ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

newton

N UW1 T AH0 N   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -newton-, *newton*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Newton-Raphson methodวิธีนิวตัน-ราฟสัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
newtonนิวตัน, หน่วยของแรง  ใช้สัญลักษณ์ N  แรง 1 นิวตัน คือแรงที่ทำให้วัตถุมวล 1 กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 1 เมตร / วินาที2 ในทิศของแรงนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Newton's laws of motionกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชากลศาสตร์มี 3 ข้อ คือ กฎข้อ 1 วัตถุจะรักษาสภาพอยู่นิ่งหรือสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวตรง  นอกจากจะมีแรงลัพธ์ซึ่งมีค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำ(กฎนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากฎความเฉื [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Newton-Raphson methodวิธีนิวตัน-ราฟสัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But to use this thing, which we call the transit we have to be able to clearly view the summits of Newton Beacon and Whitchurch Hill.แต่การใช้ เจ้าสิ่งนี้ที่เราเรียกว่า เครื่องผ่าน ต้องเห็นข้อสรุปการวัด ของนิวตั้น เบค่อน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
We've made measurements with those 2 hills and we already know the height of Newton Beacon and Whitchurch Hill.คือ เราจะทำ... จะทำการวัดเทียบกับ2 เนินนั่น เรารู้ความสูงของเนิน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
The Old North Church in Boston, where Thomas Newton hung a lantern in the steeple, to signal Paul Revere that the British were coming.โบสถ์โอลนอท ใน บอสตัน, ที่ โทมัส นิวตัน แขวนตะเกียงไว้ที่ยอดหลังคา, เป็นสัญญาณบอก พอล ริเวอร์ ว่าพวกอังกฤษกำลังมา. National Treasure (2004)
That was inspired. I think Helmut Newton here has got the hots for his boss.นั่นเป็นคำแนะนำ ฉันคิดว่าไอ้นี่จะทำให้หัวหน้าเดือดร้อน Return to House on Haunted Hill (2007)
Go out. Looks like the Newton boy's got a big smile for you.เบลล่า นี่คืนวันศุกร์ ไปเถอะ Twilight (2008)
I'm more of a Helmut Newton girl myself, but they want vintage McMullan.ส่วนตัวฉันชอบแนวของ Helmut Newton มากกว่า แต่ก็นะ พวกเขาต้องการวินเทจ McMullan \ แหงล่ะฉันเป็นใครจะไปแย้งได้ The Lost Boy (2009)
Thomas Jerome Newton was the name on record at Laston-Hennings Cryonics.โทมัส เจอโรม นิวตัน อยู่บนรายชื่อ ในที่ แลนตัน-เฮนนิงส์ ไครโยนิคส์ Grey Matters (2009)
So the surgeries that Newton performed...นั่นคือการผ่าตัด ที่เป็นฝีมือของนิวตัน... . Grey Matters (2009)
Bell told you that Newton wants to open a door to the other side, right?เบลล์บอกคุณว่า นิวตันต้องการเปิดประตู ไปยังโลก อีกด้านหนึ่ง ใช่มั้ย? Grey Matters (2009)
So then how does Newton read them?แล้วนิวตันทำอย่างไรกันล่ะ ถึงจะอ่านมันได้? Grey Matters (2009)
And we have no idea if Walter gave Newton the plans for the door.และเราไม่มีทางรู้เลยว่า วอลเตอร์ได้มอบให้นิวตัน ไปแล้วรึเปล่า แผนโครงร่าง สำหรับการสร้างประตู Grey Matters (2009)
Walter doesn't remember, and the brain tissue that Newton extracted is dead.วอลเตอร์จำอะไร ไม่ได้เลย และเนื้อเยื่อสมองที่นิวตัน สะกัดออกมาก็ตายหมด Grey Matters (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
newtonHe is a Newton of our day.
newtonHe will be a Newton in the future.
newtonNewton established the law of gravity.
newtonNewton saw an apple fall off a tree.
newtonOf course Darwin, like many of his contemporaries, wished to be seen as following the Newtonian method.
newtonPerry is mistaken in thinking that Emmet's theory was constructed without reference to Newtonian physics.
newtonThe boy wants to become a Newton.
newtonThis is centrifugal force, and Newton viewed it as as absolute motion.
newtonWe learned that Newton discovered the law of gravitation.
newtonWe were taught that Newton discovered the law of gravity.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอแซก นิวตัน = ไอแซค นิวตัน[n. prop.] (Aisaēk Niūtan) EN: Isaac Newton   FR: Isaac Newton
กฎการเย็นตัวของนิวตัน[n. exp.] (kot kān yen tūa khøng Niūtan) EN: Newton's Law of Cooling   FR: loi de refroidissement de Newton [f]
นิวตัน[n.] (niūtan) EN: newton (N)   FR: newton (N) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NEWTON N UW1 T AH0 N
NEWTON'S N UW1 T AH0 N Z
NEWTONIAN N UW0 T OW1 N IY0 AH0 N
NEWTONCHIK N UW1 T AA2 N CH IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Newtonian (n) njˈuːtˈounɪəʳn (n y uu1 t ou1 n i@ n)
Newtonians (n) njˈuːtˈounɪəʳnz (n y uu1 t ou1 n i@ n z)
Newton Abbot (n) njˌuːtn-ˈæbət (n y uu2 t n - a1 b @ t)
Newton Mearns (n) njˌuːtn-mˈɪəʳnz (n y uu2 t n - m i@1 n z)
Newton Aycliffe (n) njˌuːtn-ˈɛɪklɪf (n y uu2 t n - ei1 k l i f)
Newton-le-Willow (n) njˌuːtn-lɪ-wˈɪlouz (n y uu2 t n - l i - w i1 l ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛顿[Niú dùn, ㄋㄧㄡˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Newton (name); Sir Isaac Newton (1642-1727), British mathematician and physicist, #22,585 [Add to Longdo]
牛顿力学[niú dùn lì xué, ㄋㄧㄡˊ ㄉㄨㄣˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Newtonian mechanics [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Newtonsches AxiomNewton's law [Add to Longdo]
Newton-Cotes-Formel {f} [math.]Newton-Cotes formula [Add to Longdo]
Newton-Verfahren {n} [math.]Newton's method [Add to Longdo]
Newtonsche GesetzeNewton's laws of motion [Add to Longdo]
Newtonraupenfänger {m} [ornith.]Reunion Greybird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニュートン[, nyu-ton] (n) (1) newton (N) (SI unit of force); (2) Newton (Sir Isaac); (P) [Add to Longdo]
ニュートン環[ニュートンかん, nyu-ton kan] (n) Newton's rings (interference pattern seen when a convex lens is placed on another surface) [Add to Longdo]
ニュートン式望遠鏡[ニュートンしきぼうえんきょう, nyu-ton shikibouenkyou] (n) Newtonian telescope (having a secondary mirror at 45 degrees, reflecting light into the eyepiece) [Add to Longdo]
ニュートン力学[ニュートンりきがく, nyu-ton rikigaku] (n) Newtonian mechanics [Add to Longdo]
プリンキピア[, purinkipia] (n) Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (physical science treatise by Sir Isaac Newton, 1687) (lat [Add to Longdo]
作用反作用の法則[さようはんさようのほうそく, sayouhansayounohousoku] (n) (See 運動の法則) action-reaction law (Newton's third law of motion) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Newton
   n 1: English mathematician and physicist; remembered for
      developing the calculus and for his law of gravitation and
      his three laws of motion (1642-1727) [syn: {Newton}, {Isaac
      Newton}, {Sir Isaac Newton}]
   2: a unit of force equal to the force that imparts an
     acceleration of 1 m/sec/sec to a mass of 1 kilogram; equal to
     100,000 dynes [syn: {newton}, {N}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top