ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

metabolism

M AH0 T AE1 B AH0 L IH2 Z AH0 M   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -metabolism-, *metabolism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
metabolism[N] กระบวนการเผาผลาญอาหาร, See also: เมตาบอลิซึม, การสันดาป, Syn. digestion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
metabolism(มะแทบ'บะลิสซึม) n. การสันดาป,การเผาผลาญ,การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ
first pass metabolismการเปลี่ยนแปลงในตับก่อน้ข่าสู่กระแสเลือด

English-Thai: Nontri Dictionary
metabolism(n) ขบวนการสันดาป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
metabolismกระบวนการสร้างและสลาย, เมแทบอลิซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metabolismการเผาผลาญ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Metabolismเมตะบอลิสม์ [TU Subject Heading]
Metabolism เมเเทบอลิซึม, กระบวนการสร้างและสลาย
กระบวนการที่สิ่งมีชีวิตย่อยอาหาร เพื่อเป็นพลังงานและ ขับถ่ายกากของเสียออกมา [สิ่งแวดล้อม]
metabolismเมแทบอลิซึม, การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต และมีผลต่อการดำรงชีพของสิ่งชีวิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Metabolismเมตะโบลิซึม, เมตาบอลิสม์, การเผาผลาญ, เมตาบอลิสม, สังเคราะห์, เมตาบอลิสซึม, เมตาบอลิสัม, การเผาผลาญอาหาร, เมตาโบลิสม, การสร้างและสังเคราะห์ภายในเซลล์การครองธาตุ, เมทาบอลิสม, ขบวนการเมตะบอลิสม์, เมตาโบลิซั่ม, เมตาโบลิสม์, การเปลี่ยนแปลงในร่างกาย, เมตาบอลิสม, เมตะบอลิสม, การเผาผลาญอาหาร, การสันดาป [การแพทย์]
Metabolism, Aerobicเมตาบอลิสม์แบบใช้ออกซิเจน [การแพทย์]
Metabolism, Anaerobicการเผาผลาญที่ไม่ต้องใช้อากาศ, การเผาผลาญแบบไม่ใช้ออกซิเจน, เมตะบอลิสมที่ไม่ใช้ออกซิเจน, แอนแอโรบิคเมตาบอลิซั่ม, เมตาบอลิซึมที่ไม่ใช้ออกซิเจน, เมตาบอลิสมที่ไม่อาศัยออกซิเจน, เมตาบอลิสมแบบไม่ใช้ออกซิเจน [การแพทย์]
Metabolism, Completeการครองธาตุอย่างสมบูรณ์ของคาร์โบฮัยเดรท [การแพทย์]
Metabolism, Inborn Error ofความผิดปกติโดยกำเนิดของเมตาโบลิสม์ [การแพทย์]
Metabolism, Inborn Errorsเมตาบอลิสม์ผิดปกติแต่กำเนิด, โรค; เมตาบอลิสมผิดปกติแต่กำเนิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your metabolism is primed to accept abilities.ระบบเผาผลาญร่างกายนายเหมาะต่อการซึมซับพลัง Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
Once you're sealed inside the stasis pod, your metabolism shuts down.เมื่อคุณจำศีลอยู่ใน pod เมตาบอลิซึมของคุณจะหยุดทำงาน Gauntlet (2011)
Your metabolism burns four times faster than the average person.เมตาบอลิซึมของคุณเผาผลาญเป็น สี่เท่าของคนทั่วไป Captain America: The First Avenger (2011)
but it just makes sense that your metabolism is grinding to a halt.เพื่อนจริงๆน่ั งั้น เพราะจิตวิญญาณของgrease ฉันคิดว่าจะดี Glease (2012)
He's got increased metabolism and improved thermal homeostasis.พลังอะไร Avengers: Age of Ultron (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
metabolism"My metabolism is such that no matter how much I eat I don't put on weight." "Just now, this second, you've made enemies of people throughout the world."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเผาผลาญอาหาร[N] metabolism, Example: ร่างกายของเด็กมีการเผาผลาญอาหารได้ดีกว่าผู้ใหญ่หลายเท่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเผาผลาญอาหาร[n. exp.] (kān phao phlān āhān) EN: metabolism   

CMU English Pronouncing Dictionary
METABOLISM M AH0 T AE1 B AH0 L IH2 Z AH0 M
METABOLISMS M AH0 T AE1 B AH0 L IH2 Z AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
metabolism (n) mˈɪtˈæbəlɪzəm (m i1 t a1 b @ l i z @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
エネルギー交代[エネルギーこうたい, enerugi-koutai] (n) (obsc) (See エネルギー代謝) energy metabolism [Add to Longdo]
エネルギー代謝[エネルギーたいしゃ, enerugi-taisha] (n) energy metabolism [Add to Longdo]
メタボリズム[, metaborizumu] (n) metabolism [Add to Longdo]
完全変態[かんぜんへんたい, kanzenhentai] (n) (See 不完全変態) complete metamorphosis; holometabolism [Add to Longdo]
基礎代謝[きそたいしゃ, kisotaisha] (n) basal metabolism [Add to Longdo]
新陳代謝[しんちんたいしゃ, shinchintaisha] (n,vs) renewal; replacement; metabolism; (P) [Add to Longdo]
代謝[たいしゃ, taisha] (n,vs,adj-no) (abbr) renewal; regeneration; metabolism; (P) [Add to Longdo]
窒素代謝[ちっそたいしゃ, chissotaisha] (n) nitrogen metabolism [Add to Longdo]
同化作用[どうかさよう, doukasayou] (n,adj-no) assimilation; metabolism; anabolism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Metabolism \Me*tab"o*lism\, n. (Physiol.)
   1. The act or process, by which living tissues or cells take
    up and convert into their own proper substance the
    nutritive material brought to them by the blood, or by
    which they transform their cell protoplasm into simpler
    substances, which are fitted either for excretion or for
    some special purpose, as in the manufacture of the
    digestive enzymes. Hence, metabolism may be either
    constructive ({anabolism}), or destructive ({catabolism}).
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) The series of chemical changes which take place in
    an organism, by means of which food is manufactured and
    utilized and waste materials are eliminated.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 metabolism
   n 1: the marked and rapid transformation of a larva into an
      adult that occurs in some animals [syn: {metamorphosis},
      {metabolism}]
   2: the organic processes (in a cell or organism) that are
     necessary for life [syn: {metabolism}, {metabolic process}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top