ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

methodist

M EH1 TH AH0 D AH0 S T   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -methodist-, *methodist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Methodist[N] ผู้ยึดตามระเบียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
methodist(เมธ'ธะดิสทฺ) n. สมาชิกนิกายโปรเตสแตนต์นิกายหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbers, bank robbers, ass kickers shit kickers and Methodists!ฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน Blazing Saddles (1974)
I'm a Methodist.ฉันเมโธดิสท์ Casualties of War (1989)
Swing by First Methodist, Tuesday nights.ได้เวลาสำหรับช่วง"ตัวต่อตัว"แล้ว Fight Club (1999)
I mean, my folks they was Methodists.คือว่า พ่อแม่เรานับถือนิกาย Methodism น่ะ Brokeback Mountain (2005)
The wedding'll be June 5th at the Methodist church.หนูจะแต่งวันที่ 5 มิถุนานะคะ ที่โบสถ์ Methodist Brokeback Mountain (2005)
The local Methodist church is having a missions breakfast on Saturday.โบสถ์เม็ทโธดิสท์มีอาหารเช้าวันเสาร์ สนุกดีนะ Faith Like Potatoes (2006)
Your Methodist background, the modest circumstances, and then you're off to a grand university full of richer, posher types.เบื้องหลังกลวิธีของคุณ สถานการณ์ของคุณล่าสุด แล้วคุณจบมาจากมหาวิทยาลัย ชั้นนำ หรูหรา มีระดับ Frost/Nixon (2008)
Who hates Methodists.ที่เกลียดพวกเมโธดิส I Will Rise Up (2009)
Tacoma methodist. Yes, they've... they've got it.ทาโคม่า เมทโธดิธ ใช่ๆ เขามี... Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Gospel Hour is happy to welcome Pastor Bill O'Connor of Kearney's First United Methodist Church.รายการธรรมะหรรษา ยินดีต้อนรับ บาทหลวง บิล โอคอนเนอร์ จากคริสตจักร ยูไนเต็ด เมโทดิส แห่งเมืองคาร์นีย์ Nebraska (2011)
Rotarian, methodist, tenor, blue-ribbon pecan pie champ, asthmatic.สมาชิกสมาคมโรตารี่, คนเจ้าระเบียบ, นักร้องเสียงเทเน่อร์ แชมป์พายพีคาน, คนเป็นหอบ Shut Up, Dr. Phil (2011)
6:00, looks like she went to a grief support meeting at first methodist.หกโมงเย็น ดูเหมือนเธอจะไปที่ ชมรมช่วยเหลือคนโศกเศร้า ที่เมธแรก Mr. Sandman (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
METHODIST    M EH1 TH AH0 D AH0 S T
METHODIST    M EH1 TH AH0 D IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Methodist    (n) mˈɛθədɪst (m e1 th @ d i s t)
Methodists    (n) mˈɛθədɪsts (m e1 th @ d i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美以美[měi yǐ měi, ㄇㄟˇ ㄧˇ ㄇㄟˇ, ] Methodist (Christian sect) [Add to Longdo]
卫理公会[wèi lǐ gōng huì, ㄨㄟˋ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ, / ] Methodists [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Methodist {m}methodist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メソジスト[, mesojisuto] (n) Methodist; (P) [Add to Longdo]
メソジスト教会[メソジストきょうかい, mesojisuto kyoukai] (n) Methodist Church [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Methodist \Meth"o*dist\, n. [Cf. F. m['e]thodiste. See
   {Method}.]
   1. One who observes method. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. One of an ancient school of physicians who rejected
    observation and founded their practice on reasoning and
    theory. --Sir W. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Theol.) One of a sect of Christians, the outgrowth of a
    small association called the "Holy Club," formed at Oxford
    University, a. d. 1729, of which the most conspicuous
    members were John Wesley and his brother Charles Wesley;
    -- originally so called from the methodical strictness of
    members of the club in all religious duties.
    [1913 Webster]
 
   4. A person of strict piety; one who lives in the exact
    observance of religious duties; -- sometimes so called in
    contempt or ridicule.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Methodist \Meth"o*dist\, a.
   Of or pertaining to the sect of Methodists; as, Methodist
   hymns; a Methodist elder.
   [1913 Webster] Methodistic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Methodist
   adj 1: of or pertaining to or characteristic of the branch of
       Protestantism adhering to the views of Wesley; "Methodist
       theology" [syn: {Methodist}, {Wesleyan}]
   n 1: a follower of Wesleyanism as practiced by the Methodist
      Church

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Methodist /meːtoːdist/ 
  methodist

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 methodist /metodist/
  Methodist

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top