Search result for

nations

(61 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nations-, *nations*, nation
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
league of nationsn. สันนิบาตชาติ
united nationsn. สหประชาชาติ,องค์การสหประชาชาติ
united nations organizatin. องค์การสหประชาชาต' (ใช้ชื่อย่อว่าUN)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nations, law ofกฎหมายนานาประเทศ, กฎหมายระหว่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Nations, League ofสันนิบาตชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
SOLENZ: The United Nations has no evidence of that.ทางสหประชาชาติไม่มีหลักฐานเรื่องนี้ 24: Redemption (2008)
The United Nations remains neutral in this matter.สหประชาชาติวางตัวเป็นกลางสำหรับเรื่องนี้ 24: Redemption (2008)
The United Nations remains neutral in this conflict.สหประชาชาติวางตัวเป็นกลางต่อการขัดแย้งนี้ 24: Redemption (2008)
It's the way of life of 1,5 billion people, more than the combined population of all the wealthy nations.มันคือวิถีชีวิตของ ประชากร 1.5 พันล้านคน, มากกว่าประชากรของชาติร่ำรวยทั้งหมดรวมกัน Home (2009)
Here, and in all other industrialized nations, it is transformed into livestock feed or biofuels.ที่นี่ และประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ มันเป็นอาหารของปศุสัตว์ หรือเชื้อเพลิงชีวภาพ Home (2009)
In the face of misery and suffering, millions of NGOs prove that solidarity between peoples is stronger than the selfishness of nations.ในการเผชิญหน้า ความทุกข์และความเจ็บปวด NGOs นับล้านพิสูจน์แล้ว ว่าความร่วมมือกัน ระหว่างประชาชนเข้มแข็งกว่า ความเห็นแก่ตัวของบางประเทศ Home (2009)
The governments of New Zealand, Iceland, Austria, Sweden and other nations have made the development of renewable energy sources top priority.รัฐบาลของนิวซีแลนด์, ไอร์แลนด์ ออสเตรีย, สวีเดนและประเทศอื่นๆ ได้สร้างแผนพัฒนา แหล่งพลังงานหมุนเวียน เป็นเรื่องเร่งด่วน Home (2009)
10 nations signed on in our first year, working together, sharing intel.10 ปรเทศลงนามเข้าร่วมในปีแรกของเรา ทำงานด้วยกันแลกเปลี่ยนข้อมูล ตอนนี้มี 23 ประเทศ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
They called him Destro, destroyer of nations.และ้เรียกท่านว่า เดรดโต ผู้ขวางทำลายชาติ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
And in Geneva, the League of Nations voted the USSR full membership.และในเจนนิวา องค์การระหว่างชาติ โหวตรับรองสมาชิกภาพ Public Enemies (2009)
At this point, 46 nations are invested in this thing.ตอนนี้มี 46 ประเทศที่ร่วมโครงการกับเรา... 2012 (2009)
The Visitors' propaganda machine continued in full force, working to create diplomatic ties with the nations of the world.อย่าทำเลย ไรอัน อย่าให้ฉันต้องอยู่ในหน้าที่คืนนี้ ตอนที่ฉันต้องตัดสินใจ V (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nationsAnd even outside these nations, English is perhaps more widely used as a medium of international communication than any other language.
nationsAs long as there are sovereign nations possessing great power, war is inevitable.
nationsBoth nations entered into a war.
nationsCambodia appealed to the United Nations for help.
nationsEnglish has now become the common language of several nations in the world.
nationsGulf nations are constantly menaced by war.
nationsJapan and the United States became friendly nations.
nationsJapan has been received into the family of free nations.
nationsJapan seceded from the League of Nations in 1933.
nationsNations are not to be judged by their size any more than individuals.
nationsSince Japan is the second greatest economic power in the world, many nations want to learn from her.
nationsSpain was one of the world's mightiest nations.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเซียน [org.] (Asīen) EN: ASIAN (Association of Southeast Asian Nations)   
โจทนาว่ากล่าวซึ่งกันและกัน[v. exp.] (jōtthanā wā klāo seung kan lae kan) EN: indulge in mutual recriminations   
การประชุมอาเซียน [n. exp.] (Kān Prachum Asīan) EN: ASEAN Summit ; Summit of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)   FR: Sommet de l'ASEAN [m]
คณะกรรมการเสนอชื่อ [n. exp.] (khanakammakān sanōe cheū) EN: nominations commettee   
กองทุนฉุกเฉินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ[org.] (Køngthun Chukchoēn Songkhrǿ Dek Haeng Sahaprachāchāt) EN: United Nations Children's Fund ; UNICEF   FR: UNICEF
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ[org.] (Køngthun Pheūa Dek Haeng Sahaprachāchāt) EN: United Nations Children's Fund ; UNICEF   FR: UNICEF
กฎบัตรสหประชาชาติ[n. prop.] (Kotbat Sahaprachāchāt) EN: United Nations Charter   FR: Charte des Nations unies [f]
นานาชาติ[n.] (nānāchāt) EN: various nations ; all the nations ; various countries ; all the countries ; foreign countries   
นานาประเทศ[X] (nānāprathēt) EN: foreign countries ; various nations   FR: l'étranger [m] ; communauté internationale [f]
เพ้อ[v.] (phoē) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations   FR: délirer

CMU English Pronouncing Dictionary
NATIONS    N EY1 SH AH0 N Z
NATIONS'    N EY1 SH AH0 N Z
NATIONSBANC    N EY1 SH AH0 N Z B AE2 NG K
NATIONSBANC    N EY1 SH AH0 N Z B AA2 NG K
NATIONSBANK    N EY1 SH AH0 N Z B AE2 NG K
NATIONSBANC'S    N EY1 SH AH0 N Z B AE2 NG K
NATIONSBANC'S    N EY1 SH AH0 N Z B AA2 NG K
NATIONSBANK'S    N EY1 SH AH0 N Z B AE2 NG K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nations    (n) (n ei1 sh @ n z)

French-Thai: Longdo Dictionary
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]
UN[ユーエン, yu-en] (n) (See 国際連合) United Nations; UN [Add to Longdo]
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP [Add to Longdo]
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]
って(P);て(P)[, tte (P); te (P)] (prt) (abbr for というのは and other similar combinations) casual quoting particle; (P) [Add to Longdo]
アジア諸国[アジアしょこく, ajia shokoku] (n) (See 亜細亜,諸国) Asian countries; Asian nations [Add to Longdo]
イギリス連邦[イギリスれんぽう, igirisu renpou] (n) Commonwealth of Nations (formerly British Commonwealth) [Add to Longdo]
ジェノサイド条約[ジェノサイドじょうやく, jienosaido jouyaku] (n) Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (United Nations, 1948) [Add to Longdo]
ファーストネーション[, fa-sutone-shon] (n) First Nations (i.e. non-Inuit or Metis aboriginal peoples in Canada) [Add to Longdo]
プラザ合意[プラザごうい, puraza goui] (n) Plaza agreement (1985 agreement of G5 nations) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中东国家[Zhōng dōng guó jiā, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] Nations of the Middle East; Middle East countries [Add to Longdo]
海湾国家[hǎi wān guó jiā, ㄏㄞˇ ㄨㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] Nations of the Persian Gulf; Gulf states [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top