Search result for

maul

(64 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maul-, *maul*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maul[VT] (สัตว์) กัดฉีก, See also: ขย้ำ, ตะครุบ, ทำให้บาดเจ็บ, ทำลาย, Syn. batter, bruise, harm, hurt, wound, Ant. heal
maul[VT] หยิบจับอย่างหยาบกระด้าง, See also: ใช้อย่างไม่ระวัง, ใช้อย่างไม่ทะนุถนอม
maul[VI] วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: ต่อว่า, วิจารณ์อย่างเสียหาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maul(มอล) n. ค้อนหนักชนิดหนึ่ง (เช่นที่ใช้สำหรับตอกเข็มตึก) ,กระบอกหนัก. vt. จัดการหรือใช้อย่างไม่นิ่มนวล,ทำให้เสียโฉม,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ., See also: mauler n. mauller n.
maull(มอล) n. ค้อนหนักชนิดหนึ่ง (เช่นที่ใช้สำหรับตอกเข็มตึก) ,กระบอกหนัก. vt. จัดการหรือใช้อย่างไม่นิ่มนวล,ทำให้เสียโฉม,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ., See also: mauler n. mauller n.

English-Thai: Nontri Dictionary
maul(n) ค้อนใหญ่,กระบองใหญ่
maul(vt) ทุบตี,ขย้ำ,ทำลาย,ตะครุบ,ทำให้เสียโฉม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maulana Azad, my colleague and a fellow Muslim and just recently released from prison.เมาลาน่า อาแซด เพื่อนร่วมงานผม และคนมุสลิม และเพิ่งพ้นคุกมา Gandhi (1982)
Perhaps, but Maulana's made of sterner stuff.คงอย่างนั้น แต่เมาลานายิ่งแย่กว่า Gandhi (1982)
Maulana, my friend could I have some orange juice?เมาลานา เพื่อนรัก ขอน้ำส้มหน่อยได้มั้ย Gandhi (1982)
That maul's got enough weight to split that pine just like a...ขวานนั่นมีน้ำหนักพอ ที่จะผ่าฟืนออก เหมือนกับ... The Education of Little Tree (1997)
You want to maul something, don'tyou?นายต้องการจะแทะอะไรซักอย่างใช่ไม๊? Ice Age (2002)
- I wanna maul.- ฉันอยากแทะ. Ice Age (2002)
The bears were mauling the campers and eating them.พอดีมีหมีมา ทำร้ายคนมาพัก แถมกินด้วย Bringing Down the House (2003)
They called him the Michigan Mauler.พวกนั้นเรียกเขาว่าจอมทึ้งมิชิแกน Four Brothers (2005)
My parents got mauled by a... grizzly?พ่อกับแม่ฉันถูกทำร้าย โดยหมี? Wendigo (2005)
Brother was accidentally mauled by a wild beast, we thought it was a minor wound.เสด็จพี่เกิดอุบัติเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้าย หม่อมฉันคิดว่าบาดแผลไม่ร้ายแรง Episode #1.9 (2006)
You say Prince Dae-So was mauled by a beast?ท่านบอกว่าองค์ชายแดโซถูกสัตว์ป่าทำร้ายใช่หรือเปล่า? Episode #1.9 (2006)
He wasn't mauled by a beast.องค์ชายแดโซไม่ได้ถูกสัตว์ป่าทำร้าย Episode #1.9 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maulThe boxing match was completely one-sided, one pug was so badly mauled that his manager had to throw in the sponge.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุบ[v.] (thup) EN: pound ; smash ; bash ; beat ; thump ; pommel ; batter ; maul ; break ; smite   FR: cogner ; battre ; frapper ; asséner

CMU English Pronouncing Dictionary
MAUL    M AO1 L
MAULT    M AO1 L T
MAULL    M AO1 L
MAULE    M AO1 L
MAULER    M AO1 L ER0
MAULED    M AO1 L D
MAULDIN    M AW1 L D AH0 N
MAULSBY    M AO1 L S B IY0
MAULDEN    M AW1 L D AH0 N
MAULDING    M AO1 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maul    (v) (m oo1 l)
mauls    (v) (m oo1 l z)
mauled    (v) (m oo1 l d)
mauling    (v) (m oo1 l i ng)
maulstick    (n) (m oo1 l s t i k)
maulsticks    (n) (m oo1 l s t i k s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Maultasche(n) |die, pl. Maultaschen| อาหารพื้นเมืองของคนเยอรมันทางใต้ (รัฐ Baden-Württemberg) คล้ายๆ เกี๊ยวขนาดใหญ่ เป็นแป้งห่อแล้วมีไส้อยู่ข้างใน ซึ่งอาจจะเป็นผัก หรือ เนื้อสัตว์ เสิร์ฟได้หลายแบบ เช่น แบบเปล่าๆ, ราดด้วยน้ำซ้อส หรือ เอาไปหั่นแล้วผัดกับไข่
Image:
Halt das Maul!(phrase slang) หุบปาก (หยาบมาก เนื่องจาก Maul นั้นปกติแปลว่าปากของสัตว์ โปรดระวังเวลาใช้)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maul {n}mouth (of an animal) [Add to Longdo]
Maul {n} | Mäuler {pl}yap | yaps [Add to Longdo]
Maulbeerbaum {m}; Maulbeere {f} [bot.]mulberry [Add to Longdo]
Maulkorb {m}muzzle [Add to Longdo]
Maulkorberlass {m}decree muzzling freedom of speech [Add to Longdo]
Maulschlüssel {m}open-end wrench [Add to Longdo]
Maultrommel {f} [mus.]Jew's harp [Add to Longdo]
Maulwurfsfell {n}moleskin [Add to Longdo]
Maulwurfshügel {m} | Maulwurfshügel {pl}molehill | molehills [Add to Longdo]
Maul- und Klauenseuche {f} [med.]foot and mouth disease [Add to Longdo]
Maulesel {m} [zool.]hinny [Add to Longdo]
Maultier {n} [zool.] | Maultiere {pl}mule | mules [Add to Longdo]
Maulwurf {m} [zool.]mole [Add to Longdo]
Maulweite {f}rim width [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モール[, mo-ru] (n) (1) mall; (2) maul (in rugby); (3) mole; (4) (See ムーア人) Moor (fre [Add to Longdo]
草木瓜[くさぼけ, kusaboke] (n) (uk) Japanese quince; (Japanese) flowering quince; Maule's quince; Japonica; Chaenomeles japonica [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くわ, kuwa] Maulbeerbaum [Add to Longdo]
桑園[そうえん, souen] Maulbeerbaum-Pflanzung [Add to Longdo]
桑田[そうでん, souden] Maulbeerbaum-Pflanzung [Add to Longdo]
桑畑[くわばたけ, kuwabatake] Maulbeerbaum-Pflanzung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mall \Mall\ (m[add]l; 277), n. [Written also {maul}.] [OE.
   malle, F. mail, L. malleus. Cf. {Malleus}.]
   1. A large heavy wooden beetle; a mallet for driving anything
    with force; a maul. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. A heavy blow. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. An old game played with malls or mallets and balls. See
    {Pall-mall}. --Cotton.
    [1913 Webster]
 
   4. A place where the game of mall was played. Hence: A public
    walk; a level shaded walk.
    [1913 Webster]
 
       Part of the area was laid out in gravel walks, and
       planted with elms; and these convenient and
       frequented walks obtained the name of the City Mall.
                          --Southey.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maul \Maul\, n. [See {Mall} a hammer.]
   A heavy wooden hammer or beetle. [Written also {mall}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maul \Maul\, v. t. [imp. & p. p. {Mauled}; p. pr. & vb. n.
   {Mauling}.]
   1. To beat and bruise with a heavy stick or cudgel; to wound
    in a coarse manner.
    [1913 Webster]
 
       Meek modern faith to murder, hack, and maul. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To injure greatly; to do much harm to.
    [1913 Webster]
 
       It mauls not only the person misrepreseted, but him
       also to whom he is misrepresented.  --South.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maul
   n 1: a heavy long-handled hammer used to drive stakes or wedges
      [syn: {maul}, {sledge}, {sledgehammer}]
   v 1: split (wood) with a maul and wedges
   2: injure badly by beating [syn: {maul}, {mangle}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Maul [maul] (n) , s.(n )
   yap
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top