AH0 N Z
OKINAWANS    OW2 K IY2 N AA1 W AH0 N Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Okinawaralle {f} [ornith.]Okinawa Rail [Add to Longdo]
Okinawaspecht {m} [ornith.]Okinawan Woodpecker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
いい子いい子[いいこいいこ, iikoiiko] (n,vs) patting or stroking (pet, child, etc.) [Add to Longdo]
うがん[, ugan] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred place; sacred grove [Add to Longdo]
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer [Add to Longdo]
おん[, on] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred site; sacred grove [Add to Longdo]
お気に召す;御気に召す[おきにめす, okinimesu] (exp,v5s) (hon) (See 気に召す) to like; to prefer; to be pleased by [Add to Longdo]
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
お気の毒[おきのどく, okinodoku] (adj-na) (See 気の毒) pitiful; pity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冲绳[Chōng shéng, ㄔㄨㄥ ㄕㄥˊ, / ] Okinawa [Add to Longdo]
冲绳岛[Chōng shéng dǎo, ㄔㄨㄥ ㄕㄥˊ ㄉㄠˇ, / ] Okinawa (island) [Add to Longdo]
冲绳县[Chōng shéng xiàn, ㄔㄨㄥ ㄕㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Okinawa Prefecture [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シフト機能[しふときのう, shifutokinou] shift function [Add to Longdo]
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] default assumption [Add to Longdo]
ノンアド機能[のんあどきのう, non'adokinou] nonadd function [Add to Longdo]
ノンプリント機能[のんぷりんときのう, nonpurintokinou] nonprint function [Add to Longdo]
ブート時に[ブートときに, bu-to tokini] at boot time [Add to Longdo]
メモリ消去機能[メモリしょうきょきのう, memori shoukyokinou] clear memory function [Add to Longdo]
ロックアウト機能[ろっくあうときのう, rokkuautokinou] lock-out facility [Add to Longdo]
起動側CMISEサービス利用者[きどうがわCMISEサービスりようしゃ, kidougawa CMISE sa-bisu riyousha] invoking CMISE-service-user [Add to Longdo]
起動側応用エンティティ[きどうがわおうようエンティティ, kidougawaouyou enteitei] invoking-application-entity [Add to Longdo]
検索[けんさく, kensaku] retrieval (vs), looking up (a word in a dictionary), searching for, referring to [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top