ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

metrorrhagia

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -metrorrhagia-, *metrorrhagia*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
metrorrhagiaมดลูกตกเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metrorrhagiaการตกเลือดจากมดลูก; มดลูก, เลือดออกมาก; เลือดออกกะปริบกะปรอยนอกระยะประจำเดือน; มีระดูมากและนาน [การแพทย์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
血崩[xuè bēng, ㄒㄩㄝˋ ㄅㄥ, ] metrorrhagia (vaginal bleeding outside the expected menstrual period), #85,735 [Add to Longdo]
崩症[bēng zhèng, ㄅㄥ ㄓㄥˋ, ] metrorrhagia (vaginal bleeding outside the expected menstrual period) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不正出血[ふせいしゅっけつ, fuseishukketsu] (n) metrorrhagia; abnormal vaginal bleeding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Metrorrhagia \Met`ror*rha"gi*a\, n. [NL., fr. Gr. ? womb + ? to
   break.] (Med.)
   Profuse bleeding from the womb, esp. such as does not occur
   at the menstrual period.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 metrorrhagia
   n 1: bleeding from the uterus that is not due to menstruation;
      usually indicative of disease (as cervical cancer)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top