ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

milchzahn

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -milchzahn-, *milchzahn*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา milchzahn มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *milchzahn*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-About the fall of Constantinople, about Nicolas de Staël's suicide.Aber was? - Das spielt keine Rolle. Die Entdeckung Amerikas oder wie dir der 1. Milchzahn ausgefallen ist. Pierrot le Fou (1965)
I'm gonna lose it anyway, it's a baby tooth.Ich verliere ihn sowieso, es ist ein MilchzahnIt's Not My Job (1988)
I think it's gonna fall out anyway, it's a baby tooth.Er wird sowieso rausfallen, es ist ein MilchzahnIt's Not My Job (1988)
- Her baby teeth in a locket?- Ihren Milchzahn in einem Medaillon? Was? Mannequin 3: The Reckoning (2011)
A blank trophy. - A teacup. Throw in some baby teeth.Eine Sport-Trophäe ohne Namen, eine Teetasse, ein Milchzahn... The Captive (2014)
His baby tooth wasn't a fang.Papa. Sein Milchzahn war kein Fangzahn. Hotel Transylvania 2 (2015)
Baby tooth.MilchzahnResurrection (2015)
...right after the loss of a deciduous tooth....kurz nach dem Verlust eines Milchzahns. The Sisters Mills (2015)

German-Thai: Longdo Dictionary
Milchzahn(n) |der, pl. Milchzähne| ฟันน้ำนม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Milchzahn {m} | Milchzähne {pl}milk tooth | milk teeth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Milchzahn /milçtsaːn/ 
   milk tooth

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top