ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obliged

AH0 B L AY1 JH D   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obliged-, *obliged*, oblig, oblige
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obliged[ADJ] ซึ่งถูกบังคับ, Syn. compelled
obliged[ADJ] ซึ่งเป็นหนี้บุญคุณ, Syn. grateful, indebted

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tonight, you may well feel obliged to my employer for the use of an alias.คืนนี้คุณอาจจะขอบคุณเจ้านายของผม สำหรับการใช้นามแฝงก็ได้ Clue (1985)
I am obliged to accompany you until I have saved your life as you have spared me mine.ดีใจที่ได้ร่วมงานกับนาย และจะช่วยปกป้องชีวิตของนาย แต่ว่านายให้อภัยฉันแล้วนะ Shrek 2 (2004)
This,I have been obliged to present this in your absenceขณะนี้ฉันไม่มีอะไรมาบังคับฉันได้\ฉันไม่มีตัวตน Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
If she does, we'd be obliged to lock her up for the rest of her life.ถ้าเหลวไหลไปมากกว่านี้ เราคงต้องขังหล่อนไว้ตลอดชีวิต Pride & Prejudice (2005)
Monsieur le Comte was obliged to pay his respects to Madame le Guillotine.เมอร์สิเออร์ เลอ คอมท์ ได้ไปพบกับมาดาม เลอ กีโยติน แล้ว Becoming Jane (2007)
I am merely obliged to obey them.แต่ฉันตั้งกฏขึ้นมาใหม่ล่ะ ฉันไม่ค่อยทำตามกฏของฉันนักหรอก Becoming Jane (2007)
Miss Austen, I cannot believe I am obliged to have this conversation.มิสออสติน ฉันก็ไม่ได้อยากจะพูดแบบนี้หรอกนะ Becoming Jane (2007)
"but we are obliged to break our journey in London.""แต่พวกเราต้องแวะพัก ที่ลอนดอนระหว่างทางก่อน" Becoming Jane (2007)
I really feel obliged to tell you that I rather enjoy my privacy.ฉันรู้สึกถูกบังคับให้บอกคุณ ว่าฉันนั้นค่อนค้างจะมีความสุขกับการอยู่คนเดียว Disturbia (2007)
Well, Alan, she's not obliged to.คุณเป็นพ่อเธอเหรอไง อลัน Rendition (2007)
Yeah. Look, sure, I'm obliged to tell you to try to salvage things, and you should.ใช่ ฟังนะ ผมอยากบอกว่า ให้คุณประคองชีวิตแต่งงานไว้ Burn After Reading (2008)
I am, uh, legally obliged to tell you that I suffer from...ฉันจะออกไปข้างนอกสัก2-3 ชั่วโมง Bedtime Stories (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obligedBecause of illness, he was obliged to give up smoking.
obligedBecause of the heavy rain, we were obliged to stay there.
obligedBecause of the storm, we were obliged to stay at home.
obligedI am much obliged to you.
obligedI am much obliged to you for your help.
obligedI am much obliged to you for your kind help.
obligedI am much obliged to you for your kindness.
obligedI am obliged to leave early to catch my train.
obligedI am so much obliged to you for your kindness.
obligedI am very much obliged to you for your help.
obligedIf you will lend me the money, I shall be much obliged to you.
obligedI missed the last bus, and was obliged to walk home in the rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กตเวที[ADJ] grateful, See also: obliged, appreciative, indebted, Syn. ขอบคุณ, รู้สึกขอบคุณ, Example: เราควรมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำ[v.] (jam) EN: have to ; be constrained ; be obliged ; be obliged   FR: être contraint ; être obligé ; devoir
จำใจ[v.] (jamjai) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant   FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; faire qqch. contre sa volonté/contre son gré/malgré soi

CMU English Pronouncing Dictionary
OBLIGED AH0 B L AY1 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obliged (v) ˈəblˈaɪʤd (@1 b l ai1 jh d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
berichtspflichtig {adj}obliged to report [Add to Longdo]
meldepflichtig {adj}obliged to register [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to [Add to Longdo]
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp,adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
せざる得ない[せざるえない, sezaruenai] (exp,adj-i) (See ざる,せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
やらざるを得ない[やらざるをえない, yarazaruwoenai] (exp) (See せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed [Add to Longdo]
幸甚[こうじん, koujin] (adj-na,n) pleased; obliged; appreciative [Add to Longdo]
世話になる[せわになる, sewaninaru] (exp,v5r) (See お世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted [Add to Longdo]
痛み入る[いたみいる, itamiiru] (v5r,vi) to be greatly obliged; to be very sorry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oblige \O*blige"\ ([-o]*bl[imac]j"; 277), v. t. [imp. & p. p.
   {Obliged} ([-o]*bl[imac]jd"); p. pr. & vb. n. {Obliging}
   ([-o]*bl[imac]"j[i^]ng).] [OF. obligier, F. obliger, L.
   obligare; ob (see {Ob-}) + ligare to bind. See {Ligament},
   and cf. {Obligate}.]
   1. To attach, as by a bond. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He had obliged all the senators and magistrates
       firmly to himself.          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To constrain by physical, moral, or legal force; to put
    under obligation to do or forbear something.
    [1913 Webster]
 
       The obliging power of the law is neither founded in,
       nor to be measured by, the rewards and punishments
       annexed to it.            --South.
    [1913 Webster]
 
       Religion obliges men to the practice of those
       virtues which conduce to the preservation of our
       health.                --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   3. To bind by some favor rendered; to place under a debt;
    hence, to do a favor to; to please; to gratify; to
    accommodate.
    [1913 Webster]
 
       Thus man, by his own strength, to heaven would soar,
       And would not be obliged to God for more. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The gates before it are brass, and the whole much
       obliged to Pope Urban VIII.      --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
       I shall be more obliged to you than I can express.
                          --Mrs. E.
                          Montagu.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obliged
   adj 1: under a moral obligation to do something [syn: {duty-
       bound(p)}, {obliged(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top