ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

novel.

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -novel.-, *novel.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Oh, a novel. That's not ambitious. - Yeah.โว้ว นิยายเหรอ นั่นไม่ได้ยากเลยสินะ Never Been Marcused (2008)
half a novel. And no one wanted to publish it.กึ่งนิยาย แล้วไม่มีใครอยากตีพิมพ์ด้วย Julie & Julia (2009)
It's not a Jane Austen novel. We have cell phones. What?พวกเราไม่ได้อยู่ในหนังสือของ Jane Austen นะ โทรศัพท์มือถือก็มี คุณจะทำอะไร? Pascal's Triangle Revisited (2010)
A very short novel. That's what it is - Braille.คำมันสั้นน่ะ อย่างเช่นนี่ เบรลล์ Episode #18.3 (2012)
That's novel. Okay.แปลกใหม่ดี เอาเลย Sing Street (2016)
Richard, go back to your novel. You're a writer.ริชาร์ด กลับไปเขียนนิยายเถอะ คุณเป็นนักเขียนนะ Elle (2016)
That's not a novel. It's a book made to create gossip.นั่นมันไม่ใช่นิยาย มันเป็นแค่ หนังสือที่ทำให้คนซุบซิบกัน Ready (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
novel.After he finished supper, he began to read the novel.
novel.A writer, whose name I have forgotten, wrote this novel.
novel.By next Sunday, I'll have read through the novel.
novel.Few students are interested in reading this novel.
novel.For my part I prefer to stay at home and read a novel.
novel.He felt a sudden urge to write a novel.
novel.He has spent three years writing this novel.
novel.He is engaged upon a new novel.
novel.He is now writing a sister volume to his novel.
novel.He is working on a new novel.
novel.He is writing a novel.
novel.He made a fortune by writing a best selling novel.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Novel \Nov"el\, n. [F. nouvelle. See {Novel}, a.]
   1. That which is new or unusual; a novelty.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. News; fresh tidings. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Some came of curiosity to hear some novels.
                          --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   3. A fictitious tale or narrative, longer than a short story,
    having some degree of complexity and development of
    characters; it is usually organized as a time sequence of
    events, and is commonly intended to exhibit the operation
    of the passions, and often of love. --Dryden.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. [L. novellae (sc. constitutiones): cf. F. novelles.] (Law)
    A new or supplemental constitution. See the Note under
    {Novel}, a.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Novel \Nov"el\, a. [OF. novel, nuvel, F. nouvel, nouveau, L.
   novellus, dim. of novus new. See {New}.]
   Of recent origin or introduction; not ancient; new; hence,
   out of the ordinary course; unusual; strange; surprising.
   [1913 Webster]
 
   Note: In civil law, the novel or new constitutions are those
      which are supplemental to the code, and posterior in
      time to the other books. These contained new decrees of
      successive emperors.
      [1913 Webster]
 
   {Novel assignment} (Law), a new assignment or specification
    of a suit.
    [1913 Webster]
 
   Syn: New; recent; modern; fresh; strange; uncommon; rare;
     unusual.
 
   Usage: {Novel}, {New} . Everything at its first occurrence is
      new; that is novel which is so much out of the
      ordinary course as to strike us with surprise. That is
      a new sight which is beheld for the first time; that
      is a novel sight which either was never seen before or
      is seen but seldom. We have daily new inventions, but
      a novel one supposes some very peculiar means of
      attaining its end. Novel theories are regarded with
      distrust, as likely to prove more ingenious than
      sound.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top