Search result for

ngo

(61 entries)
(0.0896 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ngo-, *ngo*. Possible hiragana form: んご
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
NGO    [ABBR] องค์กรเอกชน (คำย่อ non-governmental organization)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
NGO (Non-Governmental Organization)องค์การนอกภาครัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angola(แองโก' ละ) n. ชื่อประเทศในอาฟริกาตะวันตก เคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส
angora(แองโก' ระ) n. ขนแพะของชนกระค่ายพันธุ์ Angora, สิ่งทอที่ทำจากขนดังกล่าว. =Ankara., Syn. Angora wool
angora cat ###S. Angora แมวพันธุ์หนึ่งมีขนยาวเป็นสัตว์เลี้ยง
angora goatแพะพันธุ์หนึ่งมีขนยาวคล้ายไหมที่เรียกว่า mahair., Syn. Angora
angostura bark(แอง' โกสทูระ) เปลือกหอยของต้นไม้จำพวก Galipea officinalis หรือ G. cusparia ใช้ทำเป้นยา (-angrily adjv.
bingo(บิง'โก) n. เกมชนิดหนึ่ง แข่งเอารางวัล โดยคนจำนวนมาก interj. ดูซิ!
bongo(บอง'โก) n. ละมั่งมีสีแดงน้ำตาล
cipango(ซิแพง'โก) n. ญี่ปุ่น
clangor(แคลง'เกอะ) {clangored,clangoured,clangoring,clangouring,clangors,clangours} n. เสียงดัง
clangorousadj. ดังแกล๊ง ๆ ,ดังอึกทึก

English-Thai: Nontri Dictionary
bingo(n) เกมบิงโก
clangour(n) เสียงดังกราว
clangour(vi) ส่งเสียงดังกราว
flamingo(n) นกกระเรียน,นกฟลามิงโก
fungous(adj) เหมือนเห็ด,คล้ายเห็ด
ingot(n) ลิ่ม,แท่งเหล็ก,ก้อนโลหะ
jingo(n) คนบ้าสงคราม
mango(n) มะม่วง
mangosteen(n) มังคุด
Mongol(n) ชาวมองโกเลีย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอ็นจีโอ [N] Non Government Organizations, See also: NGOs, Syn. องค์กรพัฒนาเอกชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบมะม่วง[n. exp.] (bai mamūang) EN: mango leave   FR: feuille de manguier [f]
ชา [v.] (chā) EN: feel numb ; feel senseless ; feel anaesthetized ; become blunted   FR: rester sans réaction ; être engourdi
ชา [adj.] (chā) EN: numb ; insensible   FR: engourdi
เอ็นจีโอ[X] (En.Jī.Ō.) EN: NGO ; Non Government Organization   FR: ONG [f] ; organisation non gouvernementale [f]
ฟ้าลั่น[n.] (fālan) EN: kind of mango   
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachømamūng) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence   
ฝนชะลาน[n.] (fonchalān) EN: rain washing away the mango inflorescence   
เจ็บปวดรวดร้าว[v. exp.] (jeppūat rūat-rāo) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt   FR: être angoissé
จิงโจ้[n.] (jingjō) EN: kangaroo ; marsupial   FR: kangourou [m]
ความกลัดกลุ้ม[n.] (khwām klatklum) EN: anguish   FR: anxiété [f] ; angoisse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NGO    G OW1
NGOR    EH2 NG AO1 R
NGOR    G AO1 R
NGOS    G OW1 Z
NGO'S    G OW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ngoc    (n) (n o1 k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
NRO : Nichtregierungsorganisation {f}NGO : Non-Governmental Organization [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進−5進;2進5進[にしんごしん, nishingoshin] (n) {comp} biquinary [Add to Longdo]
C++言語[シープラスプラスげんご, shi-purasupurasu gengo] (n) C++; C plus plus [Add to Longdo]
C言語[シーげんご, shi-gengo] (n) {comp} C programming language [Add to Longdo]
ID番号[アイディーばんごう, aidei-bangou] (n) ID number [Add to Longdo]
お団子ヘア[おだんごヘア, odango hea] (n) bun (hairstyle) [Add to Longdo]
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]
がったんごっとん[, gattangotton] (n) clickety-clack (e.g. train sound) [Add to Longdo]
こんごう型護衛艦[こんごうがたごえいかん, kongougatagoeikan] (n) Kongo class destroyer [Add to Longdo]
ごんごん[, gongon] (adv) (on-mim) bang; clang [Add to Longdo]
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language [Add to Longdo]
アナログ信号[アナログしんごう, anarogu shingou] analog signal [Add to Longdo]
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language [Add to Longdo]
クロック信号[くろっくしんごう, kurokkushingou] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]
コンピュータ依存言語[コンピュータいぞんげんご, konpyu-ta izongengo] computer-dependent language [Add to Longdo]
シーケンス番号[シーケンスばんごう, shi-kensu bangou] sequence number [Add to Longdo]
シリアル番号[シリアルばんごう, shiriaru bangou] serial number [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 NGO
   n 1: an organization that is not part of the local or state or
      federal government [syn: {nongovernmental organization},
      {NGO}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top